Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen seminaari Härmässä

OAJ Pohjanmaan varhaiskasvatusjaosto järjesti varhaiskasvatuksen opettajille ja päiväkodin johtajille seminaarin 22.–23.9. 2023 Härmän kylpylässä. Ohjelmassa oli edunvalvontaa, pedagogista koulutusta sekä virkistystä. Luentojen aiheena oli niin tiimiviestintä ja johtaminen, pedagogiikka, edunvalvonta kuin metsäeskari.

Perjantaina Marika Horila kertoi vuorovaikutuksen merkityksestä tiimin hyvinvoinnille. Toimivan vuorovaikutuksen kivijalka on yhteiset arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys. Toimivat palaverirakenteet takaavat tiimille mahdollisuuden hyvään tiedonkulkuun ja yhteisten sopimusten tekemiseen. Työyhteisön hyvinvointi ja tiimien toimiva vuorovaikutus lähtee kuitenkin jokaisen kasvattajan omasta itsetuntemuksesta. On tärkeä tunnistaa oma vuorovaikutustyyli ja valjastaa oma persoonallisuus ammatilliseen vuorovaikutukseen. Yhdessä tiimin kanssa tulee pohtia, kuinka arjen toimintaa kehitetään ja miten tiimissä otetaan puheeksi vaikeat tilanteet.

Desirée Böhling och Maria Rönn föreläste om trestegsstödet, inkludering och samundervisning. Inkluderande arbetssätt betonas allt mer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den tillhörande specialundervisningen, vilket på flera håll kan kräva en förändring i tanke- och arbetssätten. Desirée berättade om hur man inom Pedersöre kommun arbetar mot mer inkluderande arbetssätt genom tydliggörande pedagogik och med speciallärarna mer inne i grupperna. Så väl inom Pedersöre som inom Maria Rönns arbetskommun Vasa, satsar man nu också mer på barnets delaktighet och hörandet av barnet vid frågor som berör stödbehovet. Här fick vi höra om hur man arbetar med att tydligare få fram barnets åsikter om sina egna behov när det blir aktuellt med en stödnivå.

Även om man ännu inte fullt ut anammat modellen med samundervisning är det något man inspirerats av också i Pedersöre. Maria Rönn berättade om det projekt kring samundervisning som Vasa deltagit i, i samarbete med Åbo Akademi. Genom samundervisningen skapas förutsättningar för en mer inkluderande undervisning. Projektdeltagarna upplevde att de fick lära av varandra, utvecklades i lärarrollen och började se barnens styrkor och stödbehov på ett helt annat sätt. Genom samundervisningen ger vi barnen chans att glänsa i gruppen!

Lauantaina Monika Koivumäen luennolla ajankohtaisista sopimusasioista keskustelimme ensin hallitusohjelmasta ja työelämään suunnitelluista heikennyksistä, mutta myös ohjelman koulutukselle suunnatuista positiivisista asioista. OAJ:n tapa vaikuttaa on toistaiseksi neuvottelun keinot, mutta tarvittaessa on varauduttu myös voimakkaimpiin keinoihin. Kävimme luennolla läpi tämän sopimuskauden palkankorotuksia, 5 vuoden palkkaohjelmaa sekä OVTES G-liitteen järjestelyvaraneuvotteluita. Pohdimme pienryhmissä tulevia tärkeitä tavoitteita. Parin tunnin aikana ehdimme käsitellä loma-asioita, työaika-asioita sekä palkkauksen perusteita. Hyvää keskustelua ja taustaa saimme eri kuntien johtajilta ja opettajilta sekä pohdimme, miten jokainen vakaopettaja voi itse vaikuttaa palkkaukseensa lisäämällä tietoisuutta palkan perusteista. OAJ:n JOKU ROTI! -kampanjassa liiton nettisivuilla on myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle oma opas. Käy lukemassa!

