Skip navigation

Nytt år och nya rackartyg

I tidningshögen i mitt arbetsrum hittade jag ett gammalt nummer av Läraren från 2014. I numret i fråga intervjuades bland annat OAJ:s fullmäktigeledamöter om utbildningspolitisk påverkan. I rubriken konstaterades att utbildningspolitisk påverkan nu är ett av OAJ:s viktigaste mål.

Utbildningspolitisk påverkan är fortfarande ett viktigt mål för OAJ. Landets regering, som inledde sitt arbete under sommaren, och regeringens fyraåriga regeringsprogram kräver påverkansåtgär-der av OAJ och dess medlemsföreningar.

Inom sektorerna för fostran, utbildning och forskning utlovas både nedskärningar och satsningar. I regeringsprogrammet utlovas 50 miljoner euro för stärkandet av den grundläggande undervis-ningen samt sammanlagt 10 miljoner euro för yrkes- och gymnasieutbildningen för år 2024. Dessa är utmärkta genombrott.

Det beklagliga är att man samtidigt gör nedskärningar i kommunernas statsandelar genom att frysa indexhöjningarna. Detta skär till stor del ner på tilläggssatsningen på 50 miljoner euro som riktats till att stärka den grundläggande undervisningen. När man beaktar att en stor del av kom-munernas utgifter består av personalutgifter för fostran och utbildning kommer 2024 att bli ett extremt stramt år. Jag misstänker att kommunerna kommer att genomgå åtskilliga samarbetsför-faranden och många kommuner kommer att permittera personal inom fostran och utbildning under det kommande året. De ovan beskrivna tilläggsresurserna och de efterföljande nedskär-ningarna får mig oundvikligen att tänka på den gamla finska folksagan där man klippte bitar från ett alltför kort täcke för att förlänga det i andra ändan.

Regeringsprogrammet innehåller också många positiva punkter: antalet lärare inom småbarnspe-dagogiken ökas, antalet timmar inom den grundläggande utbildningen ökas, stödundervisningen utvidgas så att den gäller från småbarnspedagogiken till andra stadiet, mängden av närundervis-ning tryggas inom yrkesutbildningen, gymnasiediplomets ställning stärks, FoUI-finansiering bevil-jas i enlighet med parlamentarisk sämja och lagstiftningen för grundläggande konstundervisning förnyas. Jag önskar innerligt att medel riktas till dessa genast i följande års budget. Annars kan det hända att man gör utredningar och betänkanden och i värsta fall begraver det goda i byråkratins kugghjul.

En av de största försämringarna som berör lärarna är att vuxenutbildningsstödet (studieledighet med stöd) läggs ner. Att lägga ner vuxenutbildningsstödet är väldigt skadligt med tanke på bristen på arbetskraft inom utbildningssektorn. Till exempel råder det för tillfället en skriande brist på speciallärare. Genom vuxenutbildningsstödet har det varit möjligt för en lärare att ta ledigt från sitt eget arbete till exempel för ett år för att utöka sin kompetens, till exempel till speciallärare. Nedläggningen av vuxenutbildningsstödet och den studieledighet som stödet möjliggör kommer antagligen att öka bristen på arbetskraft även inom andra branscher. Det känns ofattbart att möj-ligheten att utöka sin kompetens försvåras genom politiska beslut när det samtidigt råder brist på kunnig arbetskraft.

Inom OAJ och på alla dess nivåer finns det mycket att göra inom utbildningspolitisk påverkan. Det enklaste sättet att påverka är att berätta om sitt eget arbete och dess bekymmer för en lokal be-slutsfattare. Jag uppmuntrar alla lärare och chefer till detta. Skolan skiljer sig väldigt mycket från vad den var när beslutsfattarna satt på skolbänken.

Jag önskar er en fin höst i arbetet och styrka för ert viktiga arbete!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten