Ohita navigaatio

Aikuiskoulutustuen merkitys opetusalalla

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa esitetään, että aikuiskoulutustuen lakkauttamisella saataisiin työmarkkinoille 8000 työllistä lisää sekä vahvistettaisiin julkista taloutta 44 miljoonalla eurolla. Orpon hallituksen esitys aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta jätettiin lausuntokierrokselle 12.12.2023. Lausuntokierros päättyi 5.1.2024. Useat ammattijärjestöt jättivät oman lausuntonsa aikuiskoulutustukijärjestelmän jatkamisen puolesta. Myös Kuntatyönantajat (KT) arvio omassa lausunnossaan aikuiskoulutustuen lakkauttamisella olevan kriittisiä vaikutuksia naisvaltaisille kunta- ja hyvinvointialoille. Kuntatyönantajat moitti lausunnossaan, ettei hallituksen esityksessä oltu huomioitu riittävästi aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksia henkilöstön riittävyyteen ja saatavuuteen (3.1.2024 KT).

Aikuiskoulutustuella tarkoitetaan Työllisyysrahaston myöntämää rahallista, ansiotuloihin perustuvaa tukea, jota myönnetään työelämässä olevalle palkansaajalle tai yrittäjälle ammatillista kehittymistä tukeviin opintoihin. Tukea voi saada koko- tai osa-aikaiseen kouluttautumiseen yhdessä tai useammassa erässä. Edellytyksenä on 8 vuoden kokemus työelämästä. Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan. Vuonna 2022 aikuiskoulutustukea sai n. 30 000 opiskelijaa, joista 83% suoritti tutkintoon johtavaa koulutusta. 69.8% tuensaajista oli 30-44 vuotiaita ja 76% heistä oli naisia. Vuonna 2022 saaneista merkittävä osa aikuiskoulutustukea saaneista opiskeli kasvatus- ja opetusalaa. (Työllisyysrahasto 2023).

Miksi aikuiskoulutustuki sitten on opetusalalle niin tärkeä? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ammattibarometristä (2/2022) ilmenee, että viisi eniten työvoimapulasta kärsivää ammattiryhmää ovat lähihoitajat, sairaanhoitajat/terveydenhoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat. Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan tehtävissä on laissa määritellyt tarkat kelpoisuusehdot, joten kyseisillä aloilla uralla etenemiseen tarvitaan lähes poikkeuksetta uutta tutkintoon johtavaa koulutusta kelpoisuuden saavuttamiseksi.

Aikuiskoulutustuki on mahdollistanut esim. lähihoitajan kouluttautumisen varhaiskasvatuksen opettajaksi sekä varhaiskasvatuksen opettajan tai luokanopettajan kouluttautumisen erityisopettajaksi. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentäisi erityisesti varhaiskasvatuksen opettajaksi ja erityisopettajaksi aikuisiällä opiskelemista ja pahentaisi merkittävästi näiden alojen jo valmiiksi merkittävää osaajapulaa.

Opiskeleminen aikuiskoulutustuen turvin koko- tai osa-aikaisesti edellyttää opettajalta merkittävää sisäistä motivaatiota, koska opiskellakseen opettaja vaihtaa osan tai koko palkkansa pienempään rahalliseen korvaukseen. Vaikka opiskelu voi tuoda kokeneelle opettajalle vaihtelua arkeen, saattaa opiskelu olla myös merkittävästi työläämpää kuin perustehtävä opettajana usean vuoden kokemuksella. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen edellyttää, että työvoimapulasta kärsiville korkeasti koulutettavien aloille rakennetaan uusi tukijärjestelmä, että osaajapula ei pahene.

 

Marika Horila
OAJ Pohjanmaa
Vaka-jaoston puheenjohtaja
päiväkodin johtaja, Seinäjoki

 

Lähteet:

Ammattibarometri 2/2022. Työ- ja elinkeinoministeriö. Valtioneuvoston julkaisuja. https://valtioneuvosto.fi/documents/1410877/104583605/Ammattibarometri_2_2022.pdf/ac0c6da7-3288-8fda-7561-acb8c8bc6150/Ammattibarometri_2_2022.pdf?t=1667285333023

Kuntatyönantajat. 2024. LAUSUNTO VN/23407/202. 3.1.2024. Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. https://www.kt.fi/lausunnot/2024/aikuiskoulutustuen-lakkauttaminen

Perustietoa aikuiskoulutustuesta. 2023. Työllisyysrahasto. https://www.tyollisyysrahasto.fi/globalassets/etuuksien-liitteet/perustietoa-aikuiskoulutustuesta2.pdf

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta. 2023. Työllisyysrahasto. https://www.tyollisyysrahasto.fi/globalassets/hallitusohjelma2023/tilastotietoa_aikuiskoulutustuesta14082023.pdf

Tilastokeskus (2023). Tietoa tilastoista. Käsitteet. Aikuiskoulutus. Määritelmä2. https://www.stat.fi/meta/kas/aikuiskoulutus.html

Tapahtumat

Tapahtuma | 7.3.2024

Kutsu Jäsenilta 7.3.2023

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut