Puheenjohtajien blogi/Ordförandenas blogg

Helmikuussa: "Kaikkien on hyvä olla"

Perjantai 14.2.2020 klo 13:56


OAJ kampanjoi jäsenistön paremman työhyvinvoinnin puolesta 2019 – 2020. Elokuussa alkaneen kampanjan aikana on vaihtuvat teemat, joilla vaikutetaan kasvatuksessa ja koulutuksessa ilmeneviin työhyvinvoinnin ja turvallisuuden ongelmiin. Kampanjan tavoitteena on saada työhyvinvoinnin ja turvallisuuden merkitys vahvemmaksi ja jokaiselle kuuluvaksi asiaksi niin, että se näkyy jokaisella työpaikalla ja tuntuu omalta myös johtamisessa. Kaikkien on hyvä olla työpaikalla, kun on toimiva työyhteisö eli arki sujuu hyvin. Kaikkien on voitava olla työpaikalla myös ilman pelkoa, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Kampanjan tavoitteena on hyödyntää aikaisempia malleja ja kehitellä uusia ratkaisukeskeisiä ja positiivisia malleja vastaamaan työhyvinvoinnin ongelmiin.

Arjen sujumisella tarkoitetaan työpaikan perusasioita, selkeitä tavoitteita, kunnon työvälineitä, työssä kehittymisen mahdollisuutta, palautetta ja riittävää tukea työhön niin esimieheltä kuin työyhteisöltä. Hyvä, mahdollistava johtaminen on avain työhyvinvointiin. Se luo perustan osallistumiselle ja yhteiselle toiminnalle. Johtajan ja esimiehen tärkeimpiä tehtäviä on luoda rakenteita, jotka mahdollistavat yhteistä vastuunottoa ja yhdessä luomista. He rakentavat aitoa yhteistoimintaa henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, he ovat läsnä vuorovaikutuksessa, kuuntelevat ja mahdollistavat ideoiden ja ajatusten esiintuloa. Mahdollistava johtajuus antaa tilaa kaikille työyhteisön jäsenille, se nostaa työntekijän keskeisempään, aidosti vaikuttavaan rooliin.

Työssä innostumisen kivijalkana on myös sujuva arki. Innostuminen, työn imun kokeminen ja työuupumuksen välinen raja on kuitenkin kuin veteen piirretty viiva ja siksi tarvitaan palautumisosaamista. OAJ tarjoaakin työkaluja työssäjaksamiseen läpi lukuvuoden. Aivotutkija Minna Huotilainen antaa konkreettisia vinkkejä videoilla opettajan hyvinvoinnin tukemiseksi. Opettajan työssä on erityisiä kuormitustekijöitä ja kognitiivista ergonomiaa ei hallita oppilaitoksissa. Esimerkiksi työn järjestelyt ja erilaiset digitaaliset ratkaisut kuormittavat, valtava keskeytysten määrä, jatkuvat muutokset, huonot työtilat ja puutteelliset työvälineet ovat osa opettajan arkea. Yhdistyksen ja yksittäisen opettajan kannattaa hyödyntää kampanjan välineitä ja malleja, joten käy tutustumassa vinkkeihin ja hyvinvointietuihin OAJ:n sivuilla.

OAJ Pohjanmaa OAO-jaosto
Margareeta Verronen
puheenjohtaja

I februari: ”Alla har det bra”

Under 2019–2020 driver OAJ en kampanj för att förbättra trivseln på arbetsplatsen bland sina medlemmar. Kampanjen, som inleddes i augusti, har varierande teman för att påverka problem med arbetshälsa och säkerhet som framkommer inom fostran och utbildning. Avsikten med kampanjen är att framhäva betydelsen av arbetshälsa och säkerhet, göra det till en fråga som berör alla och som är synlig på alla arbetsplatser och som även beaktas i ledarskapet. I en fungerande arbetsgemenskap har alla det bra och vardagen fungerar. Alla måste kunna gå till arbetet utan att behöva vara rädda, utsättas för trakasserier och osakligt bemötande. Avsikten med kampanjen är att utnyttja tidigare modeller och utveckla nya lösningscentrerade och positiva modeller för att möta problem med trivseln på arbetsplatsen.

Med en smidig vardag avses grundläggande saker på arbetsplatsen, tydliga mål, ordentliga arbetsverktyg, möjlighet att utvecklas i arbetet, respons och tillräckligt med stöd i arbetet såväl från förmannen som från arbetsgemenskapen. Ett gott ledarskap som skapar möjligheter är nyckeln till att man trivs på arbetsplatsen. Det skapar en grund för möjligheter att delta och för en gemensam verksamhet. Till ledarens och förmannens viktigaste uppgifter hör att skapa strukturer som gör det möjligt att ta gemensamt ansvar och skapa något tillsammans. De bygger upp en äkta gemensam verksamhet med de anställda och kunderna, är närvarande i växelverkan, lyssnar och ger möjligheter att föra fram idéer och tankar. Ett möjliggörande ledarskap ger utrymme för alla medlemmar i arbetsgemenskapen och ger de anställda en mer central roll med äkta möjligheter att påverka.

För att man ska kunna utföra sitt arbete entusiastiskt krävs även en smidig vardag. Gränsen mellan engagemang och utmattning är dock flytande och därför måste man också veta hur man återhämtar sig. OAJ erbjuder verktyg för hur man ska orka med arbetet genom hela året. På sin video ger hjärnforskaren Minna Huotilainen konkreta tips på hur man kan stöda lärarens välmående. I läraryrket finns särskilda belastningsfaktorer och den kognitiva ergonomin kan inte hanteras på läroanstalterna. Till exempel arbetsarrangemang och olika digitala lösningar är belastande och många avbrott, ständiga förändringar, dåliga arbetsutrymmen och bristfälliga arbetsredskap är en del av lärarens vardag. Det lönar sig för föreningen och de enskilda lärarna att utnyttja de verktyg och modeller som kampanjen erbjuder. Bekanta dig med våra tips och välmåendeförmåner på OAJ:s webbplats.

OAJ Österbotten, sektionen för yrkeslärare
Margareeta Verronen
ordförande