Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Vuosityöajalla voidaan rajoittaa opettajien työtaakkaa

Maanantai 12.3.2018 klo 21:43 - Kari Nieminen puheenjohtaja OAJ Pohjanmaa


OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuun lopulla kokeilusopimuksen, jonka perusteella on mahdollista aloittaa vuosityöajan kokeilu muutamien kaupunkien tietyissä kouluissa aikaisintaan elokuussa 2018. OAJ Pohjanmaan alueella Vaasa on ilmaissut halukkuutensa lähteä kokeiluun mukaan. Kokeilusopimus on voimassa enintään kolme lukuvuotta vuosina 2018-2021.

Peruskoulun opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1520 tuntia. Kokeilulla ei rajoiteta nykyisiä opetustuntimääriä, ja siten työaika ja vastaavasti palkka voivat olla sopimuksen perustasoa korkeammat.  Lomiin tai oppitunnin pituuteen ei kokeilulla puututa.

Työaika jaetaan sidottuun ja sitomattomaan työaikaan. Sidottua työaikaa ovat esim. opetus- ja kasvatustyö, koulutuspäivät, kokoukset ja tiimityöt, vanhempainvartit/arviointikeskustelut ja opetuksen yhteissuunnittelu. Sitomattomaan työaikaan kuuluvat mm. oman opetuksen suunnittelu ja arviointi. Sitomattoman työajan määrä vuosityöajasta on ensimmäisenä vuonna 25 % - 40 %, minkä jälkeen sitomatonta työaikaa tulee olla vähintään 25 %. 

Moni miettii, väheneekö sitomaton työaika toisesta kokeiluvuodesta lukien ilman mitään rajoituksia. Tätä varten paikallisyhdistys neuvottelee ja valmistelee yhdessä työnantajan kanssa ns. paikallisen käyttöjärjestelmän. Käyttöjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa ne periaatteet, joiden avulla jokaiselle opettajalle tehdään työsuunnitelma kullekin lukuvuodelle erikseen. Kunkin opettajan kohdalla mietitään mm. millä tavoin työaikaan vaikuttaa oppilasmäärä ja oppilaiden tarpeet (esim. tehostetun tuen oppilaat), opettajan kokemus (nuori opettaja tarvitsee monesti enemmän aikaa suunnitteluun) ja oppiaineen/opetuksen luonne (esim. arviointiin tarvittava aika vaihtelee opettajittain). Nämä kaikki vaikuttavat opettajan sitomattoman työajan määrään.

Miksi vuosityöaikaa halutaan kokeilla? Eräs peruste on opettajan työtehtävien lisääntyminen ilman siihen osoitettua resurssia. Vuosityöaikakokeilussa jokaisen opettajan tehtävät ja työt suunnitellaan ja resursoidaan etukäteen koko lukuvuodeksi. Muita tehtäviä ei tehdä, jollei suunnitelmaa muuteta ja työnantaja osoita siihen resurssia.

Vuosityöaika voisi olla osaratkaisu opettajatyön kuormittavuudelle. Vuosityöaika ei toimi ilman opettajan tekemää työajan seurantaa, jonka avulla voitaneen osoittaa toteen olettama, että opettajat tekevät jo tällä hetkellä paljon sellaista työtä, mistä ei ole sopimuksella suoraan sovittu. Työajan seuranta on kokeilun onnistumisen kulmakivi.

Uupuminen uhkaa opettajia, toteaa OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen Opettaja-lehden (5/2018) kirjoituksessaan. Hänen mukaansa uupuvia opettajia yhdistää ainakin kolme tekijää: opettajien ylivahva työmoraali, työnantajan ylhäältä alas käskyttäen tapahtuva opetuksen ja toimintakulttuurin muutokset sekä se, että työnantaja ei tunnu arvostavan opettajien työtä.

Suuria muutoksia on tapahtunut niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Uudet opsit, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, sähköiset ylioppilaskirjoitukset sekä sähköisten materiaalien käyttöönotto ja tekeminen kuormittavat opettajia. Työaikaa rajaamalla ja sopimalla tehtävistä töistä etukäteen on mahdollista saada lisää palkkaa. Tai opettajan jaksamista saattaa helpottaa tieto, että opettaja on käyttänyt tiettyyn työhön suunnitellun ajan eikä häneltä voi enempää vaatia. Vuosityöaikakokeilu on mahdollisuus. Kokeilun jälkeen arvioidaan, että saadaanko vuosityöajasta pysyvä sopimusmääräys.

