Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Koulutuksellinen tasa-arvo on ollut Suomen vahvuus - onko enää?

Tiistai 29.1.2019 klo 10:29


Yhtenä Suomen vahvuutena on pidetty koulutuksellista tasa-arvoa. Kaikki lapset ja nuoret ovat saaneet osallistua laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen riippumatta esimerkiksi asuinpaikasta, kielestä tai sosioekonomisesta taustasta. Loistavat tulokset oppimisvertailuissa, maailman parhaat opettajat ja maksuton koulutus ovat olleet suuri ylpeyden aihe ja yksi Suomen menestyksen kulmakivi.

Kasvatus ja koulutus on pitkälle vaikuttavaa. Tänä vuonna syntyvät lapset ovat työelämässä vielä 2080-luvulla. Ei ole yhdentekevää, millaista varhaiskasvatusta ja opetusta lapset saavat ensimmäisinä vuosinaan. Muuttuva maailma vaatii vahvan koulutuksellisen pohjan, joka luodaan erityisesti peruskoulussa. Siksi huhtikuussa valittavat kansanedustajat ovat ratkaisevassa asemassa, millaiseksi lasten ja nuorten koulupolku muodostuu.

Eduskuntavaaliehdokkaiden ajatuksia pääset kuuntelemaan OAJ Pohjanmaan eduskuntavaalipaneelissa. Erityisesti la 2.2. pidettävässä paneelissa keskitytään koulutuksen tasa-arvoon peruskoulussa ja lukiossa. Tule kuuntelemaan, miten ehdokkaat vastaavat kysymyksiimme.

Arvoisa ehdokas/asiantuntija,

 1. Tarvitaanko koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa eli KESUa tulevalla hallituskaudella? Jos tarvitaan, niin mitkä olisivat kolme keskeisintä teemaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta.

 1. Miten tulevaisuudessa turvataan riittävät perustaidot ja tarpeeksi laaja yleissivistys perusopetuksessa? Millaisia perustietoja ja -taitoja edellytetään ammatillisella toisella asteella ja lukiokoulutuksessa? Miten näihin päästään?

 1. Syntyvyys on voimakkaassa laskussa. Onko tulevaisuudessa enää mahdollistakaan, että jokaisessa kunnassa on oma peruskoulu?

 1. Mitä aiotaan tulevaisuudessa tehdä, jotta pienten paikkakuntien lukiot säilyvät? Pienten lukioiden kurssitarjonta on usein suppeampi kuin suurissa lukioissa. Millä keinoin tätä eroa voidaan tasata, jotta laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on mahdollista kaikkialla Suomessa?

 1. OAJ:n näkemyksen mukaan opettajan ja oppilaiden välisestä suhdeluvusta tulisi säätää vähintään asetuksella. Mikä olisi mielestäsi sopiva suhdeluku perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa?

 1. Miten kolmiportainen tuki saadaan toimimaan paremmin ryhmissä, joissa on yhä enemmän tehostetun ja erityisen tuen oppilaita? Entä miten voidaan varmistaa, että lahjakkaiden oppilaiden motivaatio oppimiseen säilyy ja he saavat myös tasonsa mukaista opetusta?

 1. Kenen vastuulla on ensisijaisesti tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen rahoituksen turvaaminen? Pitäisikö palata valtionosuusjärjestelmässä korvamerkittyyn rahoitukseen?

 1. Millaisiin turvallisuutta ja hyvinvointia lisääviin toimiin seuraavan hallituksen tulisi panostaa opetuksen ja koulutuksen osalta?

Tervetuloa seuraamaan eduskuntavaalipaneeliamme!

Kari Nieminen
puheenjohtaja
OAJ Pohjanmaa

Lisätietoa tapahtumasta:

OAJ Pohjanmaan järjestämä toinen eduskuntavaalipaneeli pidetään Seinäjoen Torikeskuksessa la 2.2.2018 klo 12–14. Paneelin teemana on ”Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.”.

OAJ Pohjanmaan alueyhdistys järjestämissä eduskuntavaalipaneeleissa nostetaan alueellisesti esille kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen asioita. Paneeliin on kutsuttu kansanedustajaehdokkaita kaikista puolueista ja alueellisia asiantuntijoita. Paneelit ovat Vaasassa ja Kokkolassa (la 16.2. Chydenia-kauppakeskuksessa klo 12–14, teema: Kasvatus ja koulutus pelastavat syrjäytymiseltä. Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) kaksikielisiä. Seinäjoella (la 2.2.2018 Torikeskuksessa klo 12–14, teema: Koulutuksen tasa-arvo on suurin voimavaramme Koulutus ja kasvatus seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi) vain suomeksi.

Paneelit juontaa radiopersoona Hippi Hovi Vaasassa ja Kokkolassa sekä toimittaja Marja Tyynismaa Seinäjoella. Paneelia ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan kaikki opettajat eri kouluasteilta. Toivommekin runsasta osallistumista!

OAJ lanseeraa eduskuntavaaleissa ratkaisuina Suomen koulutuksen eri ongelmiin omia perusteltuja ratkaisumallejaan. Näihin ratkaisumalleihin voit käydä tutustumassa paneelikeskusteluissa käytettävässä materiaalissa

https://www.oaj.fi/contentassets/38087c343d5f4afe80ab35b77c669f68/oaj-ratkaisuja-suomelle.pdf

Jämlik utbildning har varit en styrka för Finland – men är det så längre?

En jämlik utbildning har ansetts vara en av Finlands styrkor. Alla barn och unga har fått ta del av en högklassig fostran och utbildning oberoende av till exempel boendeort, språk eller socioekonomisk bakgrund. Utmärkta resultat i lärojämförelser, världens bästa lärare och en avgiftsfri utbildning har varit en orsak till stor stolthet och en av hörnstenarna för Finlands framgång.

Fostran och utbildning har en inverkan långt in i framtiden. De barn som föds i dag befinner sig i arbetslivet ännu på 2080-talet. Det är inte egalt hurdan småbarnsfostran och undervisning barnen får under sina första år. Världen förändras och kräver en stark utbildningsgrund som framför allt skapas i grundskolan. Av denna orsak befinner sig de riksdagsledamöter som väljs i april i en avgörande ställning vad gäller utformningen av skolgången för barn och unga.

Under OAJ Österbottens riksdagsvalpaneler har du möjlighet att höra riksdagskandidaternas tankar. I synnerhet under den valpanel som ordnas 2.2 koncentreras diskussionen till en jämlik utbildning i grundskolan och gymnasiet. Kom med och hör hur kandidaterna svarar på våra frågor.

Bästa kandidat/expert,

 1. Behöver vi en utvecklingsplan för utbildning och forskning under den kommande regeringsperioden? Om vi gör det, så vilka skulle vara de tre viktigaste temana då det gäller grundläggande undervisning och gymnasieutbildning?

 1. Hur tryggar man tillräckliga grundläggande färdigheter och en tillräckligt omfattande allmänbildning i den framtida grundläggande undervisningen? Hurdana grundläggande kunskaper och färdigheter förutsätts inom yrkesutbildningen på andra stadiet och i gymnasieutbildningen? Hur uppnår man dessa?

 1. Nativiteten sjunker kraftigt. Kommer det att ens vara möjligt att ha en egen grundskola i varje kommun i framtiden?

 1. Vad tänker man göra i framtiden för att bevara gymnasierna på små orter? Kursutbudet i små gymnasier är ofta mindre än i stora gymnasier. Med hurdana metoder kan man balansera denna skillnad så att en högklassig och jämlik utbildning är möjlig överallt i Finland?

 1. OAJ anser att relationstalet mellan lärare och elever borde regleras åtminstone genom en förordning. Vad skulle vara ett lämpligt relationstal i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen?

 1. Hur ska man få trestegsstöd att fungera bättre i grupper där det finns allt fler elever som får effektiverat och särskilt stöd? Hur kan man försäkra sig om att motivationen till lärande bevaras hos begåvade elever och att de också får undervisning som motsvarar deras nivå?

 1. Vem bär i främsta hand ansvaret för att trygga en jämlik undervisning och finansiering av utbildningen? Borde man återgå till öronmärkt finansiering i statsandelssystemet?

 1. Hurdana åtgärder som förbättrar säkerheten och välbefinnandet borde den kommande regeringen satsa på när det gäller undervisning och utbildning?

Välkommen med för att följa vår riksdagsvalpanel!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten

Mer information om evenemanget:

Den andra riksdagsvalpanelen som ordnas av OAJ Österbotten hålls i Torikeskus i Seinäjoki lördagen den 2 februari 2018 kl. 12–14. Temat för panelen är En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering.

I de riksdagsvalpaneler som ordnas av OAJ Österbottens regionförening lyfter man fram frågor om fostran, utbildning och forskning på regional nivå. Till panelen har man bjudit in riksdagskandidater från alla partier samt regionala experter. Panelerna i Vasa och Karleby (lördagen den 16 februari i köpcentret Chydenia kl. 12–14, tema: Fostran och utbildning räddar från utslagning. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering) är tvåspråkiga. Panelen i Seinäjoki (lördagen den 2 februari 2019 kl.12–14 i Torikeskus, tema: En jämlik utbildning är vår största resurs. Utbildning och fostran till spetsprojekt för nästa regering) hålls endast på finska.

Panelerna leds av radiopersonen Hippi Hovi. Alla lärare från olika utbildningsstadier är varmt välkomna med för att följa med panelen. Vi hoppas på många deltagare!

OAJ framför egna motiverade modeller som lösning på problem i den finländska utbildningen inför riksdagsvalet. Här kan du bekanta dig med lösningsmodellerna i materialet för paneldiskussionerna:

https://www.oaj.fi/contentassets/38087c343d5f4afe80ab35b77c669f68/oaj-ratkaisuja-suomelle.pdf