OAO-jaosto

Antti Ylinen, pj
Jussi Kuoppala, vpj
Arja Myllykangas
Dieter Heiermann
Jouni Lakaniemi
Perttu Aalto
Kenneth Cederborg
Leif Östman
Seppo Säätelä
Marja-Liisa Saariaho
Merja Tomperi-Olkkonen
Riitta Emaus
Riitta Niemelä
Sinikka Palosaari
Ulla-Maija Kallio
Kristiina Lammi
Timo Perälä
Mauno Syngelmä
Paula Murtoniemi
Risto Puskala
Holger Sved
Ismo Tupamäki
Katarina Vironen
Reima Mänty
Merja Sparv
Helinä Maijala
Mika Pihlaja
Martti Mustonen
Ilkka Loukola
Teijo Hasunen
Heikki Heiskanen
Markku Kuure
Mika Nurminen
Margareeta Verronen
Teija Ojala