Lisätietoja löytyy OAJ:n sivuilta esim. oheisen linkin takaa.

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Perusopetuksen%20vuosityoaikakokeilu

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Årsarbetstiden minskar lärares arbetsbörda

I slutet av januari godkände OAJ:s styrelse ett försöksförslag där vissa skolor i några städer har möjlighet att testa årsarbetstid från och med augusti 2018. I OAJ Österbottens område har Vasa anmält intresse för försöket. Försöksavtalet gäller i högst tre läsår under åren 2018–2021.

I försöket är årsarbetstiden för en lärare i grundskolan är minst 1 520 timmar. I försöket begränsas inte antalet nuvarande undervisningstimmar, och arbetstiden och lönen kan således vara högre än grundnivån i avtalet. Försöket påverkar inte semestrarna eller lektionernas längd.

Arbetstiden delas in i bunden och obunden arbetstid. Bunden arbetstid är till exempel undervisnings- och fostringsarbete, utbildningsdagar, möten och teamarbete, föräldrasamtal/utvärderingssamtal och gemensam planering av undervisningen. I den obundna arbetstiden ingår bland annat planeringen och utvärderingen av den egna undervisningen. Den obundna arbetstidens andel av årsarbetstiden är 25–40 % under det första året. Därefter måste den obundna arbetstiden motsvara minst 25 %.

Många funderar på om den obundna arbetstiden minskar utan begränsningar från och med det andra försöksåret. Lokalavdelningen förhandlar om och bereder ett lokalt system tillsammans med arbetsgivaren. Avsikten med systemet är att identifiera de principer som tillämpas för att utarbeta en arbetsplan för varje lärare, separat för varje läsår. För varje lärare diskuteras bland annat hur elevantalet och elevernas behov (t.ex. elever med effektiverat stöd), lärarens erfarenhet (en ung lärare behöver vanligtvis mer tid för planering) och läroämnets/undervisningens art (t.ex. varierar utvärderingstiden mellan olika lärare) påverkar arbetstiden. Alla dessa faktorer påverkar mängden av lärarens obundna arbetstid.

Varför vill man prova på årsarbetstid? En motivering är att lärarnas arbetsuppgifter ökar utan att det anvisas ytterligare resurser. I försöket med årsarbetstid planeras och ges resurser för alla lärarens uppgifter och arbeten på förhand för hela läsåret. Inga andra uppgifter utförs om planen inte ändras eller om arbetsgivaren inte beviljar resurser för dessa.

Årsarbetstiden kunde vara en dellösning på det belastande lärararbetet. Årsarbetstiden fungerar inte utan att läraren följer upp sin arbetstid, och genom uppföljningen torde det vara möjligt att bevisa antagandet om att lärarna för tillfället utför mycket sådant arbete som inte direkt ingår i avtalet. Uppföljningen av arbetstiden är en förutsättning för att försöket ska vara framgångsrikt.

Lärarna hotas av utmattning, konstaterar OAJ:s vice ordförande Petri Kääriäinen i sin kolumn i tidningen Läraren (5/2018). Enligt honom har utmattade lärare åtminstone tre saker gemensamt: lärarna har en överdrivet sträng arbetsmoral, det sker förändringar i undervisningen, verksamhetskulturen beordras av arbetsgivaren och arbetsgivaren verkar inte uppskatta lärarnas arbete.

Det har skett stora förändringar i såväl den grundläggande undervisningen som i gymnasieutbildningen. Nya läroplaner, omfattande lärohelheter, elektroniska studentskrivningar och ibruktagandet och utvecklandet av elektroniskt material belastar lärarna. Genom att begränsa arbetstiden och komma överens om uppgifterna på förhand är det möjligt att få mer lön. Med tanke på lärarens krafter kan det vara lättare att veta att man använt den tid som planerats för en viss arbetsuppgift och att det inte är möjligt att kräva mer. Försöket med årsarbetstid är en möjlighet. Efter försöket görs en utvärdering om huruvida årsarbetstiden kan bli en bestående del av avtalen.

Mer information hittar du på OAJ:s sidor, till exempel via denna länk.
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Perusopetuksen%20vuosityoaikakokeilu

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten