Ohita navigaatio

TULEVAISUUDENKESTÄVÄ SUOMI TEHDÄÄN KOULUTUKSELLA – Eduskuntavaalit 2023

OAJ:n eduskuntavaalikampanja käynnistyi lokakuussa. OAJ on omissa tavoitteissaan listannut tavoitteita ja korjausehdotuksia eri koulutusmuotoon. Näitä tavoitteita ja ajatuksia tuodaan esille viestinnässä ja eri tilaisuuksissa niin puolueille kuin yksittäiselle ehdokkaalle, tavoitteena vaikuttaa. Kampanjaa tekevät aktiivisesti mm. alueyhdistykset, jotka järjestävät alueellisia tapahtumia.
Tavoitteita on runsaasti ja jokaisen opettajan on syytä tietää ainakin oman koulutusmuotonsa keskeiset tavoitteet, jotta pystyy ottamaan asioita esille tilaisuuksissa tai keskustelussa, vaikka sen tutun eduskuntavaaliehdokkaan kanssa. OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO on myös laatinut oman esitteensä ammatillisten opettajien tavoitteista koulutusmuodoittain. Näitä esitteitä jaetaan ja on jaettu myös alueille käytettäväksi. Kokoan tähän kirjoitukseen muutamia keskeisiä tavoitteita:
Ammatillinen toinen aste
1. Koulutuksen rahoitusmallia on selkeytettävä ja perusrahoituksen tasoa on korotettava.
Perusrahoituksen määrän tulee olla vähintään 90 %. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoituksen tulee olla yhdenvertainen perustutkintoihin nähden.

2. Riittävä ja laadukas opettajan antama opetus on turvattava.
Opetuksen ja ohjauksen määrä oppilaitoksessa on oltava riittävä, vähintään 15 tuntia osaamispistettä kohti.

3. Oppimisen tukea on vahvistettava.
Tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee tehdä säädös.

4. Ammatillisen koulutuksen roolia ammattisivistyksen tarjoajana ja polkuna korkeakoulutukseen on vahvistettava.
Koulutuspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun on vahvistettava

Ammattikorkeakoulutus

1. Korkeakoulujärjestelmän rakennetta on vahvistettava tukemalla ammattikorkeakoulujen omaleimaisuutta.
Korkeakoulujen tutkintorakenne on säilytettävä omaleimaisena.

2. Ammattikorkeakoulutuksen toimintaedellytyksiä on parannettava merkittävästi.
Lakisääteisiin tehtäviin osoitettavaa rahoitusta on lisättävä.

3. Ammattikorkeakoulujen tulee olla hyviä työpaikkoja ja houkuttelevia jatkossakin parhaille osaajille.
Opetushenkilöstön määrää on kasvatettava vastaamaan laajentuvaa koulutuksen tarvetta.

4. Ammattikorkeakoulujen profiilia työelämäläheisenä kouluttajana on vahvistettava.
Alueellista saavutettavuutta on parannettava ja erilaisia oppimisympäristöjä on kehitettävä tasapuolisesti

Taiteen perusopetus

1. Taiteen perusopetus hyvinvoinnin ja demokratian vahvistajana on tunnistettu ja tunnustettu.
Taiteen perusopetus on investointi nuoren tulevaisuuteen.

2. Koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava.
Pitkäjänteisen taideharrastuksen mahdollisuudet on turvattava.

3. Taiteen perusopetuksen toiminnan laatu on turvattava pitkäjänteisellä kehittämisohjelmalla.
Koulutuksen ylläpidon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä.

4. Koulutuksen laatua on vahvistettava huolehtimalla kelpoisten opettajien saatavuudesta ja täydennyskoulutuksesta.
Opettajien osaamista on vahvistettava täydennyskoulutuksella.

Vapaa sivistystyö

1. Vapaan sivistystyön rahoitus, hyvä saavutettavuus sekä opettajien osaaminen on turvattava.
Koko maan kattava oppilaitosverkosto ja riittävä rahoitus on turvattava.

2. Vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona on vahvistettu.
Vapaan sivistystyön roolia on korostettava toimintakykyä edistävänä koulutusmuotona.

3. Tunnistetaan ja tunnustetaan vapaan sivistystyön kautta saavutettu osaaminen koko koulutusjärjestelmässä.
Suoritetut opinnot on huomioitava paremmin eri kouluasteilla.

4. Etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta on vahvistettu.
Roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona tulee vahvistaa.

Mika Nurminen
OAO- jaoston puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut