Skip navigation

ETT FRAMTIDSTÅLIGT FINLAND SKAPAS GENOM UTBILDNING ¬– Riksdagsvalet 2023

OAJ:S riksdagskampanj drog i gång i oktober. I sina egna mål har OAJ listat mål och korrigeringsförslag för olika utbildningsformer. Dessa mål och tankar tas upp i kommunikationen och vid olika evenemang, både för partier och enskilda kandidater, med syfte att påverka. Kampanjen drivs aktivt av bland annat regionföreningarna, som ordnar regionala evenemang.
Det finns många mål, och det finns skäl för varje lärare att känna till de centrala målen åtminstone för sin egen utbildningsform för att kunna ta upp frågor vid evenemang och diskussioner, till exempel med en bekant riksdagskandidat. OAJ:s yrkeslärarsektion OAO har också skapat en egen broschyr om yrkeslärarnas mål för olika utbildningsformer. Dessa broschyrer kommer att delas ut och har redan delats ut även till regionerna. Nedan följer en sammanställning av några centrala mål:
Yrkesutbildning på andra stadiet
1. Finansieringsmodellen för utbildning ska göras tydligare och grundfinansieringsnivån ska höjas. Grundfinansieringen ska vara minst 90 procent. Finansieringen av yrkes- och specialyrkesexamina ska vara jämställd i förhållande till grundexamina.

2. En tillräcklig och högklassig undervisning som ges av lärare ska tryggas.
Undervisningens och handledningens mängd vid läroanstalten ska vara tillräcklig, minst 15 timmar per kompetenspoäng.

3. Stöd för lärande ska stärkas.
En författning ska skapas för stödundervisning och specialundervisning på deltid.

4. Yrkesutbildningens roll som anordnare av yrkesbildning och väg mot högskoleutbildning ska stärkas.
Utbildningsvägen från yrkesutbildning till högskola ska stärkas

Yrkeshögskoleutbildning

1. Högskolesystemets struktur ska stärkas genom att stöda yrkeshögskolornas säregenhet.
Högskolornas examensstruktur ska bevaras säreget.

2. Yrkeshögskoleutbildningens förutsättningar ska förbättras märkbart.
Finansieringen för lagstadgade uppgifter ska utökas.

3. Yrkeshögskolorna ska vara goda arbetsplatser och vara attraktiva för de bästa proffsen även i framtiden.
Undervisningspersonalens mängd ska utökas så att den motsvarar det växande behovet av utbildning.

4. Yrkeshögskolornas profil som en arbetslivsnära utbildare ska stärkas.
Den regionala tillgängligheten ska förbättras och olika lärandemiljöer ska utvecklas på ett jämlikt sätt.

Grundläggande konstundervisning

1. Den grundläggande konstundervisningens roll för att stärka välbefinnandet och demokratin har identifierats och erkänts.
Grundläggande konstundervisning är en investering i den ungas framtid.

2. Tillgången och tillgängligheten till utbildning ska förbättras.
Möjligheterna till en långsiktig konsthobby ska tryggas.

3. Verksamhetens kvalitet inom den grundläggande konstundervisningen ska tryggas genom ett långsiktigt utvecklingsprogram.
Utbildningen ska upprätthållas och utvecklas på ett långsiktigt sätt.

4. Utbildningens kvalitet ska stärkas genom att värna om tillgången till behöriga lärare och kompletterande utbildning.
Lärarnas kunnande ska stärkas genom kompletterande utbildning.

Fritt bildningsarbete

1. Finansieringen av fritt bildningsarbete, en god tillgänglighet till sådan samt lärarnas kunnande ska tryggas.
Ett riksomfattande nät av läroanstalter och tillräcklig finansiering ska tryggas.

2. Det fria bildningsarbetets roll som läroanstaltsform med låg tröskel har stärkts.
Det fria bildningsarbetets roll ska framhävas som utbildningsform som främjar funktionsförmågan.

3. Kunnande som uppnåtts genom fritt bildningsarbete identifieras och erkänns i hela utbildningssystemet.
Avlagda studier ska beaktas bättre på olika utbildningsnivåer.

4. Handledning och utbildning av framför allt personer med svaga grundläggande kunskaper har stärkts.
Rollen som läroanstaltsform med låg tröskel ska stärkas.

Mika Nurminen
ordförande för yrkeslärarnas sektion OAO