Susanne Wickström kertoi, kuinka Kokkolan varhaiskasvatuksessa satsataan valtion erityisavustuksen avulla päiväkotien johtamiseen. Avustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen laatua ja johtamisen käytänteitä tukemalla johtajien työhyvinvointia ja vahvistamalla ammatillista osaamista mm. tarjoamalla koulutusta, järjestäjänä Koulutusjohtamisen instituutti. Vara- ja apulaisjohtajien tehtävät on kirjattu auki samoin kuin siihen varattu työaika. Tälle ammattiryhmälle järjestetään myös mentorointia ja työnohjausta. Johtajien perehdytykseen on lisäksi luotu uusi alusta, ”Majakka”, mistä helposti löytyy kaikki tarvittavat tiedot. Karleby småbarnspedagogik satsar med hjälp av ett statligt specialunderstöd på daghemmens ledaskap.

Med understödet utvecklas småbarnspedagogikens kvalitet och ledarskapspraxis genom att stödja föreståndarnas välbefinnande och stärka professionalismen genom bl.a. skolning ordnad av Koulutusjohtamisen instituutti. Vice- och biträdande föreståndarnas arbetsuppgifter har skrivits ner samt arbetstiden för uppgifterna. För denhär yrkesgruppen ordnas också mentorskap och handledning.

För att förbättra introduktionen för föreståndarna har man skapat ett nytt forum ”Fyren”, där det är lätt att hitta all möjlig information.

Anu Laakso tutustutti meidät Vaahteramäen metsäeskarin toimintaan. Esityksessä näimme Seinäjoen Tanelinrannassa toimivan eskarin toiminnasta kuvia eri vuodenaikoina. Vaahteramäessä on menossa neljäs kotaeskarivuosi. Kuvien avulla metsäeskarin toimintatavat, rutiinit ja ympäristö tulivat kuulijoille tutuksi. Vaahteramäessä mm. tutkitaan, kierrätetään, kasvatetaan, naulataan, sahataan, vuollaan, liikutaan, leikitään ja tehdään tunneretkiä. Oppiminen tapahtuu toiminnallisesti koko päivän ajan. Luonto toimii erinomaisena oppimisympäristönä, koska kaikki mitä tehdään sisällä, voidaan siirtää ulos. Anu Laakso kannustaa kaikkia kokeilemaan rohkeasti toiminnallista ulko-oppimista ja metsäeskaria.

Lisäksi ohjelmassa oli vara-/apulaisjohtajapaneeli, jonka juontajana toimi Susanne Wickström. Kuulimme erityisesti Seinäjoen ja Vaasan vara-/apulaisjohtajamallista ja yleisön osallistuessa aktiivisesti keskusteluun kuulimme erilaisista varhaiskasvatuksen johtamismalleista eri puolilta OAJ Pohjanmaan aluetta. Paneelin aikana totesimme, että vara-/apulaisjohtajamalleja toteutetaan hyvin erilaisin mallein eri kunnissa. Paikkakunnasta riippuen vara-/apulaisjohtajalla voi olla hyvin aikaa erilaisten johtamiskokonaisuuksien hoitamiseen tai resursseja ei ajallisesti ole juuri lainkaan. Lisäksi vara-/apulaisjohtajien tehtäväkokonaisuudet ja vastuut vaihtelevat merkittävästi kuntien erilaisista malleista ja aikaresurssista johtuen. Tärkeintä kuitenkin on päiväkodin johtajan ja vara-/apulaisjohtajan toimiva vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus. Vara-/apulaisjohtajapaneeli oli kaksikielinen ja onnistui loistavasti, mikä rohkaisee jatkossakin järjestämään tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan kaksikielisenä.

Luentojen lisäksi seminaarin parasta antia olivat yhteiset keskustelut ja vertaistuki. Palaute seminaarista oli positiivista ja lisää samanlaisia varhaiskasvatuksen edunvalvontaan ja pedagogiikkaan painottuvia koulutuksia toivotaan myös jatkossa.

Teksti:
Marika Horila, päiväkodin johtaja
Desiree Böhling ja Maria Rönn, speciallärare inom småbarns pedagogiken
Monika Koivumäki, luottamusmies
Anu Laakso, päiväkodin opettaja
Susanne Wickström, Kokkolan johtajuushankkeen työntekijä
Kuvat: Lisa Ström

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut