OAO-jaosto

Margareeta Verronen, pj
Marja-Liisa Saariaho, vpj
Antti Ylinen
Jussi Kuoppala
Dieter Heiermann
Jouni Lakaniemi
Tero Mustonen
Kenneth Cederborg
Leif Östman
Seppo Säätelä
Merja Tomperi-Olkkonen
Riitta Emaus
Riitta Niemelä
Sinikka Palosaari
Ulla-Maija Kallio
Kristiina Lammi
Timo Perälä
Teija-Maarit Ojala
Risto Puskala
Holger Sved
Ismo Tupamäki
Katarina Vironen
Markus Pulkkinen
Helinä Maijala
Mika Pihlaja
Martti Mustonen
Ilkka Loukola
Heikki Heiskanen
Mika Nurminen
Anu Ylikahri