Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

VARHAISKASVATUKSEN KIKY-KEVÄT TERVEISIÄ

Tiistai 11.4.2017 klo 16:42 - Monika Koivumäki, LTO-jaoston puheenjohtaja ja edutiimin jäsen


KVTES-sopimuksen puolella kilpailukykysopimuksen työajan lisäykset jäivät suurelta osaltaan paikallisesti sovittaviksi. Joka kunnassa ei ole ymmärretty esim. lastentarhanopettajien työajan jakautumista lapsiryhmätyöhön ja ryhmän ulkopuolisiin tehtäviin ja erityisesti se, että uuden esiopetuksen opetussuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman ym. lain vaatimien tavoitteiden saavuttaminen on lisännyt juuri ryhmän ulkopuolisen työajan osuutta. Valtakunnallisesti on ohjeistettu, että 30 min lisätään viikkotyöaikaan, mutta esim KT:n ohje ei sisältänyt sitä, että se olisi juuri ryhmän ulkopuolista työaikaa, kuten muilla opettajilla. 

Luottamusmiehiä ohjeistettiin neuvottelemaan työnantajan kanssa ennen helmikuuta tästä asiasta, mutta käytännössä monissa Pohjanmaan kunnissa ohjeistukset kikyajan käytöstä tulivat suoraan työnantajalta ilman yhteistoimintaa. Käytännössä päätökset työajan käytöstä jäävät päiväkotien esimiesten vastuulle. Esimerkiksi Pohjanmaalla kikyaikaa käytetään: 1) esimiehen ohjeistuksella tiimipalavereihin, koulutuksiin, vasutyöskentelyyn ym., 2) neuvoteltu ryhmän ulkopuoliseen työaikaan ja 3) lisätty vain kokonaistyöaikaan, josta prosentuaalinen osuus on ryhmän ulkopuolista aikaa. Kikysopimus kurjistaa varhaiskasvatuksenkin henkilöstöä vielä kesällä 30% lomarahaleikkauksella, joka mielestäni on väärin, kun se ei koske tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä Suomen maassa.

Syksyllä saamme seurata uusien virka- ja työehtosopimusten neuvotteluita, joita jo valmistellaan. Nyt kun sopimukset ovat katkolla, soteuudistus tulossa ja varhaiskasvatuksen hallinnonalan muutos opetushallitukseen toteutunut, lastentarhanopettajaliitto on tehnyt valtuustoaloitteen OAJ:n kevätvaltuustolle, että emojärjestö tekisi kaikkensa sopimusalan muutoksen eteen KVTES:istä OVTES:iin. Tämä on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite ja mahdollisuudet toteutumiseen tulisi nyt selvittää. Lastentarhanopettajat voisivat olla OVTES:ssä omana liitteenään. Tämä ei tarkoittaisi kesälomien muuttumista kesäkeskeytykseksi tai opetusvelvollisuustunteihin perustuvaa työaikaan siirtymistä, mutta yhteisen opettajuuden nimissä meidän työehtosopimus olisi samassa kuin muidenkin opetushenkilöstön sopimukset. Kaikesta muutoshalukkuudesta huolimatta myös KVTES:n 5 liitettä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ollaan kehittämässä ja uudistamassa yhdessä KT:n ja eri ammattijärjestöjen kesken. Odotuksia on myös Varhaiskasvatuslain 2 osan saamisesta lausuntokierrokselle tämän vuoden aikana paikkaamaan ensimmäisen osan puutteita.

 LTO-jaosto on toiminut aktiivisesti maantieteellisesti suurella alueellamme ja olemme alueasiamiehemme Tuula Ala-Lantelan kanssa vierailleet monissa paikallisyhdistyksissä myös lastentarhanopettajien edunvalvonta-asioiden vuoksi.  Olkaa aktiivisesti yhteydessä, mikäli tuen tarvetta omassa kunnassa ilmenee. To 6.4. kokoontui Vaasaan 32 päiväkodin johtajaa ja palvelupäällikköä keskustelemaan esimiehen tehtävästä ja roolista päiväkodeissa. Alueyhdistyksen vuosikokous, jossa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus tuovat varmaan uusia tuulia yhteiseen toimintaan. Toivottavasti tapaamme myös lukuisissa koulutus ja edunvalvontatilaisuuksissa, joita alueyhdistys myös jatkossa järjestää.

Lopuksi kiitokset väistyvälle puheenjohtajalle Ari Rousulle kaikkien LTO-jaoston jäsenten puolesta!

Ja hei lastentarhanopettajat, nähdään syksyllä LTO-päivillä Oulussa 23.-24.9. Alueyhdistys järjestää yhteiskuljetuksen Pohjanmaalta!

Monika Koivumäki, LTO-jaoston puheenjohtaja ja edutiimin jäsen