Skip navigation

Lärarens arbete fick förtjänad uppmärksamhet

Österbottens handelskammare har årligen prisbelönat ett företag som utvecklat sin digitala verksamhet under året. På grund av corona har många företag varit tvungna att ta ett except-ionellt långt digitalt språng, och av denna orsak ansåg Österbottens handelskammare att det hade varit svårt att utse ett enskilt företag som vinnare. Därför beslöt Österbottens handels-kammare att till skillnad från tidigare belöna regionens lärare för det digitala språng de varit tvungna att ta under coronatiden. OAJ Österbotten tog emot priset i slutet av november https://www.ostro.chamber.fi/sv/varje-larare-utses-till-vinnare-i-digitala-sprang-2020/.

I motiveringen till priset konstateras att lärare på alla utbildningsnivåer tagit ett enormt digitalt språng under året och att det har vidsträckta och långt bärande effekter på samhället. Lärarna har arbetat hårt och visat en stor krisberedskap då de övergick till distansundervisning på våren på oerhört kort tid. Dessutom har de lyckats utveckla undervisningsmetoderna på ett sätt som stöder lärandet. I motiveringarna konstateras också att lärarnas arbete har en stor betydelse för näringslivet och företagen. Genom sitt arbete skapar lärarna den kunskapsbas som företa-gen och arbetsgemenskaperna bygger sin framtid på.

Då jag tog emot priset konstaterade jag att det digitala språnget inte hade varit möjligt utan den kunskap som de högt utbildade lärarna besitter. Kunskap i kombination med den stora autonomin i lärarens arbete och samhällets förtroende för lärarna är faktorer som gjorde det möjligt att inleda distansundervisningen på så kort varsel i våras.

Under coronakrisen har lärarnas roll som stöttepelare för samhället inte fått så mycket upp-märksamhet. Under coronatiden har så gott som alla lärare undervisat endera i form av normal närundervisning eller på distans. Lärarna inom småbarnsfostran har arbetat under hela coro-natiden. Att daghemmen varit öppna har gjort det möjligt för anställda inom andra branscher att arbeta normalt. Även i detta hänseende har Finland klarat av coronakrisen väl: medan sko-lor och daghem har stängts i andra länder har vi erbjudit tjänster inom fostran och utbildning nästan normalt.

Undantagsförhållandena har tagit på lärarnas krafter som satts på prov. Enligt min erfarenhet har en orsak varit att lärarna har höga förväntningar på sig själva och sin undervisningsnivå. Det har många gånger konstaterats att gott självledarskap gör att läraren orkar bättre. Det låter som en tom fras, men det är det verkligen inte. Jag rekommenderar att man ibland stannar upp och funderar vem som kräver att du utför ditt arbete så grundligt och till exempel använder så mycket tid för planering. Jag tror att du kan konstatera att du gör ett bra jobb även utan en så stor arbetsinsats.

Lyckligtvis närmar sig julen och nästan alla lärare får sin välförtjänta semester som avslutning på det arbetstyngda året. Jag önskar alla medlemmar i OAJ en god och avslappnande ad-ventstid och allt gott inför det nya året!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten