Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Toiveet toteutuvat?

Tiistai 8.10.2019 klo 16:03

Opettajayhdistyksemme kokouksessamme pohdimme usein, mitä me voimme jäsenille tarjota. Mitä jäsenemme meiltä odottavat ja toivovat? Millä me vakuutamme jäsenet, että jäsenyys kannattaa? Siihen ei ole aina helppoa löytää vastausta, sillä jäsenet voivat odottaa erilaisia asioita ja toisinaan tuntuu, että jäsenet eivät odota juuri mitään. Moni jäsen lienee tyytyväinen siihen, että ammattiyhdistys hoitaa työsopimusneuvottelut ja näin ajaa jäsenen etua ja varmistelee tasapuolista kohtelua.

Tämän syksyn koulutuskalenterista löytyy opettajille ainakin monenlaista tarjontaa. OAJ Pohjanmaa järjesti juuri Vaasassa jäsenten kuulemistilaisuuden. Samalla viikolla OAJ Pohjanmaa järjesti kaikille jäsenille osoitetun yleisöluennon, niin ikään Vaasassa. Yleisöluennolla filosofian tohtori Ari Haasio kertoi verkon pimeistä puolista: netissä tapahtuvasta koulukiusaamisesta ja netin kautta tapahtuvasta rikollisuudesta. Tämän vuoden OAJ:n teema on työhyvinvointi, ja siksi OAJ Pohjanmaa on ostanut jäsentensä käyttöön Elixia-palvelun, josta löytyy videojumppia laidasta laitaan. Yliopisto-opettajille on kohdennettu yliopistopäivät, jotka OAJ ja OAJ:n Yliopistojen opetusalan liitto YLL järjestävät marraskuussa. Lisäksi marraskuussa järjestetään Vaasassa yliopiston ja AMK:n opettajille ajankohtaisilta, jossa puhujina on asiantuntijoita niin OAJ:sta kuin OAJ Pohjanmaan alueyhdistyksestä.

Samaan aikaan OAJ lobbaa niin hallitusta kuin valmistautuu kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluihin. OAJ, YLL ja Tieteentekijöiden liitto ilmoittivat juuri vahvistavansa yhteistyötään edunvalvonnassa ja korkea- ja tiedepoliittisessa vaikuttamisessa. Yhteistyö on luontevaa, sillä molemmat liitot kuuluvat Akavaan ja sekä YLL:in että Tieteentekijöiden liiton sopimusedunvalvontaa hoitaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, joka neuvottelee työehtosopimuksista yliopistotyönantajia edustavan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Alueyhdistysten ja paikallisyhdistysten aktiivit ­­­tapaavat kokouksissa ja suunnittelevat jo tulevan vuoden koulutuksia ja sitä, miten toimintaa kehitetään. Monet aktiiveista toimivat työyhteisöissään eri toimikunnissa ja tuovat näin esille jäsenien ääntä ja näkökulmia. Yhdistykset voisivatkin tuoda paremmin esille kaikkea sitä työtä, joka tapahtuu kulisseissa.

Ehkä jäsenille voisi tarjota vielä jotain muutakin? Aina kannattaa esittää toiveita, sillä yhdistys on jäseniä varten.

Heli Katajamäki
YLL-jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Drömmarna blir sanna?

På vår lärarförenings möten funderar vi ofta på vad vi kan erbjuda våra medlemmar. Vad förväntar sig och önskar sig medlemmarna av oss? Hur övertygar vi våra medlemmar om att det lönar sig att vara medlem? Det är inte alltid lätt att hitta ett svar eftersom medlemmarna kan förvänta sig olika saker – och ibland känns det till och med som att medlemmarna inte förväntar sig något speciellt alls. Många medlemmar verkar nöjda med att fackföreningen sköter förhandlingarna om arbetskollektivavtalet och på så sätt driver medlemmarnas intressen och säkerställer en jämlik behandling.

Höstens utbildningskalender har åtminstone mycket att erbjuda lärarna. OAJ Österbotten ordnade nyligen ett möte i Vasa där man hörde sina medlemmar. Samma vecka ordnade OAJ Österbotten även en föreläsning i Vasa för alla sina medlemmar. På föreläsningen berättade filosofie doktor Ari Haasio om de mörka sidorna med internet: om nätmobbning och brottslighet som sker via nätet. Årets tema för OAJ är arbetshälsa och därför har OAJ Österbotten köpt tjänsten Elixia för sina medlemmar. På Elixia hittar man gympavideor för alla smaker. I november ordnar OAJ och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL universitetsdagarna som riktar sig till universitetslärare. I november ordnas även en aktualitetskväll för lärare vid universitet och yrkeshögskolor i Vasa där talarna består av sakkunniga både från OAJ och från OAJ Österbottens regionförening.

Samtidigt lobbar OAJ både regeringen och förbereder sig för förhandlingarna om arbetskollektivavtalet våren 2020. OAJ, YLL och Forskarförbundet meddelade nyligen att de förstärker sitt samarbete inom intressebevakningen och påverkan på det högskole- och vetenskapspolitiska fältet. Samarbetet är naturligt eftersom båda förbunden tillhör Akava och eftersom både YLL:s och Forskarförbundets avtalsintressebevakning sköts av organisationen JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) som förhandlar om arbetskollektivavtal tillsammans med Bildningsarbetsgivarna rf som representerar universitetsarbetsgivarna. Region- och lokalföreningsaktiva träffar varandra på möten och planerar redan det kommande årets utbildningar och hur verksamheten ska utvecklas. Många aktiva verkar i olika kommittéer på sina arbetsplatser och för på så sätt fram medlemmarnas röst och deras perspektiv. Föreningarna kunde även bättre visa allt det arbete som sker i kulisserna.

Kanske kunde man erbjuda medlemmarna ytterligare något? Det lönar sig alltid att framföra önskemål – föreningen finns till för sina medlemmar.

Heli Katajamäki
ordförande för universitetslärarnas sektion
OAJ Österbotten

Med blicken framåt

Perjantai 13.9.2019 klo 13:23

En ny regering bildades då verksamhetsåret 2018 – 2019 tog slut och många löften gjordes bl.a. om småbarnspedagogiken. En glädjande nyhet och ett steg i rätt riktning lanserades redan under Suomi Arena i juli som var löftet om att återinföra den subjektiva rätten till dagvård ( eventuellt redan från 1.8 2020 ). Hörandet om lagförslaget skedde i augusti.

Det finns ett skriande stort behov av både lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken inte enbart i Österbotten utan i hela landet som är ett viktigt led för jämlikhet och hög kvalitet inom småbarnspedagogiken. Det är en stor utmaning för framtiden.

Även i publikationen VARHAISKASVATUKSEN LAATU ARJESSA / SMÅBARNSPEDAGOGIKENS KVALITET I VARDAGEN som KARVI / NCU ( Nationella Centret för Utbildningsutvärdering ) som publicerades 6.9.2019 kan man läsa att det finns personalbrist inom området. Vidare påpekas det i rapporten att det bör finnas tillräcklig och bestående personal som fått en högklassig basutbildning för att en god och kvalitativ småbarnspedagogik skall nå alla barn.

Här har vi alla en stor utmaning at försöka påverka beslutsfattare både lokalt och nationellt så att småbarnspedagogiken får tillräckliga resurser. Men det är också oerhört viktigt att vi själva allt mer pratar om vårt arbete i positiva ord och berättar om allt det som är bra med yrket. Var stolt över dit yrke!

 • Att vara lärare inom småbarnspedagogiken har en enorm betydelse för andra – speciellt med tanke på barnets utveckling.

 • Tänk att få vara med och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Dessutom kan man ju hoppas att den nya avtalsrundan för med sig en överföring från AKTA till UKTA som åtminstone skulle höja statusen av vårt arbete inom småbarnspedagogiken. OAJ anser att vi lärare inom småbarnspedagogiken hör till AKTA som en kvarleva från den tiden då småbarnspedagogik erbjöds som en del av kommunernas socialtjänster. Lärarna inom småbarnspedagogik har den lägsta lönen bland lärargrupperna. Det är oskäligt att man dessutom förhandlar om våra arbetsvillkor vid andra förhandlingsbord än för övriga lärare.

Med andra ord finns det många utmaningar med tanke på framtiden – både för oss lärare inom småbarnspedagogiken men även för beslutsfattarna på olika nivåer.

Önskar alla en god start på hösten och siktet inställt på framtiden.

Christel Sandell

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

BTL sektionens ordförande

Katse eteenpäin

Toimintavuoden 2018–2019 lopussa muodostettiin uusi hallitus, ja muun muassa varhaiskasvatuksen suhteen annettiin monta lupausta. Ilahduttava uutinen ja askel oikeaan suuntaan esitettiin jo heinäkuussa järjestetyssä Suomi Areenassa, jossa esitettiin lupaus subjektiivisen päivähoidon palauttamisesta (mahdollisesti jo 1.8.2020 alkaen). Kuuleminen lakiesityksestä pidettiin elokuussa.

Sekä varhaiskasvatuksen opettajista että erityisopettajista on huutava pula. Tämä ei koske pelkästään Pohjanmaata, vaan koko maata. Asialla on suuri merkitys tasa-arvoisen ja korkealaatuisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi. Tämä on suuri haaste tulevaisuudessa.

Myös KARVI:n 6.9.2019 julkaisemassa VARHAISKASVATUKSEN LAATU -raportissa voidaan lukea alalla vallitsevasta henkilökuntapulasta. Raportissa huomautetaan, että hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen kaikille lapsille edellyttää, että varhaiskasvatuksessa on tarpeeksi pysyvää henkilökuntaa, jolla on korkealuokkainen koulutus.

Päättäjien vakuuttaminen siitä, että varhaiskasvatus tarvitsee tarpeeksi resursseja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, on meille kaikille suuri haaste. On kuitenkin erittäin tärkeää, että myös itse puhumme työstämme positiivisesti ja kerromme kaikista ammatin hyvistä puolista. Ole ylpeä ammatistasi!

 • Varhaiskasvatuksen opettajilla on erittäin suuri merkitys muille ­– erityisesti lasten kehitykselle.

 • On hienoa olla mukana luomassa perustaa elinikäiselle oppimiselle.

Toivottavasti myös uusi sopimuskierros johtaa siihen, että voimme siirtyä KVTES:sta OVTES:iin. Se nostaisi ainakin varhaiskasvatustyömme statusta. OAJ:n mukaan meidän varhaiskasvatuksen opettajien kuuluminen KVTES:iin on jäänne ajoilta, jolloin varhaiskasvatusta järjestettiin osana kuntien sosiaalipalveluita. Varhaiskasvatuksen opettajien palkka on opettajaryhmien alhaisin. On kohtuutonta, että neuvotteluita työehdoistamme käydään lisäksi muissa neuvottelupöydissä kuin muiden opettajien.

Toisin sanoen tulevaisuudessa on monia haasteita – niin meille varhaiskasvatuksen opettajille kuin myös eri tasojen päättäjille.

Toivon kaikille hyvää alkanutta syksyä! Pitäkää katse eteenpäin!

Christel Sandell

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

LTO-jaoston puheenjohtaja

Arvokas opettaja

Keskiviikko 4.9.2019 klo 8:35

”Vielä tällainenkin projekti tälle lukuvuodelle! Milloin me oikein saadaan keskittyä perustyöhön ja oppilaiden opettamiseen?” Tällainen lause on varsin tuttu opettajien suusta viimeisten vuosien aikana. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvaminen, perusopetuksen inkluusio, erityisesti lukiokoulutuksen lisääntynyt digitalisaatio, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen rahoitusleikkaukset ovat lisänneet opettajien työtaakkaa ja uuvuttaneet - puhumattakaan muista uudistuksista ja projekteista. Jatkuva muutos on tullut esille muun muassa opettajien työolobarometrin tuloksissa.

Yhteiskunta tukeutuu vahvasti koulutukseen silloin, kun yhteiskunnassa on jokin ongelma tai kehittämisen tarve. Opettajina voimme olla ylpeitä siitä, että yhteiskunta luottaa meihin ja kykyihimme löytää ongelmiin ratkaisuja.  Mutta vaikeampi ongelma opettajille tulee siitä, että edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi ei anneta riittäviä työkaluja, resursseja. Koska pysyviä resursseja koulutukseen on yhä vaikeampi saada, kehitetään projekti tai hanke, jonka kautta uskotaan ratkaisun löytyvän. Mutta miten käykään? Ensin tehdään paljon töitä projektin rahoituksen saamiseksi, kootaan projektiryhmä, mietitään ja pohditaan asiaa, pidetään seminaareja ja työpajoja, löydetään ratkaisumalleja ja uusia toimintatapoja, kirjoitetaan väli- ja loppuraportti. Pahimmillaan kaiken tämän jälkeen projektin hyvät tulokset haudataan, koska projektin tuotoksena saadut hyvät käytänteet maksaisivat liikaa. Lopputulema turhauttaa kaikkia. Termi hankehumppa kuvaa hyvin tätä poukkoilevaa projektien ja hankkeiden sekamelskaa.

Monet lapsiin ja nuoriin kohdistuvat projektit tarvitsevat opettajia, koska aikuisista opettajat ovat vanhempien jälkeen eniten läsnä lasten ja nuorten elämässä. Onneksi on opettajia, jotka jaksavat lähteä mukaan erilaisiin kehittämisprojekteihin. Monesti on pakkokin lähteä, koska projekteista saatava lisäraha houkuttelee, kun samaan aikaan opetukseen käytettävät resurssit vähenevät ja palkka sitä kautta pienenee.

Välillä itseä häiritsee, että arvostus projekteja ja hankkeita kohtaan on monesti suurempi kuin luokassa tapahtuvaa opetusta kohtaan. Minusta tuntuu, että liian usein opettajien luokassa tapahtuvaa perustyötä vähätellään ja pidetään ”vanhanaikaisena”. Nykyaikaisen opettajan kun tulisi tehdä opetuksessaan erilaisia projekteja, ottaa haltuun digitaalisuus monipuolisesti ja tehdä yhä enemmän yhteistyötä suuntaan jos toiseenkin. Katoaako tässä kaikessa kehitystyössä fokus oppilaasta johonkin muualle, epäoleelliseen? Pidetäänkö omia projektejaan aktiivisesti esille tuovia opettajia muita parempina?

Tähän ei varmasti oikeaa vastausta ole olemassa. Mutta seuraavasta olemme varmasti yhtä mieltä: jokainen opettaja, joka tekee työtään suurella sydämellä ja omilla vahvuuksillaan, on arvokas. Kalle, joka saa oppilaat innostumaan lukemisesta ja kirjoittamisesta. Liisa, jolla on kykyjä innostaa oppilaat matematiikan saloihin. Pekka, joka saa luokan hiljaisimmat rohkaistumaan yhteistyöhön muiden oppilaiden kanssa. Ja Maija, joka on elementissään päästessään oppilaiden kanssa ulos oppimaan. Kollega, joka arvostaa ja välillä huomaa kehaista työkaveriaan, on arvokas. Opettaja, joka huomaa tukea työkaveriansa hänen heikkona hetkenään, on arvokas.

Uskon, että jokainen opettaja kehittää ja haluaa kehittää opetustaan, kunhan siihen annetaan aikaa. Aina ei tarvita hankkeita tai projekteja vaan työrauhaa, joka lisää myös opettajien työhyvinvointia. Siksi työnantaja, joka luottaa opettajiinsa ja takaa heille riittävät resurssit sekä työrauhan opettamiseen ja kehittämiseen, on erityisen arvokas.

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille opettajille, jotka teette arvokasta työtä paremman tulevaisuuden eteen jokaisena päivänä.

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Bästa lärare

”Ännu ett projekt för det här läsåret! När ska vi få koncentrera oss på vårt arbete och på att undervisa eleverna?” Det här låter bekant och har hörts från många lärares mun under de senaste åren. Gruppstorlekarna inom småbarnsfostran ökar, den grundläggande undervisningen blir inklusiv och digitaliseringen ökar i synnerhet i gymnasiet. Nedskärningarna i finansieringen av yrkesutbildningen och högskolorna har ökat lärarnas arbetsbörda och gjort dem utmattade – för att inte tala om andra reformer och projekt. De ständiga förändringarna har kommit fram bland annat i resultaten för lärarnas arbetslivsbarometer.

Då det uppstår problem eller ett behov av utveckling i samhället, stöder man sig starkt på utbildningen. Som lärare kan vi vara stolta över att samhället litar på oss och på vår förmåga att hitta lösningar på problemen. Men för lärarna själva blir det problem då de inte tilldelas tillräckligt med verktyg och resurser för att lösa problemen. Eftersom det blivit allt svårare att få resurser för utbildningen har man börjat utveckla projekt som man tror ska kunna lösa problemen. Men vad händer? Först utför man mycket arbete för att få finansiering för projektet, skapar en projektgrupp, funderar på saken, håller seminarier och workshoppar, hittar lösningsmodeller och nya handlingssätt och skriver mellan- och slutrapporter. I värsta fall begravs de goda resultaten av projektet eftersom de goda praxis som man kommit fram till skulle kosta för mycket. Utfallet är frustrerande för alla. Denna virriga röra av projekt kallas beskrivande för ’hankehumppa’ på finska (på svenska kunde man kanske tala om projektpolka).

Många projekt som riktar sig till barn och unga behöver lärare, eftersom lärarna är de vuxna som tillbringar mest tid med barnen efter föräldrarna. Lyckligtvis finns det lärare som orkar delta i olika utvecklingsprojekt. Ofta är de även tvingade att delta eftersom de pengar som projekten ger är lockande. Samtidigt minskar resurserna för undervisningen och på så sätt blir lönen mindre.

Ibland stör det mig att uppskattningen för projekt ofta är större än för den undervisning som sker i klassen. För mig känns det som att det arbete som lärarna utför i klassen förminskas och anses vara ”gammalmodigt”. En modern lärare borde nämligen genomföra olika projekt i undervisningen, ha kontroll över digitala möjligheter och driva allt mer samarbete i många olika riktningar. Innebär allt detta utvecklingsarbete att fokus flyttas från eleven någon annanstans, till något oväsentligt? Anser man att lärare som aktivt driver egna projekt är bättre än andra lärare?

Det finns säkert inget rätt svar på det här. Men vi kan åtminstone vara överens om att varje lärare som arbetar med stort engagemang och utnyttjar sina egna styrkor är värdefull. Kalle som får eleverna intresserade av att läsa och skriva. Liisa som har en förmåga att få eleverna att inspireras av matematikens hemligheter. Pekka som får de tystaste eleverna i klassen att våga samarbeta med andra elever. Och Maija som är i sitt element då hon får undervisa barnen utomhus. En lärare som uppskattar och ibland kommer ihåg att berömma sin kollega är värdefull. En lärare som stöder sin kollega i en svag stund är värdefull.

Jag tror att varje lärare utvecklar och vill utveckla sin undervisning så länge hen får tid för det. Det behövs inte alltid projekt, utan arbetsro som ökar lärarnas välmående i arbetet. Av denna orsak är en sådan arbetsgivare som litar på sina lärare och garanterar dem tillräckliga resurser och arbetsro för undervisning och utveckling speciellt värdefull.

Jag önskar alla lärare en bra fortsättning på det nya läsåret. Ni utför varje dag ett värdefullt arbete för en bättre framtid.

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

 

 

Ruotsinkielisten oppimateriaalin tarjonta

Maanantai 13.5.2019 klo 8:31

Ero oppimateriaalitarjonnassa ruotsin- ja suomenkielisen koulutuksen välillä on huikea. Tämä luo lapsille ja nuorille epätasa-arvoisen koulutuksen. Tällaista epätasa-arvoa ei saisi olla, koska perustuslain mukaan kaikkia on kohdeltava samalla tavalla kielestä riippumatta.

Tämä siis maassa, joka kerskuu ja saa kansainvälistä huomiota juuri toimivan koulutusjärjestelmänsä ansiosta. Lasten ja nuorten tulee, kielestä riippumatta, saada lähteä samalta yhteiseltä lähtöviivalta. Abiturienteilla tulee, kielestä riippumatta, olla yhtä hyvät mahdollisuudet valmistautua ylioppilaskokeisiin. Jos vain toisella kieliryhmällä on mahdollisuus käyttää uusinta oppimateriaalia esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin harjoiteltaessa, koulu ei ole tasa-arvoinen.

Suomenkielisillä opiskelijoilla oli muun muassa mahdollisuus harjoitella samalla kaavaeditorilla, jota käytettiin ylioppilaskirjoituksissa. Tämän lisäksi niillä oli käytössä oppimateriaali, jossa oli tarjolla teoriaa, videoita, harjoituskokeita sekä mahdollisuus itsearviointiin. Näitä ei ruotsinkielisinä ole. Puutteellinen oppimateriaali tai oppimateriaalin puuttuminen kokonaan tietää enemmän työtunteja ruotsinkielisten koulujen opettajille ja luo epätasa-arvoisen aseman näitten koulujen oppilaille ja opiskelijoille. FSL haluaa huomauttaa, että opettajat ovat ensisijaisesti opettajia, eivät oppimateriaalin tuottajia. Tämän tulisi olla tarpeeton huomautus, mutta näköjään näin ei ole.

Lasten ja nuorten kouluvuodet eivät tule uusintana silloin kun tarpeellinen oppimateriaali mahdollisesti on tuotettu. Myös tämän tulisi olla tarpeeton huomautus. Se, että ruotsinkieliset oppimateriaalit ovat kalliimpia kuin suomenkieliset vastaavat, on markkinalogiikkaa ja siihen seikkaan on vaikeaa päästä käsiksi. Pienet painokset kirjoista, e-oppimateriaaleista ja muista koulumateriaaleista tietää korkeampaa kappalehintaa, mikä taas tarkoittaa sitä, että kustantajat eivät julkaise kaikkien oppiaineiden oppimateriaaleja. Siksi tarvitaan ylimääräisiä panoksia tasa-arvoisen koulutuksen turvaamiseksi tässä asiassa.
Tämä ei ole mikään uusi näkökulma ja valtiontuki ”för produktion av läromedel med liten spridning på svenska” on jo olemassa. Mutta kyseinen tuki – 80 000 euroa vuosina 2017 ja 2018, tätä ennen 50 000 euroa – riittääkö se tasa-arvoisen koulutuksen luomiseksi?
Kuka siis rientää apuun korjaamaan tätä ongelmaa joka digitalisaation myötä vähän yllättävästi on pahentunut?
Vastaus kysymykseen kuka rientää apuun voi loppujen lopuksi olla vain yksi: poliitikot, joilla on valtaa päättää valtion budjetista. Lämmittelynä he voivat pohtia perustuslain toisen kappaleen pykäliä 6, 16 ja 17.

Inger Damlin och Linda Felixson

Utbudet på svenskspråkigt läromedel

Skillnaden i utbudet av läromedel mellan den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen är enorm. Vilket i förlängningen skapar en ojämlik utbildning för barn och ungdomar. En ojämlikhet som egentligen inte ska få finnas eftersom Finlands grundlag stipulerar att alla ska behandlas lika oberoende av språk.
 
Detta i ett land som slår sig för bröstet och får internationell uppmärksamhet på grund av ett välfungerande utbildningssystem.
Barn och ungdomar ska, oavsett modersmål, få starta från en gemensam startlinje.
Abiturienter ska, oavsett modersmål, ha lika goda möjligheter att förbereda sig för studentskrivningarna. Om bara den ena språkgruppen har tillgång till det senaste läromedlet i samband med till exempel övningar inför studentskrivningar är skolan inte jämlik.

Exempelvis kunde studerande på finskt håll jobba med samma formeleditor som användes i studentskrivningarna. Därtill hade de tillgång till material med teori och videor, övningsprov och möjlighet till självutvärdering. Allt det här saknades på svenskt håll!
Bristfälligt undervisningsmaterial eller inget undervisningsmaterial alls betyder extra arbetstimmar för lärarna i de svenskspråkiga skolorna och ojämlik sits för elever och studerande. FSL påpekar att lärare är lärare, inte läromedelsproducenter. Det borde vara ett onödigt påpekande, men är det tydligen inte.
 
Att barn och unga är barn och unga och att deras skolår inte kommer i repris - sedan när behövligt undervisningsmaterial eventuellt hunnit publiceras - borde också det vara ett onödigt påstående.
Att finlandssvenska läromedel är dyrare än finska är marknadslogik och svårt att komma åt. Små upplagor av böcker, e-böcker och annat skolmaterial betyder högre kostnad per exemplar vilket betyder att förlagen alltför ofta väjer att inte ge ut läromedel i sådana ämnen. Därför behövs extra insatser för att trygga jämlikheten i det här avseendet.
Den insikten är inte ny och statsstöd ”för produktion av läromedel med liten spridning på svenska” finns. Men det existerande stödet –  80 000 euro 2017 och 2018, 50 000 före det - räcker inte för att skapa jämlik utbildning.  
Så vem rycker ut för att åtgärda ett problem som digitaliseringen något oväntat tycks ha gjort än värre?
Svaret på frågan vem som ska rycka ut kan i slutändan bara vara ett: politikerna, som har makt över statsbudgeten.
Som uppvärmning kan de begrunda paragraferna 6, 16 och 17 i grundlagens andra kapitel.

Inger Damlin och Linda Felixson

SMÅBARSPEDAGOGIK BÖR VARA EN GRUNDRÄTTIGHET

Maanantai 15.4.2019 klo 21:21

Finland måste höja deltagandet i småbarnspedagogiken och trygga kvaliteten genom att satsa på personalens utbildning och höga pedagogiska kompetens. Andreas Schleicher ( OECD:s utbildningsdirektör ) talade vid det internationella utbildningstoppmötet ISTP som Undervisningsministeriet och OAJ ordnade i mars 2019 i Helsingfors tillsammans med OECD och Världslärarorganisationen EI, påpekar att i Finland deltar betydligt färre barn i åldern 3–5 år i småbarnspedagogiken än i de övriga nordiska länderna. Finland ligger också långt efter OECD-ländernas medeltal. Under de tio senaste åren har de flesta länderna främjat 3–5-åringarnas deltagande i småbarnspedagogiken. Enligt OECD-statistiken har knappt ingen sådan utveckling skett i Finland.

Vad ska då göras för att höja kvaliteten på småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen? OECD:s linje är tydlig; man måste uppmärksamma arbetsförhållandena för att locka en kunnig och utbildad arbetskraft till branschen. I många länder och även i Finland är lärarnas anställningsvillkor med börjande från lönerna mycket sämre inom småbarnspedagogiken än inom den grundläggande utbildningen. Det är helt avgörande att man i Finland nu måste arbeta hårdare för att lyfta småbarnspedagogiken till en jämlik ställning med den grundläggande utbildningen, säger Schleicher.

https://www.oaj.fi/sv/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2019/oecds-utbildningsdirektor-forebrar-finland-for-landets-sed-nu-maste-det-satsas-pa-smabarnspedagogiken/

Riksdagsval har vi framför oss och jag önskar att det väljs politiker som satsar och tror på utbildning. Även om småbarnspedagogiken har genomgått förändringar i positiv bemärkelse de senaste åren, finns det mycket att göra ännu. Lagen om småbarnspedagogik behöver öppnas och där behöver man bl.a. definiera stödet för tillväxt och lärande och trygga resurser för föreståndarna så att de kan bemästra helheten och har tid för det pedagogiska ledarskapet.

DRA ÅT LAHTIS! Kom ihåg att anmäla dig till Nationella Barnträdgårdslärardagarna i Lahtis i september!

Önskar alla en god fortsättning på våren!

Källa: OAJ artikel om toppmötet

Christel Sandell
BTL sektionens ordförande

VARHAISKASVATUS PERUSOIKEUDEKSI

Suomen tulee lisätä osallistumista varhaiskasvatukseen ja varmistaa sen laatu panostamalla henkilökunnan koulutukseen ja korkeatasoiseen pedagogiseen osaamiseen. Maaliskuussa 2019 Opetusministeriön ja OAJ:n yhdessä OECD:n ja maailman opettajajärjestön EI:n kanssa järjestämässä kansainvälisessä koulutuksen huippukokouksessa ISTP:ssä puhunut Andreas Schleicher (OESCD:n koulutusjohtaja) huomauttaa, että Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu huomattavasti pienempi osa 3–5-vuotiaista kuin muissa Pohjoismaissa, ja Suomi jää kauas myös OECD-maiden keskiarvosta. Viimeisten 10 vuoden aikana suurin osa maista on edistänyt sitä, että 3–5-vuotiaat pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin. Suomessa kehitystä ei OECD:n tilastojen mukaan ole juuri tapahtunut.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen laatua saadaan parannettua? OECD:n linja on selvä: täytyy kiinnittää huomiota työoloihin, jotta alalle houkutellaan osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Opettajien työolot palkasta lähtien ovat monessa maassa, Suomessakin, huomattavasti huonommat varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa. On kriittistä, että Suomessa tehdään enemmän töitä sen eteen, että varhaiskasvatus nousee tasa-arvoiseen asemaan perusopetuksen kanssa, Schleicher sanoo.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oecdn-koulutusjohtaja-moittii-suomen-maan-tapaa-nyt-on-kriittista-satsata-varhaiskasvatukseen/

Eduskuntavaalit ovat tulossa ja toivon, että valitsemme eduskuntaan sellaisia poliitikkoja, jotka panostavat ja uskovat koulutukseen. Vaikka varhaiskasvatuksessa on viimeisten vuosien aikana tapahtunut positiivisia muutoksia, alalla on vielä paljon tehtävää. Varhaiskasvatuslakia on täsmennettävä, ja siinä on tärkeä määritellä kasvun ja oppimisen tuki sekä turvattava, että päiväkotien johtajilla on tarpeeksi varoja kokonaisuuden hallitsemiseksi ja aikaa pedagogisen maiseman huomioimiseksi.

SUKSI LAHTEEN! Muista ilmoittautua Valtakunnallisiin Lastentarhanopettajapäiville, jotka järjestetään syyskuussa Lahdessa!

Toivon kaikille hyvää kevään jatkoa!

Lähde: OAJ:n artikkeli huippukokouksesta

Christel Sandell
LTO-jaoston puheenjohtaja

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta

Torstai 28.3.2019 klo 18:40

Erityisesti sosiaalisessa mediassa käydään värikästä keskustelua perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Yksi keskustelua hankaloittanut asia on, että keskusteluissa sekoittuvat perusopetuksen vuosityöaikakokeilu ja ammatillinen vuosityöaika. Syyt ammatillisen puolen vuosityöaikaan siirtymiselle ovat johtuneet lainmuutoksesta. Vastaavanlaista lainmuutosta ei ole näköpiirissä perusopetuksen osalla.

OAJ:n valtuusto hyväksyi marraskuussa toimintasuunnitelman, jossa todetaan tavoitetilaksi, että ”työaikajärjestelmiä on uudistettu käynnistämällä paikallisia kokeiluja”. Perusopetuksessa kyseessä on nimenomaan kokeilusta toisin kuin ammatillisessa koulutuksessa.

Kokeilukouluksi pääseminen on monivaiheinen prosessi.

1. Paikallisesti tunnustellaan, onko työnantajalla ja jonkin peruskoulun opettajilla/paikallisyhdistyksellä halua lähteä mukaan kokeiluun.

2. Paikallisesti työnantaja ja paikallisyhdistys neuvottelevat keskenään. Tavoitteena on saada paikallinen sopimus soveltamisohjeineen. Tämä paikallinen sopimus pohjautuu OAJ:n ja Kuntatyönantajien tekemään keskustason sopimukseen.

3. Paikallisyhdistys hyväksyy omalta osaltaan sopimuksen, ja määrittää, kuinka suurella enemmistöllä koulu voi lähteä mukaan (useimmat paikallisyhdistykset ovat edellyttäneet 2/3-osan enemmistöä koulun OAJ:n jäsenistä).

4. OAJ:n tulo- ja palkkapolittiinen toimikunta käsittelee paikallisen sopimuksen ja esittää sitä OAJ:n hallitukselle hyväksyttäväksi. OAJ:n hallitus ja Kuntatyönantajat hyväksyvät sopimuksen.

5. Kouluilla äänestetään. Paikallisyhdistyksen määrittämällä enemmistöllä koulu lähtee mukaan kokeiluun.

Korostan, että ilman paikallisyhdistyksen halua ja koulun jäsenkunnan enemmistön tahtoa kokeiluun ei voi lähteä. Tämä, jos mikä, on monesti peräänkuulutettua jäsendemokratiaa. Hyvin harva sopimukseen liittyvä asia on näin vahvasti jäsenten itsensä päätettävissä.

Kokeiluun osallistuu tällä hetkellä n. 170 perusopetuksen opettajaa kahdeksassa koulussa kaikkiaan neljässä kaupungissa. Seitsemän koulua on aloittanut elokuun alussa ja Tervajoen koulu Vaasasta lähti kokeiluun tammikuun alussa. Koulut ovat alakouluja, joissa on myös erityis- ja aineenopettajia. Ensimmäinen yhtenäiskoulu, Mankolan koulu Jyväskylästä, lähtee kokeiluun 1.8.2019. Tämän uusimman kokeilun kautta saadaan aikanaan tietoa myös vuosityöajan soveltumisesta aineenopettajien työhön.

Sosiaalista mediaa lukiessa tulee varmaan monelle ajatus, että kokeilut ovat kaoottisia eivätkä kenenkään hallinnassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kokeiluja seurataan niin paikallisesti kuin keskustasolla. Sopimusten väärintulkintoihin puututaan aivan samaan tapaan kuin nykyisessä opv-järjestelmässä. Luottamusmiehet ovat tässä avainasemassa.

OAJ on tehnyt ensimmäisen laajan kyselyn perusopetuksen kokeiluista. Osa kokeiluun osallistujista on tyytyväisiä ja osa ei. Kuntien välillä on eroja eikä sekään yllätä millään tavalla. Tuloksista käy ilmi, että epäkohtia on ja niihin etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Joissakin kokeilukunnissa tukea sopimustulkintojen oikaisemiseen on tarvittu (ja tarvitaan) enemmän kuin toisissa. Tämä on arkipäivää myös nykyisissä työaikajärjestelmissä.

Kouluissa kokeilut kestävät kolme vuotta, ja kaikki kokeilut päättyvät viimeistään 31.7.2023 mennessä. Tämän jälkeen kokeilujen tuloksia arvioidaan tarkasti ja päätetään, millä tavoin tuloksia hyödynnetään työaikajärjestelmien kehittämisessä.

Lisätietoa kokeilusta löytyy osoitteesta https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/ .


Kari Nieminen
OAY-jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Om försöket med årsarbetstid i grundläggande undervisningen

Livliga diskussioner om försöket med årsarbetstid i den grundläggande undervisningen förs i synnerhet på sociala medier. En fråga som försvårat diskussionen är att man blandar ihop försöket med årsarbetstid i grundläggande undervisningen med årsarbetstiden i yrkesutbildningen. Orsaken till att man övergått till årsarbetstid i yrkesutbildningen är att lagen ändrats. Inom grundläggande undervisningen finns inga planer på en motsvarande lagändring.

I november godkände OAJ:s fullmäktige en verksamhetsplan där man konstaterar att målbilden är att arbetstidssystemen har förnyats genom att påbörja lokala försök. I den grundläggande undervisningen är det till skillnad från yrkesutbildningen uttryckligen frågan om ett försök.

För att bli antagen i försöket måste skolan genomgå en process som består av många faser.

1. Lokal utredning om huruvida arbetsgivaren och lärarna i skolan/lokalföreningen är villiga att delta i försöket.

2. Arbetsgivaren och lokalföreningen för lokala förhandlingar sinsemellan. Avsikten är att få till stånd ett lokalt avtal med tillämpningsanvisningar. Detta lokala avtal grundar sig på ett avtal på central nivå som ingåtts mellan OAJ och Kommunarbetsgivarna.

3. Lokalföreningen godkänner avtalet för sin egen del och fastställer hur stor majoritet som krävs för att skolan ska kunna delta (de flesta lokalföreningarna har förutsatt en majoritet på 2/3 av skolans medlemmar i OAJ).

4. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté behandlar det lokala avtalet och lägger fram det för godkännande i OAJ:s styrelse. Avtalet godkänns av OAJ:s styrelse och Kommunarbetsgivarna.

5. Skolorna röstar om frågan. Skolar deltar i försöket med en sådan majoritet som fastställts av lokalföreningen.

Jag betonar att det inte är möjligt att delta i försöket utan att lokalföreningen och majoriteten av skolans medlemmar vill göra det. Detta om något är sådan medlemsdemokrati som ofta efterlyses. Det är väldigt få frågor i anknytning till avtalet som medlemmarna själva kan påverka så starkt.

I försöket deltar för tillfället ca 170 lärare inom grundläggande undervisningen i åtta skolor och sammanlagt fyra städer. Sju skolor påbörjade försöket i slutet av augusti och Tervajoen koulu i Vasa påbörjade försöket i början av januari. Skolorna är lågstadieskolor som även har special- och ämneslärare. Den första enhetsskolan, Mankolan koulu i Jyväskylä, påbörjar försöket 1.8.2019. Genom det nyaste försöket får man i sinom tid även information om hur arbetsårstiden lämpar sig för ämneslärarnas arbete.

Då man läser vad som skrivs på sociala medier tänker många säkert att försöken är kaotiska och inte kan kontrolleras av någon. Det här stämmer inte. Försöken följs upp både på lokal och på central nivå. Man ingriper i feltolkningar av avtalen precis på samma sätt som i det nuvarande systemet som baserar sig på undervisningsskyldighet. Förtroendemännen har en nyckelposition i denna fråga.

OAJ har genomfört en omfattande enkät om försöken i den grundläggande undervisningen. En del av de som deltagit i försöken är nöjda och andra inte. Det förekommer skillnader mellan kommunerna och inte heller det är överraskande. I resultaten framkommer att det finns missförhållanden och man försöker aktivt hitta lösningar på problemen. I en del försökskommuner har man behövt (och behöver) mer stöd med att rätta till tolkningar av avtalet än i andra. Detta är vardag även i de nuvarande arbetstidssystemen.

I skolorna pågår försöken i tre år, och alla försök avslutas senast 31.7.2023. Efter detta bedöms försökens resultat noggrant och beslut fattas om hur resultaten ska utnyttjas i utvecklingen av arbetstidssystemet.

Mer information om försöket hittar du på adressen https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/ .


Kari Nieminen
ordförande för OAY-sektionen
OAJ Österbotten

Ammatilliset opettajat monien haasteiden keskellä

Torstai 14.2.2019 klo 10:09

SUOMEA ON PITKÄÄN PIDETTY koulutuksen tasa-arvon mallimaana. Erot oppimistuloksissa ovat olleet pieniä, ja jokainen lapsi ja nuori käyvät kansallisen opetussuunnitelman raamittaman yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kouluttautumisen esteet on pyritty poistamaan koko maan kattavalla koulu- ja oppilaitosverkolla sekä maksuttomalla koulutuksella. Opettajilla on korkean koulutuksen tuoma vankka ammattitaito ja kansakunnalla vahva luotto opettajan työn tuloksellisuuteen. Voidaanko näiden varaan laskea myös tulevaisuudessa?

Yhteiskunnan talouden kiristymisen vuoksi koulutuksen rahoituspohja on heikentynyt jo usean vuoden ajan, ja päättäjien halu vähentää toimintaa ohjaavia normeja on lisääntynyt. Resurssien niukentuessa opettajalle on jäänyt yhä vähemmän aikaa niiden oppilaiden tukemiseen, jotka sitä eniten tarvitsisivat. Oppimistuloksissa häntäpää on pudonnut kauemmas kärjestä.

Alueelliset erot koulutuksen järjestämisen tavoissa ovat suuria. Erot kaupunkien ja maaseudun välillä kasvavat kaupungistumisen myötä. Vaarana on, että Suomi jakautuu koulutuksen maantieteessä hyvä- ja huono-osaisiin alueisiin, joilla kouluttautuminen ja kouluttautumattomuus periytyvät.

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä, joka on rakennettu palvelemaan yhtenäisyyttä ja sa­mankaltaisia tarpeita, ei enää riitä heterogeenisessä maailmassa, jossa lapset tulevat kouluun yhä moninaisemmista perheistä. Opettajan haasteena on vastata erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä tarjota jokaiselle tasa-arvoinen perusta omien päämäärien ja unelmien tavoitteluun.

Ammatillinen koulutus 190-235 miljoonan leikkaus reformillaan tuskin tulee ”maailman osaavin kansa” -kilpailussa pärjäämään. Vaikuttaminen näihin rahoitusleikkauksiin hävittiin (6-0)! Vaikuttamistyö kuitenkin jatkuu ja ammatillisen reformin toteutukseen olemme vaikuttaneet niin että opettajan asema on kirjattu selkeästi uuteen lakiin. Tästä huolimatta koulutuksen järjestäjät pitävät opettajien irtisanomisia ainoana keinona sopeutua tulevaan. Ammatillinen koulutus on viimeistään nyt siirtynyt ”diginuorison koulutuksen koekentäksi”.

Useat eri tutkimukset kertovat opetuksen ”kärkimaan” putoamisesta osaamisvertailussa. Uskomatonta on todeta, miten nopeasti Suomi romahdutti koulutuksen tasa-arvon ja laadun.

Ammatillinen opettaja ei alennetuilla resursseilla voi olla vastuussa opetuksen ja koulutuksen laadusta.

Yritykset kertovat yhä enemmän rekrytointivaikeuksistaan – osaajista on yhä enemmän puutetta. Älypuhelimet ja tabletit eivät parinteisissä ammateissa ole todellakaan se keskeinen osaamisen kohde. Jos 16-vuotiaalle, ammatillisessa koulutuksessa, on kaksi päivää viikossa opettajan ohjaamaa opetusta tarjolla, ei tulokset kyllä hyvältä näytä. Elinkeinoelämälle on siis kerrottava selkeästi rahoitus- ja resussileikkausten vaikutukset oppilaitosten arjessa. Yrityksille, kouluttamaton – osaamaton, nuori on jopa työturvallisuusriski.

AMK -asioissa keskustellaan kasvavasta työmäärästä ja yhteistyöstä yliopistojen kanssa.

Rahoitusleikkaukset jättivät opetustoimintaan resurssiongelman, joka on korjattavissa vain lisärahoituksella.

Opiskelijoiden valinnoissa lukion ja ammatillisen väylän tasapuolisesta huomioimisesta on onnistuttu melko hyvin. Reformiuudistus kuitenkin mietityttää, koska kielten, matematiikan opetusta on leikattu huomattavasti. Onko ammatillisten uusien tutkintojen jälkeen edellytykset ammattikorkean opintoihin olemassa??

Monet oppilashuollossa työskentelevät asiantuntijat jakavat huolemme siitä, että nuoret jäävät liiaksi valintojen ja itsenäisen työskentelyn vaateisiin. Oppilaiden vanhemmat ovat yhä useammin yhteydessä oppilaitoksiin – usein toistuva kysymys kuuluu: ”annetaanko teidän oppilaitoksessa vielä kunnon opetusta??”

OAJ Pohjanmaa on pyrkinyt monin keinoin puolustamaan ammatillista koulutusta. Lähestyvät eduskuntavaalit tuovat mahdollisuuden meille kaikille keskustella ja kertoa ehdokkaille rahoitusleikkausten seurauksista.

Alueemme kolmessa maakunnassa on herätty tilanteeseen, jossa väestön poismuutto on alkanut näkyä tilaistoissa. Yhtenä syynä pidetäänkin koulutusleikkauksia.

Vuosityöaikaan siirtyminen on alkanut monissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Uusi palkkausjärjestelmä tekee näkyväksi kaiken sen työn, mitä ammatillinen opettaja päivittäisessä työssään tekee. Haasteena tulee olemaan ainakin se, kuinka hyvin työ pystytään suunnittelemaan ja kirjaamaan. OAJ on järjestänyt ja tulee järjestämään koulutuksia asiaan liittyen.

Antti Ylinen
ammatillinen jaosto, pj.

Många utmaningar för yrkeslärarna

FINLAND HAR LÄNGE ANSETTS VARA ett modelland för jämlik utbildning. Skillnaderna i inlärningsresultaten har varit små och alla barn och unga går i en nioårig grundskola vars ramar fastställs genom en nationell läroplan. Man har försökt avlägsna olika hinder för utbildning genom att skapa ett riksomfattande nät av skolor och läroanstalter samt genom att erbjuda en avgiftsfri utbildning. Lärarna får en gedigen yrkesskicklighet genom en hög utbildning och nationen har en stark tilltro till att lärarnas arbete ger resultat. Kan man räkna med detta även i framtiden?

På grund av den strävare ekonomin i samhället har grunden för finansieringen av utbildningen försvagats redan under flera års tid. Beslutfattarnas vilja att skära ner på de normer som styr verksamheten har ökat. I takt med att resurserna blivit mindre har lärarna fått allt mindre tid för att stöda de elever som skulle behöva det mest. I inlärningsresultaten har de som befinner sig i slutändan hamnat ännu längre från toppen.
De regionala skillnaderna i de sätt på vilka utbildningen ordnas är stora. Skillnaderna mellan stad och landsbygd ökar i takt med urbaniseringen. Risken är att Finland delas upp i lyckligt och olyckligt lottade områden där utbildning och brist på utbildning går i arv till nästa generation.

Fostrings- och utbildningssystemet som byggts upp för att betjäna helheten och likartade behov räcker inte längre till i en heterogen värld där barnen kommer till skolan från allt fler olika slags familjer. Det är en utmaning för läraren att svara mot de olika behoven och önskemålen och erbjuda alla en jämlik grund för att de ska kunna sträva efter de egna målen och drömmarna.

Yrkesutbildningen med sin reform som innebär nedskärningar på 190–235 miljoner euro kommer knappast att leda till några framgångar i tävlingen om ”världens kunnigaste folk”. Möjligheterna att påverka dessa nedskärningar i finansieringen har vi förlorat. Påverkansarbetet fortsätter emellertid och vi har lyckats påverka reformen inom yrkesutbildningen så att lärarens ställning har införts tydligt i den nya lagen. Trots detta anser utbildningsanordnarna att det enda sättet att anpassa sig till det kommande är att säga upp lärare. Senast nu har yrkesutbildningen blivit ”ett testfält för digital utbildning”. Flera olika undersökningar vittnar om att det ledande landet inom undervisning förlorar sin ställning i jämförelserna. Det är otroligt hur snabbt Finland har lyckats förstöra den jämlika utbildningen och dess kvalitet. Med minskade resurser kan en yrkeslärare inte vara ansvarig för undervisningens och utbildningens kvalitet.

Företagen berättar oftare om sina rekryteringssvårigheter – det råder allt större brist på kunnig arbetskraft. I traditionella yrken är det viktigaste verkligen inte att man kan hantera mobiltelefoner och pekplattor. Om en 16-åring i yrkesutbildningen erbjuds undervisning som leds av en lärare endast två dagar i veckan uppnås inga goda resultat. Näringslivet måste få veta hur nedskärningarna i finansiering och resurser påverkar läroanstalternas vardag. För företagen är en outbildad och okunnig ung person till och med en risk för arbetssäkerheten.

I frågor som berör yrkeshögskolor diskuteras den ökande arbetsmängden och samarbetet med universiteten. Nedskärningarna i finansieringen har orsakat ett resursproblem i undervisningen och det kan åtgärdas endast med mer finansiering.
I valet av elever har man lyckats ganska väl med att beakta gymnasiet och yrkesskolorna på ett jämlikt sätt. Reformen gör en ändå fundersam eftersom undervisningen i språk och matematik har skurits ned avsevärt. Ger de nya yrkesexamina förutsättningar att fortsätta studierna i en yrkeshögskola?

Många sakkunniga som arbetar inom elev- och studerandevården delar vår oro för att de unga står inför alltför många val och för mycket självständigt arbete. Elevernas föräldrar tar allt oftare kontakt med läroanstalterna. En fråga som ofta dyker upp är: ”Ger ni alls någon ordentlig undervisning på er läroanstalt?”

OAJ Österbotten har på många sätt försökt försvara yrkesutbildningen. Det antågande riksdagsvalet ger oss en möjlighet att diskutera och berätta för kandidaterna om nedskärningarnas konsekvenser.

I de tre landskapen i vår region har man vaknat upp till en situation där befolkningen flyttar bort i en sådan utsträckning att det märks i statistiken. Nedskärningarna i utbildningen anses vara en av orsakerna.

Övergången till årsarbetstid har börjat på många yrkesläroanstalter. Det nya lönesystemet gör allt det arbete som yrkesläraren utför i vardagen synligt. Utmaningen kommer emellertid att vara hur väl man lyckas planera och bokföra arbetet. OAJ har ordnat utbildningar om ämnet och kommer att göra det även framöver.

Antti Ylinen
yrkeslärarnas sektion, ordförande

Koulutuksellinen tasa-arvo on ollut Suomen vahvuus - onko enää?

Tiistai 29.1.2019 klo 10:29

Yhtenä Suomen vahvuutena on pidetty koulutuksellista tasa-arvoa. Kaikki lapset ja nuoret ovat saaneet osallistua laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, kielestä tai sosioekonomisesta taustasta. Loistavat tulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat olleet suuri ylpeyden aihe ja yksi Suomen menestyksen kulmakivi.

Kasvatus ja koulutus on pitkälle vaikuttavaa. Tänä vuonna syntyvät lapset ovat työelämässä vielä 2080-luvulla. Ei ole yhdentekevää, millaista varhaiskasvatusta ja opetusta lapset saavat ensimmäisinä vuosinaan. Muuttuva maailma vaatii vahvan koulutuksellisen pohjan, joka luodaan erityisesti peruskoulussa. Siksi huhtikuussa valittavat kansanedustajat ovat ratkaisevassa asemassa, millaiseksi lasten ja nuorten koulupolku muodostuu.

Eduskuntavaaliehdokkaiden ajatuksia pääset kuuntelemaan OAJ Pohjanmaan eduskuntavaalipaneelissa. Erityisesti la 2.2. pidettävässä paneelissa keskitytään koulutuksen tasa-arvoon peruskoulussa ja lukiossa. Tule kuuntelemaan, miten ehdokkaat vastaavat kysymyksiimme.

Arvoisa ehdokas/asiantuntija,

 1. Tarvitaanko koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa eli KESUa tulevalla hallituskaudella? Jos tarvitaan, niin mitkä olisivat kolme keskeisintä teemaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta.

 1. Miten tulevaisuudessa turvataan riittävät perustaidot ja tarpeeksi laaja yleissivistys perusopetuksessa? Millaisia perustietoja ja -taitoja edellytetään ammatillisella toisella asteella ja lukiokoulutuksessa? Miten näihin päästään?

 1. Syntyvyys on voimakkaassa laskussa. Onko tulevaisuudessa enää mahdollistakaan, että jokaisessa kunnassa on oma peruskoulu?

 1. Mitä aiotaan tulevaisuudessa tehdä, jotta pienten paikkakuntien lukiot säilyvät? Pienten lukioiden kurssitarjonta on usein suppeampi kuin suurissa lukioissa. Millä keinoin tätä eroa voidaan tasata, jotta laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on mahdollista kaikkialla Suomessa?

 1. OAJ:n näkemyksen mukaan opettajan ja oppilaiden välisestä suhdeluvusta tulisi säätää vähintään asetuksella. Mikä olisi mielestäsi sopiva suhdeluku perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa?

 1. Miten kolmiportainen tuki saadaan toimimaan paremmin ryhmissä, joissa on yhä enemmän tehostetun ja erityisen tuen oppilaita? Entä miten voidaan varmistaa, että lahjakkaiden oppilaiden motivaatio oppimiseen säilyy ja he saavat myös tasonsa mukaista opetusta?

 1. Kenen vastuulla on ensisijaisesti tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen rahoituksen turvaaminen? Pitäisikö palata valtionosuusjärjestelmässä korvamerkittyyn rahoitukseen?

 1. Millaisiin turvallisuutta ja hyvinvointia lisääviin toimiin seuraavan hallituksen tulisi panostaa opetuksen ja koulutuksen osalta?

Tervetuloa seuraamaan eduskuntavaalipaneeliamme!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Lisätietoa tapahtumasta:

OAJ Pohjanmaan järjestämä toinen eduskuntavaalipaneeli pidetään Seinäjoen Torikeskuksessa la 2.2.2018 klo 12–14. Paneelin teemana on ”Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.”.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys järjestämissä eduskuntavaalipaneeleissa nostetaan alueellisesti esille kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen asioita. Paneeliin on kutsuttu kansanedustajaehdokkaita kaikista puolueista ja alueellisia asiantuntijoita. Paneelit ovat Vaasassa ja Kokkolassa (la 16.2. Chydenia-kauppakeskuksessa klo 12–14, teema: Kasvatus ja koulutus pelastavat syrjäytymiseltä. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) kaksikielisiä. Seinäjoella (la 2.2.2018 Torikeskuksessa klo 12–14, teema: Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) vain suomeksi.

Paneelit juontaa radiopersoona Hippi Hovi Vaasassa ja Kokkolassa sekä toimittaja Marja Tyynismaa Seinäjoella. Paneelia ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kaikki opettajat eri kouluasteilta. Toivommekin runsasta osallistumista!

OAJ lanseeraa eduskuntavaaleissa ratkaisuina Suomen koulutuksen eri ongelmiin omia perusteltuja ratkaisumallejaan. Näihin ratkaisumalleihin voit käydä tutustumassa paneelikeskusteluissa käytettävässä materiaalissa

https://www.oaj.fi/contentassets/38087c343d5f4afe80ab35b77c669f68/oaj-ratkaisuja-suomelle.pdf

Jämlik utbildning har varit en styrka för Finland – men är det så längre?

En jämlik utbildning har ansetts vara en av Finlands styrkor. Alla barn och unga har fått ta del av en högklassig fostran och utbildning oberoende av till exempel boendeort, språk eller socioekonomisk bakgrund. Utmärkta resultat i lärojämförelser, världens bästa lärare och en avgiftsfri utbildning har varit en orsak till stor stolthet och en av hörnstenarna för Finlands framgång.

Fostran och utbildning har en inverkan långt in i framtiden. De barn som föds i dag befinner sig i arbetslivet ännu på 2080-talet. Det är inte egalt hurdan småbarnsfostran och undervisning barnen får under sina första år. Världen förändras och kräver en stark utbildningsgrund som framför allt skapas i grundskolan. Av denna orsak befinner sig de riksdagsledamöter som väljs i april i en avgörande ställning vad gäller utformningen av skolgången för barn och unga.

Under OAJ Österbottens riksdagsvalpaneler har du möjlighet att höra riksdagskandidaternas tankar. I synnerhet under den valpanel som ordnas 2.2 koncentreras diskussionen till en jämlik utbildning i grundskolan och gymnasiet. Kom med och hör hur kandidaterna svarar på våra frågor.

Bästa kandidat/expert,

 1. Behöver vi en utvecklingsplan för utbildning och forskning under den kommande regeringsperioden? Om vi gör det, så vilka skulle vara de tre viktigaste temana då det gäller grundläggande undervisning och gymnasieutbildning?

 1. Hur tryggar man tillräckliga grundläggande färdigheter och en tillräckligt omfattande allmänbildning i den framtida grundläggande undervisningen? Hurdana grundläggande kunskaper och färdigheter förutsätts inom yrkesutbildningen på andra stadiet och i gymnasieutbildningen? Hur uppnår man dessa?

 1. Nativiteten sjunker kraftigt. Kommer det att ens vara möjligt att ha en egen grundskola i varje kommun i framtiden?

 1. Vad tänker man göra i framtiden för att bevara gymnasierna på små orter? Kursutbudet i små gymnasier är ofta mindre än i stora gymnasier. Med hurdana metoder kan man balansera denna skillnad så att en högklassig och jämlik utbildning är möjlig överallt i Finland?

 1. OAJ anser att relationstalet mellan lärare och elever borde regleras åtminstone genom en förordning. Vad skulle vara ett lämpligt relationstal i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

 1. Hur ska man få trestegsstöd att fungera bättre i grupper där det finns allt fler elever som får effektiverat och särskilt stöd? Hur kan man försäkra sig om att motivationen till lärande bevaras hos begåvade elever och att de också får undervisning som motsvarar deras nivå?

 1. Vem bär i främsta hand ansvaret för att trygga en jämlik undervisning och finansiering av utbildningen? Borde man återgå till öronmärkt finansiering i statsandelssystemet?

 1. Hurdana åtgärder som förbättrar säkerheten och välbefinnandet borde den kommande regeringen satsa på när det gäller undervisning och utbildning?

Välkommen med för att följa vår riksdagsvalpanel!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

Mer information om evenemanget:

Den andra riksdagsvalpanelen som ordnas av OAJ Österbotten hålls i Torikeskus i Seinäjoki lördagen den 2 februari 2018 kl. 12–14. Temat för panelen är En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

I de riksdagsvalpaneler som ordnas av OAJ Österbottens regionförening lyfter man fram frågor om fostran, utbildning och forskning på regional nivå. Till panelen har man bjudit in riksdagskandidater från alla partier samt regionala experter. Panelerna i Vasa och Karleby (lördagen den 16 februari i köpcentret Chydenia kl. 12–14, tema: Fostran och utbildning räddar från utslagning. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering) är tvåspråkiga. Panelen i Seinäjoki (lördagen den 2 februari 2019 kl.12–14 i Torikeskus, tema: En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering) hålls endast på finska.

Panelerna leds av radiopersonen Hippi Hovi. Alla lärare från olika utbildningsstadier är varmt välkomna med för att följa med panelen. Vi hoppas på många deltagare!

OAJ framför egna motiverade modeller som lösning på problem i den finländska utbildningen inför riksdagsvalet. Här kan du bekanta dig med lösningsmodellerna i materialet för paneldiskussionerna:

https://www.oaj.fi/contentassets/38087c343d5f4afe80ab35b77c669f68/oaj-ratkaisuja-suomelle.pdf

Millaista opetusta yliopistoissa annetaan?

Maanantai 7.1.2019 klo 10:44

Yliopistoissa annettavaan opetukseen vaikuttaa se, millä tavoin yliopistoja rahoitetaan. Jos rahoitus on riittävä, tutkimus on monipuolista, tehtävät eivät ole niin sirpaleisia ja tutkijoiden aikaa jää opettamiseen samoin kuin opettajien aikaa jää tutkimiseen. Tällaiseen yliopistoon on henkilökunnan helppo sitoutua.

Nykyisyys on kuitenkin usein toisenlainen, ja tulevaisuudesta emme tiedä. Paljon on kiinni myös siitä, millaisia päättäjiä meillä on eduskunnassa tulevina vuosina. Eduskuntavaaliehdokkaiden ajatuksia pääset kuuntelemaan OAJ Pohjanmaan eduskuntavaalipaneelissa. Erityisesti la 19.1. pidettävässä paneelissa keskitytään korkeakoulujen toiminnan edellytyksiin. Tule kuuntelemaan, miten ehdokkaat vastaavat kysymyksiimme.

Arvoisa ehdokas/asiantuntija,

1. Mitä tiedät yliopiston tämänhetkisestä tilanteesta?

2. Mitä mieltä olet uudesta rahoitusmallista? Pitäisikö mallin tai ohjauksen korostaa monipuolisen kieltenopiskelun tärkeyttä?

3. Missä määrin yhteiskunnan pitää varmistaa se, että kaikilla on mahdollisuus opiskella yliopistossa (tuloihin katsomatta, riittävän hyvät pohjaopinnot päiväkodeista toiselle asteelle)?

4. Miten jatkuva oppiminen (vanha elinikäinen oppiminen) pitäisi toteuttaa? Mikä on mielestäsi avoimen yliopiston rooli?

5. Mitä mieltä olet yliopistojen ja lukioiden yhteistyöstä (yliopistojen uusi velvollisuus)?

6. Pitääkö yliopisto-opetuksen olla alueellisesti kattavaa?

7. Mitä mieltä olet siitä, pitäisikö yliopistossa opettavien myös tutkia? Miksi, miksi ei?

8. Pitääkö yliopisto-opetukseen lisätä resursseja, mikäli opiskelijamäärät ovat niin suuret, etteivät opiskelijat saa palautetta oppimisestaan?

9. Kuinka suuri merkitys tieteellä on nyky-yhteiskunnassa?

10. Pitääkö tieteen kehittää talouttamme? Miksi? Miksi ei?

11. Pitäisikö yliopisto-opiskelun olla mielestäsi suomalaisille maksullista? Miksi, miksi ei?

Tervetuloa seuraamaan eduskuntavaalipaneeliamme!

Heli Katajamäki
YLL-jaoston puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Lisätietoa tapahtumasta:

OAJ Pohjanmaan järjestämä eduskuntavaalipaneeli pidetään Vaasan Rewell Centerissä la 19.1.2018 klo 12–14. Paneelin teemana on Uutta kasvua tutkimuksella, kehityksellä ja innovaatioilla. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys järjestämissä eduskuntavaalipaneeleissa nostetaan alueellisesti esille kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen asioita. Paneeliin on kutsuttu kansanedustajaehdokkaita kaikista puolueista ja alueellisia asiantuntijoita. Paneelit ovat Vaasassa ja Kokkolassa (la 16.2. Chydenia-kauppakeskuksessa klo 12–14, teema: Kasvatus ja koulutus pelastavat syrjäytymiseltä. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) kaksikielisiä. Seinäjoella (la 2.2.2018 Torikeskuksessa klo 12–14, teema: Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) vain suomeksi.

Paneelit juontaa radiopersoona Hippi Hovi. Paneelia ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kaikki opettajat eri kouluasteilta. Toivommekin runsasta osallistumista!

OAJ lanseeraa eduskuntavaaleissa ratkaisuina Suomen koulutuksen eri ongelmiin omia perusteltuja ratkaisumallejaan. Näihin ratkaisumalleihin voit käydä tutustumassa paneelikeskusteluissa käytettävässä materiaalissa:

Linkki

Hurdan undervisning erbjuds på universiteten?

Undervisningen på universiteten påverkas av på vilket sätt universitetet finansieras. Om universitetet har en tillräcklig finansiering innebär det att universitetet bedriver mångsidig forskning, inte har splittrade uppgifter och att forskarna har tid över för undervisning och att lärarna också har tid för forskning. På ett sådant universitet är det lätt för de anställda att engagera sig.

Idag är situationen däremot ofta en annan och vi vet ingenting om framtiden. Mycket hänger också på hurdana beslutfattare vi har i riksdagen under de kommande åren. I OAJ Österbottens riksdagsvalpanel kan du höra riksdagskandidaternas tankar. I synnerhet under den panel som ordnas lördagen den 19 januari koncentrerar sig diskussionen på högskolornas verksamhetsförutsättningar. Kom med och lyssna vilka svar kandidaterna har på våra frågor!

Bästa kandidat/expert,

1. Vad vet du om läget på universitetet just nu?

2. Vad anser du om den nya finansieringsmodellen? Borde modellen eller styrningen framhäva vikten av mångsidiga språkstudier?

3. I vilken mån ska samhället säkerställa att alla har möjlighet att studera på universitet (oberoende inkomster, tillräckligt goda baskunskaper ända från daghemmet till andra stadiet)?

4. Hur borde man förverkliga fortgående lärande (tidigare livslångt lärande)? Vilken roll anser du att det öppna universitetet har?

5. Vad anser du om universiteten och gymnasiernas samarbete (universitetens nya skyldighet)?

6. Måste universitetsundervisningen vara regionalt täckande?

7. Vad anser du, borde de som undervisar på universiteten också bedriva forskning? Varför/varför inte?

8. Måste man rikta mer resurser till universitetsundervisningen om antalet studenter är så stort att studenterna inte får respons på sitt lärande?

9. Hur stor betydelse har vetenskapen i dagens samhälle?

10. Måste forskningen utveckla vår ekonomi? Varför/varför inte?

11. Anser du att universitetsstudierna borde vara avgiftsbelagda för finländarna? Varför/varför inte?

Välkommen med för att följa vår riksdagsvalpanel!

Heli Katajamäki
ordförande för universitetslärarnas sektion
OAJ Österbotten

Mer information om evenemanget:

Riksdagsvalpanelen ordnas av OAJ Österbotten i Rewell Center i Vasa lördagen den 19 januari 2019 kl. 12–14. Temat för panelen är Ny tillväxt genom forskning, utveckling och innovationer. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

I de riksdagsvalpaneler som ordnas av OAJ Österbottens regionförening lyfter man fram frågor som berör fostran, utbildning och forskning ur ett regionalt perspektiv. Till panelen inbjuds riksdagskandidater från alla partier samt regionala sakkunniga. Panelerna i Vasa och Karleby (lördagen den 16 februari i köpcentret Chydenia kl. 12–14, tema: Fostran och utbildning räddar från utslagning. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering). Panelerna i Vasa och Karleby hålls både på svenska och på finska. I Seinäjoki (lördagen den 2 februari 2019 kl.12–14) ordnas en enspråkigt finsk panel med temat En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

Panelerna leds av radiopersonen Hippi Hovi. Alla lärare från olika utbildningsstadier är varmt välkomna med för att följa med panelen. Vi hoppas på många deltagare!

OAJ framför egna motiverade modeller som lösning på problem i den finländska utbildningen inför riksdagsvalet. Du kan bekanta dig med lösningsmodellerna i materialet för paneldiskussionerna:

Mera

Suomelle on laadittava osaamistrategia

Perjantai 12.10.2018 klo 20:12

”Suomelle on laadittava osaamistrategia”, keskusjärjestömme AKAVAN laatima, varsin mittava ja perusteellinen teemaohjelma.

Opettajien arjessa on monenlaisia haasteita ja uudistuksia, joiden toteuttamista ovat varjostaneet runsaat rahoitusleikkaukset valtion ja kuntien taholta.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu leikkausten määrää ja vaikutuksia eri koulutusasteilla.

Taulukko aukeaa tästä.

lähde AKAVA/teemaohjelma

”Ajankohtaisia asioita nyt lokakuulla 2018”

Opettajien ammattijärjestö, OAJ, on valmistautumassa ensi kevään eduskuntavaaleihin. On selvää, että ”osaamisen tulevaisuutta” on rakennettava selkeillä määrärahalisäyksillä.

Ammatillisen koulutuksen reformi on tämän vuoden alkutaipaleella kohdannut haasteita ja julkisuudessa käytävän keskustelun viestit ovat selkeät. Reformin ns. ”valuvikoja” yritettiin OAJ:n toimesta saada korjattua jo sen valmisteluvaiheessa. Opettajan ja erityisen tuen opettajan kirjaaminen lakiin vaati aktiivista vaikuttamista huomattavan määrän. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä nyt erityistä huomiota. Opettajan vastuukysymykset on syytä selvittää tarkasti – tarvittaessa työturvallisuusviranomaisten avustuksella.

Koulutussektorilla toimii huomattava määrä erityisasiantuntijoita, joiden osaamisen hyödyntäminen erilaisissa muutostilanteissa – uudistuksissa säästäisi yhteiskuntamme rahaa. Syrjäytyneelle, kotiin jääneelle nuorelle löytyy kyllä ratkaisu, kunhan sitä tosissaan halutaan.

AMK -opetus ja TKI -toiminta tulee voimistumaan sekin rahoitusta korjaamalla. Me voimme vain ihailla sitä määrätietoisuutta ja sitkeyttä, jolla AMK:n henkilökunta ja johto ovat jaksaneet näinä muutoksen aikoina. OAJ Pohjanmaa tarjoaa koulutusta ja tukea näinä muutoksen aikoina. Luottamusmiehille toivon voimia ja jaksamista. OAJ:n toimisto on valmis auttamaan sopimuksiin liittyvissä asioissa ja OAJ edunvalvonta on se ainut oikea yhteistyö taho luottamusmiestoiminnoille. Avoin tiedottaminen henkilökunnalle, opettajille on tätä päivää.

Antti Ylinen, ammatillinen jaosto, pj.

ps. linkki 
Suomelle on laadittava osaamistrategia

https://www.akava.fi/akava/tavoiteohjelmat/suomelle_on_laadittava_osaamisstrategia

”Det måste utarbetas en kompetensstrategi för Finland”, ett tämligen omfattande och grundligt temaprogram som utarbetats av vår centralorganisation. Källa AKAVA/temaprogram. Läs mer på Akavas hemsidor www.akava.fi!

I lärarnas vardag finns många olika utmaningar och reformer vars genomförande har skuggats av omfattande statliga och kommunala nedskärningar.

”Aktuellt i oktober 2018”:

Lärarnas fackorganisation OAJ förbereder sig inför vårens riksdagsval. Det är tydligt att ”kunnandets framtid” ska byggas upp med tydliga anslagstillägg.

I början av året har yrkesutbildningsreformen stött på utmaningar, och budskapet i den offentliga diskussion som förts är tydlig. OAJ har försökt reparera ”läckorna” i reformen redan i beredningsskedet. Att inbegripa lärare och särskilt stöd i lagen krävde en ansenlig mängd aktiv påverkan. Nu måste man fästa särskild uppmärksamhet vid arbetssäkerheten. Lärarens ansvarsfrågor bör utredas noggrant – vid behov med hjälp från arbetssäkerhetsmyndigheterna.

Inom utbildningssektorn verkar en ansenlig mängd specialexperter, och att utnyttja deras kunnande i olika förändringar och reformer skulle spara pengar i samhället. Det finns lösningar för en utslagen ung person som stannat hemma – så länge man verkligen vill.

Genom att rätta till finansieringen kommer undervisningen och FUI-verksamheten i yrkeshögskolorna också att förstärkas. Vi kan bara beundra den målmedvetenhet och ihärdighet som yrkeshögskolornas personal och ledning har orkat med under denna tid av förändring där OAJ Österbotten erbjuder utbildning och stöd. Jag önskar förtroendepersonerna kraft och styrka. På OAJ:s kontor är man beredd att hjälpa med avtalsfrågor, och OAJ:s intressebevakning är den enda rätta samarbetsparten för förtroendepersonsfunktionerna. Att informera personalen och lärarna på ett öppet sätt är dagens melodi.

Antti Ylinen, yrkeslärarnas sektion, ordförande

Vi blickar framåt och skapar framtiden!

Keskiviikko 12.9.2018 klo 20:33

Hoppas ni alla haft en skön sommar och nu har krafterna laddade inför ett nytt verksamhetsår.

Många utmaningar ligger framför oss denna höst.

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9 2018 vilket bl.a. medför nya yrkesbeteckningar: lärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik.
Lagen ändrar inte den behörighet som lärare, barnskötare och föreståndare har för sina nuvarande uppgifter, men i fortsättningen måste lärarna inom småbarnspedagogik ha en universitetsutbildning.
Småbarnspedagogikens kvalitet blir ännu bättre när personalens utbildningsnivå höjs och yrkesbeteckningarna förtydligas enligt utbildningsbakgrund. 

År 2030 ska minst två tredjedelar av daghemsgruppernas personal vara högskoleutbildad, varav minst hälften bör vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen uppmanar kommunerna att genast börja vidta åtgärder så att det inte blir några överraskningar i ett senare skede.

Ännu finns rum för lagförbättringar. Bland annat saknas ännu tillräckliga bestämmelser om barnets rätt till stöd för lärande och växande.

Utbildningsstyrelsen reviderar Grunderna för planen för småbarnspedagogik ännu under denna höst. Den nya lagen om småbarnspedagogik medför förändringar i grunderna. Det utarbetas även material som stöd för förebyggande av mobbning samt för familjedagvården och skiftomsorgen.

Planerna för småbarnpedagogik ger goda riktlinjer för det småbarnpedagogiska arbetet säger Utvärderingsrapporten som Nationella centret för utbildningsutvärdering har gett ut. Planerna fungerar rätt väl som stöd för arbetet, men det förekom dock kvalitativa problem med barnens planer för småbarnspedagogik. Resultaten visar att fokus inom småbarnspedagogiken borde riktas på barnens likabehandling samt tjänsternas jämna kvalitet. Syftet med barnens planer för småbarnspedagogik är ju att sätta upp mål för verksamheten, men i utvärderingen kom det fram att barnens planer fortfarande beskriver barnens kunnande rätt så problemorienterat och mål för personalens pedagogiska verksamhet sätts inte upp, förklarar utvärderingsråd Laura Repo.

Skyldigheterna i lagen om småbarnspedagogik har klart utökat den pedagogiska planeringen samt utvärderings- och utvecklingsuppgifterna för daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och specialbarnträdgårdslärare. Enligt lagen ska barnträdgårdslärarna göra upp planer för småbarnspedagogiken. Därav fick vi igenom en ändring 1.5 2018 i den särskilda bestämmelsen om arbetstiden för barnträdgårdslärare.  Planeringstiden höjdes från 8% till 13%.

Monika Koivumäki har skrivit en läsvärd  artikel i Österbottens Lärare 1 / 2018 om planeringstiden och hon poängterar att det inte är en förmån utan en skyldighet!

Jag önskar er alla en god fortsättning på hösten!

To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there.

-Kofi Annan-

Christel Sandell
Btl sektionens ordförande

Katse eteenpäin kohti tulevaisuutta!

Toivon, että olette nauttineet kesästä ja päässeet lataamaan akkuja kohti uutta toimintavuotta!

Tänä syksynä seisomme monen haasteen edessä.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 alkaen ja toi tullessaan mm. uusia ammattinimikkeitä: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Laki ei vaikuta opettajien, lastenhoitajien ja johtajien nykyisten tehtävien pätevyyteen, mutta jatkossa varhaiskasvatuksen opettajilta vaaditaan korkeakoulututkintoa. Varhaiskasvatuksen laatu paranee entisestään, kun henkilöstön koulutustaso nousee ja ammattinimikkeet selventyvät koulutustaustan mukaan.

Vuonna 2030 vähintään kahdella kolmasosalla päiväkotiryhmien henkilöstöstä on oltava korkeakoulututkinto. Näistä vähintään puolella on oltava varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kehottaa kuntia aloittamaan toimenpiteet heti myöhemmin ilmenevien yllätysten välttämiseksi.

Lain parannuksille on vielä tilaa. Laista puuttuu esimerkiksi vielä riittävät määräykset lapsen oikeudesta opetuksen ja kasvun tukeen.

Syksyn aikana Opetushallitus tarkistaa vielä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Uusi varhaiskasvatuslaki tarkoittaa, että perusteita on muutettava. Lisäksi laaditaan aineistoa kiusaamisen ehkäisyn sekä perhepäivähoidon ja vuorohoidon tueksi.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaiseman arviointiraportin mukaan varhaiskasvatussuunnitelmat luovat hyvät puitteet varhaiskasvatustyölle. Suunnitelmat toimivat suhteellisen hyvin työn tukena, mutta lasten varhaiskasvatussuunnitelmissa ilmeni myös laatuongelmia. Tulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen tulisi keskittyä lasten tasa-arvoiseen kohteluun sekä palveluiden tasaiseen laatuun. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tarkoituksenahan on asettaa tavoitteet toiminnalle, mutta arvioinnissa ilmeni, että lasten suunnitelmissa kuvaillaan edelleen lasten osaamista melko ongelmalähtöisesti ja henkilöstön pedagogiselle toiminnalle ei aseteta tavoitteita, selittää arvointineuvos Laura Repo.

Varhaiskasvatuslain velvoitteet ovat selvästi lisänneet päiväkotien johtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien pedagogista suunnittelua sekä arviointi- ja kehittämistehtäviä. Lain mukaan lastentarhanopettajien on laadittava suunnitelmia varhaiskasvatukselle. Tähän liittyen onnistuimme 1.5.2018 saamaan läpi muutoksen lastentarhanopettajien työaikaa koskevassa määräyksessä. Suunnitteluaikaa nostettiin 8 prosentista 13 prosenttiin.

Monika Koivumäki on kirjoittanut lukemisen arvoisen kirjoituksen suunnitteluajasta Pohjanmaan Opettaja -lehteen 1/2018. Kirjoituksessaan hän painottaa, että suunnitteluaika ei ole etu vaan velvollisuus!

Toivon teille kaikille hyvää syksyn jatkoa!

To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there.

-Kofi Annan-

 

Christel Sandell

LTO-jaoston puheenjohtaja

Oppilasmäärä vähenee

Maanantai 20.8.2018 klo 20:32 - Kari Nieminen puheenjohtaja OAJ Pohjanmaa

Suomessa syntyvyys on pienentynyt tällä vuosikymmenellä dramaattisesti. Vielä vuonna 2010 Suomessa syntyi yli 60 000 lasta, mutta viime vuonna enää n. 50 000. Tämä tarkoittaa, että oppilasmäärät tulevat lähivuosina laskemaan rajusti. Muutokset näkyvät ensin peruskouluissa ja myöhemmin muilla koulutusasteilla. Kun tähän lisätään samanaikaisesti kiihtyvä kaupungistuminen, monien peruskoulujen sulkeminen on väistämätöntä.

Miksi syntyvyys on niin alhainen? Yksiselitteistä vastausta ei ole. Tilastoista voidaan päätellä, että eräinä syinä syntyvyyteen näyttäisi olevan työikäisten työllisyysaste ja koulutustaso. Työllisyysaste korreloi taas voimakkaasti koulutustason kanssa. Tällä vuosituhannella korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste on säilynyt yli 80 %:ssa. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien työikäisten työllisyysaste on pudonnut samanaikaisesti hieman yli 50 %:sta runsaaseen 40 %:in.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuodelta 2016 mukaan työelämän ulkopuolella oleva on todennäköisemmin köyhä ja epätodennäköisemmin perustaa perheen ja hankkii lapsia. Heikosti koulutettu on todennäköisemmin työelämän ulkopuolella. Päätelmät kuulostavat itsestäänselvyyksiltä. Esimerkiksi lapsettomien miesten määrä on heikosti koulutettujen työttömien ryhmässä kolminkertainen verrattuna vastaavien työssäolevien kohdalla. Tilastokeskuksen tulonjako- ja väestötilastosta käy ilmi, että 25-34-vuotiaiden miesten keski- ja hyvätuloisten määrä näyttäisi vaikuttavan syntyneiden lasten määrään. Mitä parempituloinen mies, sitä enemmän syntyy lapsia.

Myös Väestöliiton mukaan miesten koulutustaso nostaa keskimääräistä lapsilukua. Yhtenä lääkkeenä syntyvyyden nousuun voisi olla miesten koulutustason nosto. Miesten koulutustason nostaminen herättää lukuisia kysymyksiä. Miksi poikia ei koulu vaikuta kiinnostavan? Suosiiko nykyajan koulu enemmän tyttöjä kuin poikia? Vai vaikuttaako esimerkiksi poikien suuri kiinnostus tietokonepelejä kohtaan heidän keskittymiskykyynsä koulussa ja tätä kautta koulumenestykseen? Vaikuttaako miesopettajien vähenevä määrä poikien koulumenestykseen/-kiinnostukseen? Ainakin näihin kysymyksiin olisi hyvä saada perusteltuja vastauksia.

Totuus on, että Suomi tarvitsee lisää lapsia ja nuoria joko syntyvyyden nousun ja/tai maahanmuuton kautta. Koulutuskeskusteluissa tulee pohtia tarkkaan, miten poikien ja miesten osaamispotentiaali saadaan paremmin käyttöön – tyttöjä ja naisia unohtamatta. Kaikki lähtee varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta: laadukas opinpolun alku luo kaikille hyvät valmiudet uuden oppimiseen myös työuran aikana.

Kari Nieminen
puheenjohtaja OAJ Pohjanmaa

Elevantalet minskar

Under det gångna årtiondet har nativiteten minskat dramatiskt i Finland. År 2010 föddes fortfarande över 60 000 barn i Finland, men i fjol hade siffran sjunkit till cirka 50 000. Detta innebär att elevantalet kommer att minska rejält under de kommande åren. Förändringarna framkommer först i grundskolorna och senare på andra utbildningsstadier. Då man också räknar med den samtidigt ökande urbaniseringen är det ett faktum att många grundskolor måste stänga.

Varför är nativiteten så låg? Det finns inget entydigt svar på frågan. Utifrån statistiken kan man konstatera att en del av orsakerna till den sjunkande nativiteten ser ut att vara sysselsättningsgraden bland personer i arbetsför ålder och deras utbildningsnivå. Sysselsättningsnivån korrelerar i sin tur kraftigt med utbildningsnivån. Under det pågående årtusendet har sysselsättningsgraden bland de som avlagt högskoleexamen hållits på en nivå som motsvarar 80 procent. Sysselsättningsgraden bland de personer i arbetsför ålder som saknar examen efter det grundläggande stadiet har samtidigt minskat från dryga 50 procent till dryga 40 procent. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från 2016 är en person som står utanför arbetslivet mer sannolikt fattig, och det är mindre sannolikt att en sådan person skaffar familj och barn. Det är mer sannolikt att en lågutbildad person befinner sig utanför arbetslivet. Slutsatserna låter självklara. Till exempel är antalet barnlösa män bland gruppen med arbetslösa och lågt utbildade personer trefaldigt jämfört med motsvarande grupp med sysselsatta personer. I Statistikcentralens statistik över inkomstfördelningen och befolkningen framkommer att antalet män i åldern 25–34 år med medelhöga eller höga inkomster skulle se ut att påverka antalet barn som föds. Ju högre inkomster en man har, desto fler barn får han.

Även Befolkningsförbundets statistik visar att utbildningsnivån bland männen ökar det genomsnittliga antalet barn. Ett sätt att öka nativiteten kunde vara att höja männens utbildningsnivå. Att höja utbildningsnivån bland männen väcker i sin tur många frågor. Varför verkar pojkar inte vara intresserade av skolan? Gynnar dagens skola flickor mer än pojkar? Eller inverkar till exempel pojkarnas stora intresse för dataspel på deras koncentrationsförmåga i skolan och på så sätt på deras skolframgång? Inverkar det sjunkande antalet manliga lärare på pojkarnas skolframgång/intresse för skolan? Åtminstone på dessa frågor vore det bra att få motiverade svar.

Sanningen är att Finland behöver fler barn och unga endera genom ökad nativitet och/eller genom immigration. I utbildningsdiskussionerna bör man noga fundera på hur pojkarnas och männens kompetenspotential kunde utnyttjas bättre – utan att glömma flickorna och kvinnorna. Allt börjar med småbarnsfostran och den grundläggande undervisningen: En högklassig inledning på skolan ger alla en god beredskap för att lära sig nytt även under sin arbetskarriär.

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

Koulutuksen ravintoketju

Torstai 17.5.2018 klo 9:25 - Heli Katajamäki OAJ Pohjanmaa, varapj. YLL-jaosto, pj.

Suomessa ja maailmassa korkein koulutus annetaan yliopistoissa. Koulutamme kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita eri aloilla. Opiskelijoita opettavat yliopisto-opettajat ja yliopistonlehtorit, tutkijat ja professorit. Yliopistoilla on tärkeä tehtävä sen varmistajana, että pysymme Suomessa tieteen eri aloilla ajan tasalla ja viemme tiedettä eteenpäin ja jaamme tietoa opiskelijoille, mistä se siirtyy yhteiskuntaamme rakentaviksi osasiksi.

Vaikka yliopistoilla on tärkeä tehtävä, olemme silti ravintoketjun osa. Vaikka olisimme ylin osa, mukanamme on kaikki se, mikä on kertynyt aiempiin osiin matkan varrelta. Meidän tarinallemme keskeisiä vaiheita on kaikki se koulutus, mitä opiskelija on saanut ennen meille tuloaan. Miten lapsi oppii kohtaamaan muita lapsia varhaiskasvatuksessa? Millaisia luku-, kirjoitus- ja puhetaitoja hän kehittää alakoulun aikana? Oppiiko hän tunnistamaan vahvuutensa ja miten lahjakkuuksien kehittäminen mahdollistaan yläkoulussa? Miten heikoimpien suoriutumista tuetaan niin ala- kuin yläkoulusta – sukupuolesta riippumatta (ks. Pöysä & Kupiainen 2018)? Miten lukiossa ohjataan opiskelemaan, tekemään oikeita valintoja ja ottamaan haltuun tietomäärä, jota ylioppilaskokeissa testataan?

Yliopistoihin ja korkeakouluihin opiskelijat hakeutuvat koko Suomesta ja myös ulkomailta. Opiskelupaikasta käydään kovaa kilpailua. Opiskelupaikan saamisen nopeuttamiseksi on otettu käyttöön ensikertalaisuuskiintiö. Ensikertalaisuuskiintiöistä huolimatta ensimmäisen opiskelupaikan saaminen voi olla vaikeaa, sillä ensikertalaisuuskiintiöidyistä paikoista kilpailevat niin juuri ylioppilastodistuksen saaneet mutta myös muut, joilla ei vielä opiskelupaikkaa ole (ks. Ahola, Asplund & Vanhala 2018). Ensikertalaisuuskiintiöiden lisäksi ylioppilastutkinnon arvosanojen merkitystä opiskelijavalinnassa vahvistetaan, minkä takia ylioppilastodistuksen arvosanoilla on jatkossa suurempi merkitys kuin aikaisemmin. Kaikki opiskelijat eivät lukioaikana pidä koulun käyntiä ja ylioppilastodistuksen arvosanoja niin tärkeinä, kuin mitä ainakin joillekin aloille pääseminen vaatii. Kun siis yhtä ongelmaa on ratkaistu, on syntynyt uusia ongelmia. Uusien ongelmien ratkaisuiksi on esitetty ainakin sitä, että korkeakoulun ja koulutusalan vaihtamista helpotettaisiin (ns. siirtohaku) ja että lisättäisiin tutkinto-opiskelijoiden paikkoja, joihin pääsee avoimesta väylän kautta (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018).

Joka tapauksessa oman alueemme koulutuksen laatu on entistä tärkeämpää, jotta myös meidän alueemme lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia päästä opiskelemaan yliopistoon Suomessa tai ulkomailla ja valmistua kandidaatiksi, maisteriksi tai tohtoriksi. Ja jotta ketjua ei tukittaisi lapsena tai nuorena. Mikä voisikaan olla tärkeämpää?

Kirjallisuutta

Ahola, Sakari, Rita Asplund & Pekka Vanhala (2018). Opiskelupaikat ja korkeakouluvalintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusneuvoston julkaisusarja 25/2018. Viitattu 8.5.2018. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-541-9

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018). Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusta tarvitaan koulutustason nostamiseksi. Tiedote. Viitattu 8.5.2018. Saatavilla http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opiskelijavalintauudistusta-tarvitaan-koulutustason-nostamiseksi

Pöysä, Sanni ja Sirkku Kupiainen (2018) (Toim.). Tytöt ja pojat koulussa. Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusneuvoston julkaisusarja 36/2018. Viitattu 8.5.2018. Saatavilla http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160787

Heli Katajamäki OAJ Pohjanmaa, varapj. YLL-jaosto, pj.

Utbildningen som näringskedja

I Finland och hela världen får man den högsta utbildningen på universiteten. Vi utbildar kandidater, magistrar och doktorer inom olika områden. Studenterna undervisas av universitetslärare och universitetslektorer, forskare och professorer. Universiteten har en viktig uppgift att försäkra att man i Finland är up to date inom olika vetenskapliga områden och för vidare vetenskapen och delar information till studenterna. Från dem övergår kunskapen till beståndsdelar som bygger upp vårt samhälle.

Trots att universitetet har en viktig uppgift är vi en del av en näringskedja. Även om vi skulle vara den översta delen bär vi också på det som samlats under de tidigare delarna av resan. Viktiga skeden i vår historia är all den utbildning som studenten fått innan hen kommit till oss. Hur lär sig ett barn att möta andra barn i småbarnsfostran? Hurdana läs-, skriv- och talfärdigheter utvecklar barnet i lågstadiet? Lär barnet sig att känna igen sina starka sidor och hur är det möjligt att utveckla sina gåvor i högstadiet? Hur stöder man de svagas möjligheter att klara sig i låg- och högstadiet – oberoende av kön (se Pöysä & Kupiainen 2018)? Hur handleder gymnasierna eleverna till studier, i att göra rätt val och få kontroll över den kunskap som testas i studentexamen?

Studenterna söker till universiteten och högskolorna från hela Finland och även från utlandet. Det råder en hård konkurrens om studieplatserna. För att det ska gå snabbare att få en studieplats har man tagit i bruk en förstagångskvot. Trots förstagångskvoterna kan det vara svårt att få den första studieplatsen eftersom både de som just fått sitt studentbetyg och de som ännu inte har en studieplats konkurrerar om platserna i förstagångskvoten (se Ahola, Asplund & Vanhala 2018). Utöver förstagångskvoten förstärks också betydelsen av vitsorden i studentskrivningarna och därför kommer vitsorden på studentbetyget att ha en större betydelse i fortsättningen än tidigare. Under gymnasietiden ser inte alla elever skolgången och vitsorden på studentbetyget som så viktiga som det krävs för åtminstone vissa områden. Då man löst det ena problemet har det uppstått nya. Som en lösning på nya problem har man åtminstone föreslagit att man skulle göra det lättare att byta högskola och utbildningsområde (s.k. ansökan om överflyttning) och att man skulle öka sådana platser för examensstuderande som kan ansökas genom den öppna universitetsleden (se Undervisnings- och kulturministeriet 2018).

I vilket fall som helst är kvaliteten av utbildningen i vår egen region allt viktigare för att även barn och unga i vår region ska ha möjligheter att studera på universiteten i Finland och utlandet, och utexamineras som kandidater, magistrar och doktorer. Och för att kedjan inte ska stoppas som barn eller ung. Vad skulle vara viktigare än det?

Litteratur

Ahola, Sakari, Rita Asplund & Pekka Vanhala (2018). Opiskelupaikat ja korkeakouluvalintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusneuvoston julkaisusarja 25/2018. Hänvisat 8.5.2018. Tillgänglig http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-541-9

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2018). Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusta tarvitaan koulutustason nostamiseksi. Tiedote. Hänvisat 8.5.2018. Tillgänglig http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulujen-opiskelijavalintauudistusta-tarvitaan-koulutustason-nostamiseksi

Pöysä, Sanni ja Sirkku Kupiainen (2018) (Toim.). Tytöt ja pojat koulussa. Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa? Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusneuvoston julkaisusarja 36/2018. Hänvisat 8.5.2018. Tillgänglig http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160787

Heli Katajamäki OAJ Pohjanmaa, varapj. YLL-jaosto, pj.

Småbarnspedagogikens händelserika vår

Maanantai 9.4.2018 klo 17:36 - Christel Sandell, Btl sektionens ordförande

Solen skiner och snödrivorna minskar. Idag såg jag vårens första tranor. Det är vår!

Ett nytt lagförslag för småbarnspedagogiken har getts och förväntas träda i kraft 1.8 2018. Lagförslaget är ett stort steg i riktning mot att stärka kvalitet och pedagogik och blir en tydligare del av utbildningssystemet. I lagen finns ett tydligt mål att ge barnträdgårdslärare med en pedagogisk utbildning större roll. Även personalstrukturen förtydligas. Varje barngrupp skall ha minst en lärare i småbarnspedagogik. Ledarskapet / föreståndarskapet har lyfts upp i lagförslaget – ett allt mer krävande arbete – bl.a. med nya behörighetskrav. Tyvärr saknas vissa saker i lagförslaget som tex. specialundervisning och dessutom borde begreppet småbarnspedagogik förtydligas.

Två fullmäktige val har hållits; OAJ och BTLF. OAJ Österbotten hade bra med kandidater i båda valen och i båda valen fick vi in kandidater från vår region. Fullmäktigearbetet har stor betydelse både för regionen och för yrket. Grattis till de invalda!

Avtalsförhandlingar inom AKTA har hållits och innan man kom till en överenskommelse hann man t.o.m. varna om strejk och hade förbud mot övertid. Avtalsperioden enligt förhandlingsresultatet är 1.2.2018–31.3.2020. Under det första året av avtalsperioden genomförs en allmän förhöjning inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1.5.2018. Förhöjningen är 26 euro, dock minst 1,25 procent. Följande förhöjning är en lokal justeringspott på 1,2 procent 1.1.2019 och en allmän förhöjning på en procent 1.4.2019. Förhandlingsparterna har dessutom avtalat om grunderna för och betalningen av en lokal resultatbaserad engångs pott.

Lönesättningen inom småbarnspedagogiken (AKTA bilaga 5) har ändrats. Också bestämmelsen om planeringen av arbetstiden för barnträdgårdslärare har uppdaterats - en ökning från 8% till 13%. Bestämmelserna träder i kraft i maj 2018.

Viktigt blir att följa upp de lokala förhandlingarna och speciellt bevaka lärarnas intressen inom båda avtalen.

Det som barnträdgårdslärarna ännu väntar på är förhandlingarna om vilket avtal vi skall höra till – vi själva hoppas och önskar att vi blir förflyttade från AKTA till UKTA. Detta blir aktuellt i samband med landskapsreformen.

I slutet av mars ordnades en demonstration på Narinken i Helsingfors för bättre barnträdgårdslärarlöner. Medborgarrörelsen som kallar sig ”Ei leikkirahaa” (ungefär Inga leksakspengar). Rörelsen startade efter nyheten om att kommunerna i huvudstadsregionen har kommit överens om att hålla barnträdgårdslärarnas löner nere på samma nivå. Ett bra initiativ som lyft upp och gett synlighet barnträdgårdslärarnas viktiga arbete.

Trots många positiva saker så är bl.a. den ökande arbetsmängden – speciellt för föreståndarna, den dåliga inomhusluften i många fastigheter och stress i samband med förändringar mycket bekymmersamt. I Arbetslivsbarometern som OAJ utför vartannat år, senast 2017 kan du bekanta dig med resultaten och förslag till åtgärder http://www.oaj.fi/cs/oaj/OAJ%20och%20arbetslivsbarometern

Önskar alla god fortsättning på våren!

Christel Sandell

Btl sektionens ordförande

Varhaiskasvatuksessa tapahtumarikas kevät

Aurinko paistaa ja lumikinokset sulavat. Tänään näin kevään ensimmäiset kurjet. Kevät on saapunut!

Varhaiskasvatukselle on esitetty uutta lakiehdotusta, ja sen odotetaan astuvan voimaan 1.8.2018 alkaen. Lakiesitys on suuri askel kohti laadun ja varhaiskasvatuksen vahvistamista osana koulutusjärjestelmää. Laissa esitetään selvä tavoite, jonka mukaan kasvatustieteen koulutuksen saaneiden lastentarhaopettajien roolia vahvistetaan. Myös henkilöstörakennetta selvennetään. Jokaisessa lapsiryhmässä on oltava ainakin yksi varhaiskasvatuksen opettaja. Lakiesityksessä korostetaan johtamista/johtajuutta – työtä, josta on tullut mm. uusien pätevyysvaatimusten vuoksi yhä vaativampaa. Valitettavasti kaikkia asioita ei ole käsitelty lakiesityksessä. Esimerkiksi erityisopetus on jäänyt käsittelyn ulkopuolelle. Myös varhaiskasvatuksen käsitettä tulisi selventää.

Tänä vuonna on järjestetty kaksi vaalia: OAJ:n sekä BTLF:n vaalit. OAJ Pohjanmaalla oli runsaasti ehdokkaita molemmissa vaaleissa, ja heitä tuli myös valituiksi molemmissa vaaleissa. Valtuustotyöllä on suuri merkitys sekä alueelle että ammattikunnalle. Onnea kaikille valituille!

KVTES:ssa on pidetty sopimusneuvotteluita, ja ennen sopimukseen pääsemistä ehdittiin jopa antaa lakkovaroitus ja kieltää ylityöt. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus. Neuvotteluosapuolet ovat lisäksi sopineet paikalliseen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Varhaiskasvatuksen palkkahinnoittelua (KVTES, liite 5) on muutettu. Myös lastentarhanopettajien työajan suunnittelua koskevaa määräystä on päivitetty ja lisätty 8 prosentista 13 prosenttiin. Määräykset astuvat voimaan toukokuussa 2018.

On tärkeää seurata paikallisia neuvotteluita ja valvoa etenkin opettajien etuja molemmissa sopimuksissa.

Lastentarhanopettajat odottavat edelleen neuvotteluita siitä, minkä sopimuksen piiriin he tulevat kuulumaan ­– itse toivomme, että meidät siirrettäisiin KVTES:stä OVTS:iin. Asia tulee ajankohtaiseksi maakuntauudistuksen yhteydessä.

Maaliskuun lopussa Helsingin Narinkkatorilla järjestettiin mielenilmaus lastentarhanopettajien palkkojen korotuksesta. Kansalaisliike kutsuu itseään nimellä ”Ei leikkirahaa”. Liike aloitti toimintansa sen jälkeen, kun pääkaupunkiseudun kunnat olivat päättäneet pitää lastentarhanopettajien palkat samalla tasolla. Mielenilmaus oli hyvä aloite, joka nosti esiin lastentarhanopettajien tärkeän työn ja lisäsi sen näkyvyyttä.

Monista positiivisista asioista huolimatta, muun muassa etenkin päiväkodinjohtajien lisääntynyt työmäärä, monien kiinteistöjen huono sisäilma ja muutosten aiheuttama stressi ovat erittäin rasittavia asioita. OAJ:n joka toinen vuosi toteuttamassa työolobarometrissä voit tutustua tuloksiin ja toimenpide-ehdotuksiin https://www.oaj.fi/cs/oaj/OAJn%20tyoolobarometri%20

Toivotan kaikille hyvää kevään jatkoa!

Christel Sandell

Lastentarhanopettajien jaoston puheenjohtaja

Vuosityöajalla voidaan rajoittaa opettajien työtaakkaa

Maanantai 12.3.2018 klo 21:43 - Kari Nieminen puheenjohtaja OAJ Pohjanmaa

OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuun lopulla kokeilusopimuksen, jonka perusteella on mahdollista aloittaa vuosityöajan kokeilu muutamien kaupunkien tietyissä kouluissa aikaisintaan elokuussa 2018. OAJ Pohjanmaan alueella Vaasa on ilmaissut halukkuutensa lähteä kokeiluun mukaan. Kokeilusopimus on voimassa enintään kolme lukuvuotta vuosina 2018-2021.

Peruskoulun opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1520 tuntia. Kokeilulla ei rajoiteta nykyisiä opetustuntimääriä, ja siten työaika ja vastaavasti palkka voivat olla sopimuksen perustasoa korkeammat.  Lomiin tai oppitunnin pituuteen ei kokeilulla puututa.

Työaika jaetaan sidottuun ja sitomattomaan työaikaan. Sidottua työaikaa ovat esim. opetus- ja kasvatustyö, koulutuspäivät, kokoukset ja tiimityöt, vanhempainvartit/arviointikeskustelut ja opetuksen yhteissuunnittelu. Sitomattomaan työaikaan kuuluvat mm. oman opetuksen suunnittelu ja arviointi. Sitomattoman työajan määrä vuosityöajasta on ensimmäisenä vuonna 25 % - 40 %, minkä jälkeen sitomatonta työaikaa tulee olla vähintään 25 %. 

Moni miettii, väheneekö sitomaton työaika toisesta kokeiluvuodesta lukien ilman mitään rajoituksia. Tätä varten paikallisyhdistys neuvottelee ja valmistelee yhdessä työnantajan kanssa ns. paikallisen käyttöjärjestelmän. Käyttöjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa ne periaatteet, joiden avulla jokaiselle opettajalle tehdään työsuunnitelma kullekin lukuvuodelle erikseen. Kunkin opettajan kohdalla mietitään mm. millä tavoin työaikaan vaikuttaa oppilasmäärä ja oppilaiden tarpeet (esim. tehostetun tuen oppilaat), opettajan kokemus (nuori opettaja tarvitsee monesti enemmän aikaa suunnitteluun) ja oppiaineen/opetuksen luonne (esim. arviointiin tarvittava aika vaihtelee opettajittain). Nämä kaikki vaikuttavat opettajan sitomattoman työajan määrään.

Miksi vuosityöaikaa halutaan kokeilla? Eräs peruste on opettajan työtehtävien lisääntyminen ilman siihen osoitettua resurssia. Vuosityöaikakokeilussa jokaisen opettajan tehtävät ja työt suunnitellaan ja resursoidaan etukäteen koko lukuvuodeksi. Muita tehtäviä ei tehdä, jollei suunnitelmaa muuteta ja työnantaja osoita siihen resurssia.

Vuosityöaika voisi olla osaratkaisu opettajatyön kuormittavuudelle. Vuosityöaika ei toimi ilman opettajan tekemää työajan seurantaa, jonka avulla voitaneen osoittaa toteen olettama, että opettajat tekevät jo tällä hetkellä paljon sellaista työtä, mistä ei ole sopimuksella suoraan sovittu. Työajan seuranta on kokeilun onnistumisen kulmakivi.

Uupuminen uhkaa opettajia, toteaa OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen Opettaja-lehden (5/2018) kirjoituksessaan. Hänen mukaansa uupuvia opettajia yhdistää ainakin kolme tekijää: opettajien ylivahva työmoraali, työnantajan ylhäältä alas käskyttäen tapahtuva opetuksen ja toimintakulttuurin muutokset sekä se, että työnantaja ei tunnu arvostavan opettajien työtä.

Suuria muutoksia on tapahtunut niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Uudet opsit, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, sähköiset ylioppilaskirjoitukset sekä sähköisten materiaalien käyttöönotto ja tekeminen kuormittavat opettajia. Työaikaa rajaamalla ja sopimalla tehtävistä töistä etukäteen on mahdollista saada lisää palkkaa. Tai opettajan jaksamista saattaa helpottaa tieto, että opettaja on käyttänyt tiettyyn työhön suunnitellun ajan eikä häneltä voi enempää vaatia. Vuosityöaikakokeilu on mahdollisuus. Kokeilun jälkeen arvioidaan, että saadaanko vuosityöajasta pysyvä sopimusmääräys.

Lisätietoja löytyy OAJ:n sivuilta esim. oheisen linkin takaa.

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Perusopetuksen%20vuosityoaikakokeilu

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Årsarbetstiden minskar lärares arbetsbörda

I slutet av januari godkände OAJ:s styrelse ett försöksförslag där vissa skolor i några städer har möjlighet att testa årsarbetstid från och med augusti 2018. I OAJ Österbottens område har Vasa anmält intresse för försöket. Försöksavtalet gäller i högst tre läsår under åren 2018–2021.

I försöket är årsarbetstiden för en lärare i grundskolan är minst 1 520 timmar. I försöket begränsas inte antalet nuvarande undervisningstimmar, och arbetstiden och lönen kan således vara högre än grundnivån i avtalet. Försöket påverkar inte semestrarna eller lektionernas längd.

Arbetstiden delas in i bunden och obunden arbetstid. Bunden arbetstid är till exempel undervisnings- och fostringsarbete, utbildningsdagar, möten och teamarbete, föräldrasamtal/utvärderingssamtal och gemensam planering av undervisningen. I den obundna arbetstiden ingår bland annat planeringen och utvärderingen av den egna undervisningen. Den obundna arbetstidens andel av årsarbetstiden är 25–40 % under det första året. Därefter måste den obundna arbetstiden motsvara minst 25 %.

Många funderar på om den obundna arbetstiden minskar utan begränsningar från och med det andra försöksåret. Lokalavdelningen förhandlar om och bereder ett lokalt system tillsammans med arbetsgivaren. Avsikten med systemet är att identifiera de principer som tillämpas för att utarbeta en arbetsplan för varje lärare, separat för varje läsår. För varje lärare diskuteras bland annat hur elevantalet och elevernas behov (t.ex. elever med effektiverat stöd), lärarens erfarenhet (en ung lärare behöver vanligtvis mer tid för planering) och läroämnets/undervisningens art (t.ex. varierar utvärderingstiden mellan olika lärare) påverkar arbetstiden. Alla dessa faktorer påverkar mängden av lärarens obundna arbetstid.

Varför vill man prova på årsarbetstid? En motivering är att lärarnas arbetsuppgifter ökar utan att det anvisas ytterligare resurser. I försöket med årsarbetstid planeras och ges resurser för alla lärarens uppgifter och arbeten på förhand för hela läsåret. Inga andra uppgifter utförs om planen inte ändras eller om arbetsgivaren inte beviljar resurser för dessa.

Årsarbetstiden kunde vara en dellösning på det belastande lärararbetet. Årsarbetstiden fungerar inte utan att läraren följer upp sin arbetstid, och genom uppföljningen torde det vara möjligt att bevisa antagandet om att lärarna för tillfället utför mycket sådant arbete som inte direkt ingår i avtalet. Uppföljningen av arbetstiden är en förutsättning för att försöket ska vara framgångsrikt.

Lärarna hotas av utmattning, konstaterar OAJ:s vice ordförande Petri Kääriäinen i sin kolumn i tidningen Läraren (5/2018). Enligt honom har utmattade lärare åtminstone tre saker gemensamt: lärarna har en överdrivet sträng arbetsmoral, det sker förändringar i undervisningen, verksamhetskulturen beordras av arbetsgivaren och arbetsgivaren verkar inte uppskatta lärarnas arbete.

Det har skett stora förändringar i såväl den grundläggande undervisningen som i gymnasieutbildningen. Nya läroplaner, omfattande lärohelheter, elektroniska studentskrivningar och ibruktagandet och utvecklandet av elektroniskt material belastar lärarna. Genom att begränsa arbetstiden och komma överens om uppgifterna på förhand är det möjligt att få mer lön. Med tanke på lärarens krafter kan det vara lättare att veta att man använt den tid som planerats för en viss arbetsuppgift och att det inte är möjligt att kräva mer. Försöket med årsarbetstid är en möjlighet. Efter försöket görs en utvärdering om huruvida årsarbetstiden kan bli en bestående del av avtalen.

Mer information hittar du på OAJ:s sidor, till exempel via denna länk.
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Perusopetuksen%20vuosityoaikakokeilu

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi astui oppilaitosten arkeen tämän vuoden alusta.

Perjantai 16.2.2018 klo 21:06 - Antti Ylinen, ammatillinen jaosto, pj.

Ammatillisen koulutuksen reformi astui oppilaitosten arkeen tämän vuoden alusta.

Alueyhdistyksen edustajat: puheenjohtaja, alueasiamies ja ”allekirjoittanut”, käynnistimme alueellamme ammatillisten oppilaitostemme opettajien tapaamiskierroksen joulukuussa 2017. Tapaamiset jatkuvat tämän vuoden aikana. Oppilaitoksien toiminta on monin eri tavoin haasteellista ja opettajien jaksaminen muutosten pyörteessä kovalla koetuksella.

Rahoitusleikkaukset, jo useampien vuosien aikana, koetaan laajalti epäoikeudenmukaisina ja koulutuksellista tasa-arvoa loukkaavana.

Ihmettelyä herättää myös reformin valmistelu, jossa on nähtävissä monia puutteita. Valmistelussa ei huomioitu riittävästi yritysten tarpeita ja resursseja työpaikoilla järjestettävien oppimisjaksojen suhteen. Lähes kaikki työnantajat toivovat työssä oppijoilta perusasioiden hallintaa niin, että myös itsenäinen työskentely onnistuu. Yritykset toimivat liiketaloudellisin perustein, osaamattomalle nuorelle on haasteellista keksiä muuta kuin siivous ja järjestelytyötä. Työturvallisuus asettaa myös omat rajoitteet – vastuukysymykset turvallisesta työskentelystä työpaikoilla vaatii selkeyttämistä. Hoiva-alan opinnoissa, soveltuvuus alalle, tulisi kiireesti saattaa velvoittavaksi psykologisten testausten kautta.

Valmistelussa ei huomioitu riittävästi nuorten oppijoiden todellisia valmiuksia ja tarpeita hyvään ja yksilölliseen oppimiseen. Nuoret toivovat lukuisissa haastatteluissa opettajaa opettamaan – siis lähiopetusta. Yksi opettaja työsalissa 50 oppilaan kanssa ei todellakaan voi olla ratkaisu hyvään ja yksilölliseen oppimiseen!

Onko ammatillisen koulutuksen tutkinnolla mahdollisuus hakeutua esim. AMK-opintoihin? Onko AMK-opinnoista selviytyminen mahdollista? Huolestuttavaa kehitystä ennustaa moni. Tämä olisi laajemman arvokeskustelun paikka.

Viimeksi leikatun 200 miljoonan euron palauttaminen ammatillisen koulutuksen järjestäjille toisi mahdollisuudet selviytyä investoinneista, riittävistä opetusresursseista ja tukitoimista. Se helpottaisi työvoimapulaa ja antaisi konkretiaa tavoitella osaamistason parantamista kohti maailman osaavinta kansakuntaa. Tulevissa eduskuntavaaleissa tulemme tästä asiasta muistuttamaan.

Sopimusneuvottelut ovat edenneet hienosti – kiitos neuvottelijoille. Ammatillisille opettajille sopimus tuo palkan korotukset ja vuosityöajan palkanmaksun perusteeksi. Vuosityöaika otettaneen käyttöön vaiheittain seuraavien vuosien aikana. OAJ ja siihen kuuluvat opettajajärjestöt tulevat järjestämään koulutusta ja informaatiota asiasta.

OAJ valtuusto valitaan jäsenvaalien tuloksena nyt helmikuun - maaliskuun aikana. Toivon aktivoitumista vaalien suhteen. Kirjaudu oman jäsenkorttisi avulla OAJ:n internet sivuilla ja seuraa tiedotteita oman opettajayhdistyksen taholta. Vaalit toteutetaan sähköisesti ja AO: laiset ja TOOL: set pitävät myös perinteiset uurnavaalit. Tarkemmat tiedot saat omalta opettajayhdistykseltäsi.

OAJ Pohjanmaan alueella on kolme oman alueemme ammatillista ehdokasta. Asiasta tarkemmin OAJ Pohjanmaan juuri ilmestyneestä vaalilehdessä.

Antti Ylinen, ammatillinen jaosto, pj.

Yrkesskolreformen en del av vardagen vid årsskiftet


I december 2017 inledde lokalföreningens representanter; ordföranden, regionombudet och undertecknad, träffar med yrkesskolornas lärare i vår region. Träffarna fortsätter även i år. Skolornas verksamhet är på många sätt en utmaning och förändringarna tär hårt på lärarnas krafter.

De nedskärningar i finansieringen som pågått redan i flera år upplevs som orättvisa och som en skymf mot en jämlik utbildning.

Även beredningen av reformen har väckt förundran eftersom man kan se många brister. I beredningen beaktas inte företagens behov och resurser tillräckligt när det gäller praktikperioder på arbetsplatserna. Nästan alla arbetsgivare önskar att praktikanterna ska klara av grundläggande uppgifter så att de också kan arbeta självständigt. Företagen fungerar på affärsekonomiska grunder och för en okunnig ung person är det svårt att hitta på något annat än städning och liknande uppgifter. Även arbetssäkerheten ställer sina egna begränsningar – ansvarsfrågor om säkert arbete på arbetsplatserna bör förtydligas. I studier inom omsorgsbranschen borde utredningar om lämpligheten för branschen snabbt bli obligatoriska genom tester.

De ungas verkliga beredskap och behov för ett bra och individuellt lärande beaktades inte tillräckligt i beredningen. I åtskilliga intervjuer har det framkommit att de unga önskar att läraren skulle undervisa på plats och ställe – det vill säga att det ordnas närundervisning. En lärare tillsammans med 50 elever i en arbetssal kan verkligen inte vara en lösning för ett bra och individuellt lärande!

Har en person med en yrkesexamen möjlighet att söka till exempel till yrkeshögskolestudier? Är det möjligt att klara av studierna? Många förutspår en oroande utveckling och här skulle det finnas skäl att inleda en mera omfattande värdediskussion.

Att betala tillbaka de senaste nedskärningarna på 200 miljoner euro till arrangörerna av yrkesutbildning skulle ge en möjlighet att klara av investeringar, att erbjuda tillräckliga undervisningsresurser och att vidta stödåtgärder. Det skulle underlätta bristen på arbetskraft och erbjuda konkreta lösningar för att förbättra kompetensnivån på vägen mot världens mest kunniga folk. Detta är något vi kommer att påminna om under det kommande riksdagsvalet.

Avtalsförhandlingarna har framskridit fint – tack till förhandlarna. För yrkesskollärarna ger avtalet en löneförhöjning och lönen kommer att basera sig på årsarbetstiden. Avsikten är att årsarbetstiden ska tas i bruk i etapper under de följande åren. OAJ och dess lärarorganisationer kommer att ordna utbildning och information om frågan.

OAJ:s fullmäktige utses genom ett medlemsval i februari–mars. Jag önskar att medlemmarna deltar aktivt i valet. Med hjälp av ditt medlemskort kan du logga in på OAJ:s webbsidor och följa med meddelanden från din egen lärarförening. Valet sker elektroniskt och yrkesskollärarna (AO) och lärarna inom teknik och trafik på yrkeshögskolor (TOOL) håller även ett traditionellt urnval. Mer information får du från din egen lärarförening.

I området för OAJ Österbotten finns tre representanter för yrkesutbildningen. Läs mer i OAJ Österbottens nyligen utkomna valtidning.

Antti Ylinen, yrkesskollärarnas sektion, ordförande

Syksyn satoa joulun kynnyksellä

Keskiviikko 20.12.2017 klo 11:34 - Kari Nieminen, puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaa

Syksyn aikana OAJ:n edustamassa kentässä on keskusteltu mm. varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, oppivelvollisuuden pidentämisestä ja perusopetuksen alueellisesta tasa-arvosta, sisäilmaongelmista, uuden lukiolain valmistelusta ja ammatillisen koulutuksen myllerryksestä. Edellä olevien keskustelujen ydin kiteytyy rahoitukseen, joka on liian alhaisella tasolla vaatimuksiin nähden. 

Puheissa koulutus nähdään satsauksena tulevaisuuteen, mutta teot ovat jääneet riittämättömiksi. Valtio painii kasvavan velan kanssa, jota kukaan ei kiistä. Päättäjät eivät halua jättää kohtuutonta velkaa tuleville sukupolville. Kasvavan velan sijasta ajatus tulisi keskittää siihen, miten velka saadaan maksettua. Päättäjien tulee luoda lapsille ja nuorille riittävät edellytykset hyvälle kasvamiselle ja oppimiselle, jolloin he pystyvät kantamaan vastuun tulevaisuudessa ja rakentamaan yhteiskuntaa tuleville sukupolville. 

OAJ:n työsarkaan kuuluu resursseihin vaikuttaminen. Kuluvana vuonna on tapahtunut pienoinen käänne positiiviseen suuntaan.  Vuoden 2018 valtion talousarvio sisältää lisäsatsauksia varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Ainoastaan lukiokoulutus jäi tässä vaiheessa lisämäärärahojen ulkopuolelle. Riittävillä resursseilla osaavat ja vastuuntuntoiset opettajat hoitavat oman tärkeän osuutensa yhteiskunnan rakentamisessa. 

Tiukkojen resurssien aiheuttamat ongelmat ovat kaikkien tiedossa. Konkreettisimmin tämä näkyy oppimistulosten laskemisena, syrjäytyneiden nuorten määrän kasvuna ja opettajien uupumisena. Vaateet opettajia kohtaan tuntuvat olevan välillä lähes kohtuuttomia. Tänä syksynä opettajien jaksaminen on noussut voimakkaammin keskusteluun kuin kertaakaan yli kahdenkymmenen vuoden opettajaurani aikana! 

Työuupuminen on valitettavan yleistä opettajien keskuudessa. Voisiko opettaja itse tehdä mitään jaksamista parantaakseen? Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala kannusti syksyn Varhaiskasvatuspäivillä opettajia luopumaan perfektionismista ja hellittämään stressistä. Hänen neuvojaan olivat myös työtehtävien priorisointi ja keskittyminen perustehtävään, joka on monen opettajan toive. Opettajan on hyvä olla armollinen itselleen. Kaikkea ei tarvitse eikä pidäkään tehdä sata lasissa. 

Onneksi pian koittaa ansaittu joululoma. On mahdollisuus levätä ja kerätä voimia tulevaan juuri siten kuin parhaalta tuntuu. Toivotan kaikille alueemme opettajille ja OAJ-toimijoille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2018.

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

En tillbakablick på höstens skörd

På det fält som OAJ representerar har man under hösten diskuterat bl.a. avgiftsfri småbarnsfostran, förlängningen av läroplikten och regional jämlikhet inom den grundläggande utbildningen, problem med inomhusluft, beredningen av den nya gymnasielagen och stormen inom yrkesutbildningen. Kärnan för de ovan nämnda diskussionerna är finansieringen – den ligger på en för låg nivå med tanke på kraven.

I talen ser man på utbildning som en satsning på framtiden, men handlingarna har inte varit tillräckliga. Staten brottas med en ökande skuld, vilket ingen förnekar. Beslutsfattarna vill inte lämna kvar en oskäligt stor skuld till de kommande generationerna. I stället för själva skulden borde man koncentrera sig på hur skulden ska kunna betalas. Beslutsfattarna bör skapa tillräckliga förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa och lära sig och kunna bära ansvaret i framtiden och bygga upp ett samhälle för kommande generationer.

I OAJ:s uppgifter ingår att påverka resurserna. Under det gångna året har det skett en liten vändning i positiv riktning. Statens budget för 2018 omfattar tilläggssatsningar ända från småbarnsfostran till högskoleutbildningen. Endast gymnasieutbildningen blev i detta skede utan tilläggsanslag. Med tillräckliga resurser kan de kunniga och ansvarstagande lärarna sköta sin egen viktiga andel av arbetet med att bygga upp samhället.

Alla känner till de problem som de strama resurserna orsakar. Mest konkret syns detta i hur man räknar inlärningsresultaten, i hur antalet utslagna ungdomar ökar och i hur lärarna blir utmattade. Kraven på lärarna känns ibland nästan orimliga. I höst har lärarnas krafter diskuterats mer än någonsin under min tjugo år långa lärarkarriär!

Utmattning i arbetet är tyvärr vanligt bland lärare. Kunde läraren själv göra något för att spara på sina krafter? På konferensen om småbarnspedagogik, Varhaiskasvatuspäivät, uppmuntrade pedagogie professor Juha T. Hakala lärarna att sluta sträva efter perfektionism och lätta på stressen. Han gav också råd om hur arbetsuppgifterna kan prioriteras och att man ska koncentrera sig på sin grunduppgift – vilket är en önskan för många lärare. Det är bra om läraren kan vara barmhärtig mot sig själv. Man kan och måste inte satsa sitt allt på alla uppgifter.

Lyckligtvis närmar vi oss det välförtjänade jullovet. Då har vi möjlighet att vila och samla krafter för det kommande året precis på det sätt som känns bäst. Jag önskar alla lärare och OAJ-aktörer i vår region en fridfull jul och ett gott nytt år 2018!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

Ruohon juuren voima

Tiistai 12.12.2017 klo 22:04 - Heli Katajamäki OAJ Pohjanmaa, varapj. YLL-jaosto, pj.

Ruohon juuren voima

Voimalla voidaan viitata elinvoimaan, henkiseen ja sisäiseen voimaan. Jokainen organisaatio tarvitsee voimaa, jota voidaan ammentaa juurista, kuten organisaation työntekijöistä. Uskon, että ruohonjuuritason työntekijöillä on paljon annettavaa organisaatioille, kun vain mahdollisuus annetaan – eikä toisinaan kutsuhuudoistakaan ole haittaa. Työntekijöiden äänet tuovat näkemyksiin tarvittavaa moninäkökulmaisuutta ja tietoa, jota ilman hyvätkin päätökset saattavat toteutustavoiltaan jäädä vaillinaisiksi. Yliopistoissa muun henkilökunnan, mukaan lukien opettajien äänen kuuleminen on varmistettu siten, että päättävissä elimissä on muun henkilökunnan jäsenten paikkoja. Vaasan yliopiston vaaleissa valittiin juuri jäsenet päättäviin elimiin; hallitukseen, yliopistokollegioon ja neljään akateemisen yksikön johtoryhmään.  

Vaasan yliopiston hallitukseen valittiin muun henkilöstön edustajaksi Janne Koljonen, jolla on pitkä kokemus niin tutkimus- kuin opetustehtävistä tekniikan yksikössä. Yliopistokollegioon muu henkilökunta sai kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaasan yliopiston opetusalanyhdistyksen VYLL ry:n Tony Nyström valittiin yliopistokollegioon varsinaiseksi jäseneksi ja Suvi Isohella varajäseneksi. Lisäksi markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön edustajaksi valittiin Suvi Isohella ja tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemiseen yksikköön Hannu K. Niinimäki. Valinnat ovat alustavia, ja yliopistokollegio vahvistaa valinnat loppuvuodesta.  

Näistä elimistä erityisesti hallituksessa pohditaan strategisia ratkaisuja. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu muun muassa siitä, säilyykö Vaasan yliopisto itsenäisenä yliopistona. Kuten rehtori Jari Kuusisto Yle Pohjanmaan 16.11.2017 järjestämässä keskustelutilaisuudessa sanoi, tavoitteet on asetettu korkealle: tarvitaan strategian mukaista, profiloitunutta tutkimusta. Huippututkimus ei synny ilman huippututkijoita, eikä niiksi kukaan synny itsestään. Itse näen, että matkallamme huippuyliopistoksi tärkeää on mm. huolehtia siitä, että jokaisella yliopiston opiskelijalle on riittävät tietotaidot kielistä ja tukea erilaisten tutkimusprojektien loppuun saattamiseksi. Tämä koskee myös jatko-opiskelua, jolloin vaatimukset kasvavat ja on pystyttävä tuottamaan kansallisia ja kansainvälisten julkaisuja erilaisiin foorumeihin ja yleisöille. 

Opettajuuden ydintä on opiskelijalähtöisyys, jolla tarkoitan, että tehtävämme on mahdollistaa laadukas oppiminen. Aina tämä ei tarkoita opiskelijan miellyttämistä. Tietyt tiedot ja taidot on vaadittava, koska haluamme pitää koulutuksen laadusta ja tasa-arvoisuudesta kiinni. Kenties opettajan sitoutumista juuri opiskelijaan ja opiskelijan saamaan oppiin ei aina ymmärretä. Opettajaa voi hyvinkin ahdistaa se, että työtä kasaantuu liikaa eikä työtään pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi. Tämä ahdistus ei ole kuitenkaan yksittäisen opettajan vastuulla. Siitä kantaa osansa myös työnantajamme yliopisto sekä päärahoittaja valtio. Toivomme, että pian koittaa aika, jolloin ymmärretään kannustavan palkkauksen ja työuran merkitys. 

Opetusala on tiivis yhteisö, ja yliopiston opettajilla on roolinsa myös OAJ:ssa. Kauttamme OAJ saa tietoa, mitä yliopistossa tapahtuu. Moni asia tuntuu polarisoituvan nyky-yhteiskunnassa ja mediassa. Arvoristiriitojen melskeessä tarvitaan tukijalkoja, joihin nojata ja jollaisia tiede ja tutkimus tarjoavat. Olemme iloisia, että OAJ:ssa korostetaan tutkimusta ja tieteen merkitystä. Tieteelliset lähestymistavat ja teorian ovat kaiken opettajuuden taustalla Suomessa, jossa opettajat ovat korkeakoulun käyneitä opetusalan ammattilaisia. Vaikka yhteys yksittäisestä opettajasta saattaa tuntua ohuelta, se on luotu jo opintojen aikana, sillä muutokset ajattelussa ohjaavat yksilön työtä ja lähestymistapoja. Yliopistoissa työskentelevät opettajat (ja moni muukin opetusalalla toimiva) ovat mukana pitämässä tiedettä elävänä ja siirtämässä tietotaitoaan opiskelijoille. Olkaamme ylpeitä opettajuuden tieteellisestä pohjasta ja vaalikaamme sitä! 

Heli Katajamäki

OAJ Pohjanmaa, varapj.

YLL-jaosto, pj.

Kraften på gräsrotsnivå

Med kraft kan man hänvisa till livskraft, till psykisk och inre kraft. Varje organisation behöver kraft från gräsrotsnivån, till exempel från organisationens anställda. Jag tror att de anställda på gräsrotsnivå har mycket att ge organisationen, bara de får en möjlighet till det – ibland skadar det inte heller med en inbjudan. De anställdas röster tillför ett mångsidigt perspektiv på åsikterna och ger information utan vilken även goda beslut kan fattas på bristfälliga grunder. På universiteten har man försäkrat sig om att de anställdas, och även lärarnas, röster blir hörda genom att erbjuda platser för de övriga anställda i organisationens beslutande organ. På Vasa universitet valdes nyligen medlemmar till de beslutande organen; till styrelsen, universitetskollegiet och till ledningsgrupperna för de fyra akademiska enheterna.

Till Vasa universitets styrelse valdes Janne Koljonen som representant för de övriga anställda. Koljonen har en lång erfarenhet av både forsknings- och undervisningsuppgifter på enheten för teknik. I universitetskollegiet fick de övriga anställda tre ordinarie medlemmar och tre ersättare. Tony Nyström från Vasa universitets förening för undervisningsbranschen VYLL ry valdes till ordinarie medlem i universitetskollegiet och Suvi Isohella till ersättare. Suvi Isohella valdes också till representant på den akademiska enheten för marknadsföring och kommunikation. Hannu K. Niinimäki valdes till representant på den akademiska enheten för innovativt ledarskap. Valen är preliminära och de fastställs av universitetskollegiet i slutet av året.

Av dessa organ är i synnerhet styrelsen det organ där man funderar på strategiska lösningar. Den senaste tiden har man i offentligheten diskuterat bland annat om huruvida Vasa universitet kommer att bevaras som ett självständigt universitet. Under en diskussion som ordnades av Yle Pohjanmaa 16.11.2017 konstaterade rektor Jari Kuusisto att målen har ställts upp högt: det behövs profilerad strategienlig forskning. Toppforskning uppstår inte utan toppforskare, och ingen blir en sådan av sig själv. Jag själv anser att det på vägen mot ett toppuniversitet är viktigt att bland annat se till att varje studerande på universitetet har tillräckligt med kunskaper i språk och får tillräckligt med stöd för att slutföra olika forskningsprojekt. Detta gäller även forskarstudier där kraven ökar och man måste kunna producera nationella och internationella publikationer i olika forum och för olika publiker.

Kärnan för lärarens arbete är att utgå från den studerande, med vilket jag menar att det är vår uppgift att möjliggöra en högkvalitativ inlärning. Det här innebär inte alltid att man ska vara de studerande till lags. Man ska kräva vissa kunskaper och färdigheter eftersom vi vill hålla fast vid kvaliteten och jämställdheten i utbildningen. Kanske förstår man inte alltid lärarens engagemang för den studerande och dennas kunskaper. Läraren kan mycket väl känna ångest över att arbetsbördan blir för tung och att man inte klarar av att utföra sitt arbete så väl som man skulle vilja. Denna ångest ligger däremot inte endast på den enskilda lärarens ansvar. Ansvaret delas med vår arbetsgivare universitetet och med staten som är vår huvudsakliga finansiär. Vi hoppas att man snart ska börja förstå betydelsen av en sporrande lönesättning och arbetskarriär. 

Undervisningsfältet är en tät gemenskap och universitetets lärare har också en roll i OAJ. Genom oss får OAJ information om vad som händer på universitetet. Många frågor ser ut att polariseras i dagens samhälle och i medierna. I tumultet av värdekonflikter behövs stödpelare som man kan stöda sig mot och som erbjuds av vetenskapen och forskningen. Vi är glada över att man i OAJ framhäver betydelsen av forskning och vetenskap. Vetenskapliga tillvägagångssätt och teorier ligger som grund för allt lärarskap i Finland, där lärarna har en högskoleutbildning i undervisningsbranschen. Även om kontakten kan kännas skör för en enskild lärare, skapas den redan under studietiden. Förändringar i tankesätten styr också individens arbete och tillvägagångssätt. De lärare som arbetar på universiteten (och många andra inom undervisningsbranschen) deltar i arbetet med att hålla vetenskapen vid liv och överföra sina kunskaper till de studerande. Låt oss vara stolta över lärarskapets vetenskapliga grund och värna om den!

Heli Katajamäki

OAJ Österbotten, vice ordförande

universitetslärarnas sektion, ordförande.

Överblick av aktuella händelser inom småbarnspedagogiken

Tiistai 24.10.2017 - Christel Sandell

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. De första levnadsåren har konstaterats ha stor betydelse för barnets lärande och hela livet. De nya grunderna och de lokala planerna togs i bruk 1.8 2017 i hela landet. Lagen och grunderna tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik. Barnets plan för småbarnspedagogik här väckt många diskussioner – vem som skall göra den. I lagen står det att en barnträdgårdsläraren ansvarar för uppgörandet av den och tyvärr kan detta tolkas på olika sätt. Men eftersom det pedagogiska kunnandet poängteras kan det inte vara någon annan än en barnträdgårdslärare som tillsammans med föräldrarna gör barnets plan.

Ett utmärkt stödmaterial finns på här

Varhaiskasvatuksen tiekartta – en utredning gjord av Kirsti Karila, Tuomas Kosonen och Satu Järvenkallas har kommit med förslag om hur man kunde utveckla småbarnspedagogiken fram till år 2030. Förslagen gäller hur man kunde höja deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken, personalstrukturen, -storleken samt utvecklandet av behörighet och kompetens. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen den 29 juni. I utredningen rekommenderas bl.a. att man permanent höjer antalet barnträdgårdslärarexamina vid universiteten och ordnar särskild finansiering. Det råder stor brist på universitetsutbildade barnträdgårdslärare och specialbarnträdsgårdslärare.
Vidare önskar man att lagen om småbarnspedagogik uppdateras och samtidigt även personalstrukturen och yrkesbeteckningarna. Många saker saknas dock i utredningen bl.a. ledarskapet inom småbarnspedagogiken och specialundervisningen.

En av höstens största utmaningar är barnträdgårdslärarnas avtal. Arbets- och kollektivavtal är de enda saker som skiljer barnträdgårdslärare från andra lärare. Barnträdgårdslärarna hör nu till samma avtalsgrupp som tex personal inom social och hälsovårdsverket.
Tiden för att rätta till situationen är nu. Detta innebär att barnträdgårdslärarna flyttas till lärarnas tjänstekollektivavtal ( från AKTA till UKTA ).
Glädjande nog kunde vi tal del av Tilläggssatsningar på kunskap och utbildning som är att vänta under 2018. Tilläggsfinansieringen som man kommit överens om under manglingen riktas till att stärka grundskolans jämlikhet, ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar, sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken, till att motarbeta arbetslöshet bland ungdomar, till grundforskning samt till yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Från och med den 1 januari 2018 sänks klientavgifterna inom småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro. De sänkta avgifterna gäller små- och medelinkomsttagare och syskonrabatten för det andra barnet i familjen höjs med 50 procent. Den avgiftsfria småbarnspedagogiken utvidgas till att omfatta 6 700 nya familjer. Kommunerna kompenseras för minskningen av intäkterna. 5 miljoner euro riktas under 2018 till att öka antalet studieplatser vid universitetens barnträdgårdslärarutbildningar.
Regeringen kör under 2018-2019 tillsammans med villiga kommuner igång ett omfattande försök med avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet för femåringar. 5 miljoner euro i statsfinansiering används för försöket.

Tusen nya nybörjarplatser inom universitetens barnträdgårdslärarutbildning var septembermånads glädjande nyhet från Undervisnings och kulturministeriet. Ökningen sker åren 2018-2021 med hjälp av ett anslag på 28 miljoner euro.
Projektet ( BTLF, Kommunförbundet och Riksdagen  )riksdagsmännen läser saga på daghemmen som genomfördes i slutet av augusti var en lyckad satsning av alla parter. Småbarnspedagogiken lyftes fram genom olika diskussioner som berörde just ens egna daghem och kommun.

”.........det är kamp för samma framtid och tro på samma mål som gör att man kan säg’, man hör ihop.”      Mikael Wiehe


Christel Sandell
Specialbarnträdgårdslärare
Barnträdgårdslärarsektionens ordförande

Katsaus ajankohtaisiin tapahtumiin varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme perusta. Ensimmäisillä elinvuosilla on todettu olevan suuri merkitys lapsen oppimiselle ja koko elämälle. Uudet perusteet ja paikalliset suunnitelmat otettiin käyttöön koko maassa 1.8.2017 alkaen. Lain ja perusteiden avulla turvataan lapsen oikeus yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on herättänyt paljon keskustelua siitä, kuka sen laatii. Laissa sanotaan, että vastuu laatimisesta on lastentarhanopettajalla, mutta tämä voidaan valitettavasti tulkita eri tavoin. Laissa painotetaan kuitenkin pedagogista osaamista, mikä tarkoittaa sitä, ettei lapsen suunnitelmaa voi laatia kukaan muu kuin lastentarhanopettaja yhdessä vanhempien kanssa.

Erinomainen tukiaineisto löytyy osoitteesta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/varhaiskasvatus

Kirsti Karilan, Tuomas Kososen ja Satu Järvenkallaksen laatimassa Varhaiskasvatuksen tiekartta -selvityksessä esitetään ehdotuksia varhaiskasvatuksen kehittämisestä vuoteen 2030 mennessä. Ehdotukset koskevat osallistujamäärän lisäämistä varhaiskasvatuksessa, henkilöstörakennetta ja -määrää sekä pätevyyden ja osaamisen kehittämistä. Ehdotus luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 29. kesäkuuta. Selvityksessä suositellaan muun muassa, että lastentarhanopettajien tutkintojen määrää lisätään pysyvästi yliopistoissa ja että tähän järjestetään erityistä rahoitusta. Yliopistokoulutuksen saaneista lastentarhanopettajista ja erikoislastentarhanopettajista on suuri pula. Lisäksi toivotaan, että varhaiskasvatuslakia päivitettäisiin yhdessä henkilöstörakenteen ja ammattinimikkeiden kanssa. Selvityksestä puuttuu kuitenkin monia asioita. Siinä ei esimerkiksi käsitellä varhaiskasvatuksen johtamista ja erityisopetusta.

Yksi syksyn suurimmista haasteista on lastentarhanopettajien sopimukset. Työ- ja työehtosopimukset ovat ainoat asiat, jotka erottavat lastentarhanopettajat muista opettajista. Lastentarhanopettajat kuuluvat nyt samaan sopimusryhmään kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysviraston henkilökunta. Nyt on tullut aika korjata tilanne siirtämällä lastentarhanopettajat opettajien virkaehtosopimukseen (KVTES:sta OVTES:iin).

Iloksemme saimme kuulla osaamiseen ja koulutukseen vuonna 2018 tulevista lisäpanostuksista. Lisärahoituksesta sovittiin hallituksen budjettiriihessä, ja se suunnataan peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen, viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen, nuorisotyöttömyyden torjuntaan, perustutkimukseen sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

1. tammikuuta 2018 alkaen varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 70 miljoonalla eurolla. Alennetut maksut koskevat pieni- ja keskituloisia ja toisen lapsen sisaralennus nostetaan 50 prosenttiin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee 6 700 perhettä lisää. Maksutulojen alenema kompensoidaan kunnille. Yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmäärien lisäämiseen kohdennetaan 5 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.

Syyskuussa saimme iloita Opetus- ja kulttuuriministeriön uutisesta, jonka mukaan yliopistojen lastentarhanopettajakoulutukseen lisätään tuhat uutta opiskelijapaikkaa. Lisäys toteutetaan vuosina 2018–2021, ja siihen on myönnetty 28 miljoonan euron määräraha.

Elokuun lopussa toteutettiin hanke, jossa kansanedustajat lukivat satuja päiväkodeissa (LTOL, Kuntaliitto ja Eduskunta). Hanke oli onnistunut kaikkien osapuolten osalta. Varhaiskasvatus nostettiin esiin erilaisten juuri omaa päiväkotia ja kuntaa koskevien keskustelujen kautta.

Christel Sandell
Erikoislastentarhanopettaja
Lastentarhanopettajien jaoston puheenjohtaja

Blogi

Sunnuntai 13.8.2017 klo 20:40 - Kari Nieminen, puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaa

Koulujen alkaminen palauttaa tutun rytmin oppilaiden ja opettajien arkeen. Lukuvuoden alkaessa 1,1 miljoonan lapsen ja nuoren tie vie kouluihin ja oppilaitoksiin. Heidän lisäkseen on satojatuhansia lapsia, jotka suuntaavat kulkunsa varhaiskasvatuksen pariin. Voidaankin sanoa, että koulujen alkaminen koskettaa lähes jokaista perhettä Suomessa.

Suomalaista koulutusjärjestelmää on pidetty maailman parhaana vielä kuluvan vuosikymmenen alkupuolella. Valitettavasti lähes kymmenen vuoden taloudellinen lama ja sen tuomat suuret leikkaukset läpi koulutuskentän ovat vaikeuttaneet laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen toteuttamista. Viime vuosina leikkausten kohteena ovat olleet erityisesti korkeakouluopetus sekä toisen asteen ammatillinen koulutus. Leikkauksitta eivät ole säästyneet muutkaan koulutusasteet.

Asiantuntijat ovat laajasti huolissaan koulutuksesta ja sen rahoituksesta. Tällä viikolla tuore talousnobelistimme Bengt Holmström esitti huolensa erityisesti korkeakoulutettujen vähenevästä osuudesta nuorissa aikuisissa. Hän toteaakin omasta sukupolvestaan, että ”meidän vanhempamme sotivat ja me olemme nauttineet niistä eväistä ja syömme seuraavan sukupolven eväät”. Tämä on kovaa puhetta, mutta viisasta. Koulutuksessa tulevaisuutta rakennetaan tänään. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä otti myös kantaa koulutusleikkauksiin. Hänen mukaansa hallituksen pitäisi edelleen löytää lisää rahaa innovaatiojärjestelmään ja koulutukseen budjetin sisältä.

Onneksi pieniä positiivisia signaaleja on näkyvissä. Maan hallitus päätti puoliväliriihessään huhtikuussa, että kasvatukseen ja koulutukseen satsataan lisärahaa. Valtionvarainministeriö ehdottaa valtion talousarvioon, että peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen ja ammatillisen koulutuksen uudistamiseen myönnettäisiin 15 miljoonan euron lisämääräraha vuodelle 2018. Rahat ovat pieniä verrattuna aiempien vuosien leikkauksiin, mutta suunta on oikea. 

Suotavaa olisi, että myös tuoreet kuntapäättäjät seuraisivat hallituksen esimerkkiä. Satsauksen kohteita kunnissa on riittämiin. Elokuun alusta lukien jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joiden laadinnasta vastaavat lastentarhanopettajat. Monissa kunnissa lapsiryhmissä on vain yksi opettaja. Kunnilla olisi mahdollisuus panostaa varhaiskasvatukseen palkkaamalla kaksi opettajaa per ryhmä, jolla mahdollistettaisiin yhä laadukkaampi pedagoginen varhaiskasvatus. 

Perusopetus vaatisi panostusta. Tutkimusten mukaan perusopetuksen tasa-arvo on rappeutumassa. Hyvin ja heikosti menestyvien oppilaiden ero on kasvanut huolestuttavasti. Yhä useampi oppilas ei saavuta jatko-opinnoissa vaadittavaa vähimmäisosaamista. Myös erot maan eri alueiden välillä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudun ja yleisesti kaupunkiseutujen eduksi. Aiemmin oppilaiden sosioekonominen tausta (vanhempien koulutustaso, työ ja toimeentulo) ei ole vaikuttanut oppimistuloksiin. Tällä mittarilla Suomi on vajonnut OECD:n tilastossa huipulta keskikastiin. Lisäksi pojat ovat yhä kasvavana enemmistönä heikosti menestyvien oppilaiden joukossa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönoton lisäksi lukiokoulutusta ollaan uudistamassa kuluvana lukuvuonna ja ammatillinen reformi astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Siis muutosta ja uudistusta toisen perään, jotka vaativat paljon lapsilta, nuorilta ja opettajilta. 

Kaikkien muutosten keskiössä tulisi olla lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen tukeminen. Jokainen koulupäivä on ainutlaatuinen niin pienelle kuin isolle oppijalle, missä ei voi palata ajassa taaksepäin. Tässä hetkessä tulee luoda parhaat mahdolliset edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle. Tämä on uusien päättäjien syytä pitää mielessään, kun kunnissa tehdään kasvatukseen ja opetukseen liittyviä päätöksiä. Päätösten positiiviset vaikutukset näkyvät monesti vasta vuosikymmenten päässä, mutta negatiiviset paljon nopeammin. Päättäjien katse pitää olla riittävän pitkällä tulevaisuudessa. 

Työntäyteinen vuosi on tiedossa niin päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa kuin edunvalvontatöissä. Toivotan kaikille OAJ Pohjanmaan opettajille hyvää alkanutta syksyä ja jaksamista työhön. 

Kari Nieminen, puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaa

Då skolorna börjar återställs den bekanta rytmen i elevernas och lärarnas vardag. Vid terminsstarten går 1,1 miljoner barns och ungas väg till skolor och läroinrättningar. Utöver dem börjar hundratusentals barn inom småbarnspedagogiken. Man kan säga att skolstarten berör nästan varje familj i Finland.

Ännu i början av årtiondet ansågs det finländska skolsystemet vara det bästa i världen. Tyvärr har den nästan tio år långa ekonomiska recessionen, och de stora nedskärningar som den inneburit på hela skolfältet, gjort det svårare att erbjuda en högkvalitativ fostran och utbildning. Under de senaste åren har i synnerhet högskoleundervisningen och yrkesutbildningen på andra stadiet varit mål för nedskärningarna. De övriga utbildningsstadierna har inte heller klarat sig utan nedskärningar.

Experterna är mycket oroade över utbildningen och dess finansiering. Under veckan uttryckte vår färska nobelpristagare i ekonomi Bengt Holmström sin oro över den minskande andelen högskoleutbildade bland unga vuxna. Om sin egen generation konstaterar Holmström att ”våra föräldrar krigade och vi har njutit av färdkosten och äter upp följande generations tillgångar”. Det här är hårda men kloka ord. Inom utbildningen bygger man framtiden i dag. Vesa Vihriälä som är verkställande direktör vid Näringslivets forskningsinstitut har även tagit ställning till nedskärningarna inom utbildningen. Enligt honom borde regeringen fortfarande hitta mer pengar till innovationssystemet och utbildningen från budgeten.

Lyckligtvis kan vi även se små positiva ljusglimtar. Vid sin halvtidsöversyn i april beslutade regeringen att satsa mer pengar på fostran och utbildning. Finansministeriet föreslår att man skulle bevilja ett 15 miljoners tilläggsanslag i budgeten för att förstärka likvärdigheten inom grundskolan och för att förnya yrkesutbildningen under 2018. Det handlar om små summor jämfört med de senaste årens nedskärningar, men vi är på väg i rätt riktning.

Det skulle vara bra om även de färska kommunbeslutfattarna skulle följa regeringens exempel. I kommunerna finns det gott om objekt som man kan satsa på. Från och med början av augusti gör man upp en personlig plan för småbarnsfostran för alla barn i dagvården tillsammans med deras föräldrar. Barnträdgårdslärarna ansvarar för att göra upp dessa planer. I många kommuner finns det bara en lärare i barngrupperna. Kommunerna skulle ha möjlighet att satsa på småbarnsfostran genom att anställa två lärare per grupp och på så sätt erbjuda en allt mer högkvalitativ pedagogisk småbarnsfostran.

Den grundläggande undervisningen är i behov av satsningar. Enligt undersökningarna håller jämlikheten inom den grundläggande undervisningen på att försämras. Skillnaden mellan elever som klarar sig bra och elever som klarar sig dåligt har ökat i oroväckande grad. Allt fler elever uppnår inte de grundläggande kunskaper som förutsätts i de fortsatta studierna. Även skillnaderna mellan olika regioner i landet har ökat, till huvudstadsregionens och stadsregionernas fördel. Tidigare har elevernas socioekonomiska bakgrund (föräldrarnas utbildningsnivå, arbete och inkomster) inte påverkat inlärningsresultaten. Med detta mått mätt har Finland sjunkit från toppen till en medelnivå i OECD:s statistik. Dessutom ökar andelen pojkar bland dem som klarar sig sämre.

Förutom att man tar i bruk läroplanerna för småbarnsfostran och den grundläggande undervisningen ska även gymnasieutbildningen förnyas under det pågående läsåret. Dessutom träder yrkesutbildningsreformen i kraft i början av 2018. Med andra ord är det förändringar och reformer på löpande band och dessa kräver mycket av såväl barnen, ungdomarna som lärarna.

Alla förändringar borde utgå från att stöda barnets och den ungas utveckling och inlärning. Varje skoldag är unik både för en liten och för en stor elev och det är inte möjligt att gå tillbaka i tiden. Man bör skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och inlärning i denna stund. Detta borde de nya beslutsfattarna komma ihåg då de fattar beslut om fostran och undervisning i kommunerna. De positiva konsekvenserna av besluten syns ofta först efter årtionden, men de negativa framkommer mycket snabbare. Beslutsfattarna bör ha siktet tillräckligt långt fram i tiden.

Det kommer att bli ett arbetsdrygt år både i daghemmen, i skolorna, i läroinrättningarna och i intressebevakningsarbetet. Jag önskar alla lärare inom OAJ Österbotten en bra höst och kraft att orka i arbetet.

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

Vanhemmat kirjoitukset »