Skip navigation

Intressebevakning handlar om att träffa avtal och påverka

Förra veckan när jag surfade på internet, hamnade jag via omvägar på OAJ Mellersta Österbottens webbplats. Där hittade jag en humoristisk platsannons där en organisationsledare eftersöktes. Annonsen både roade och fick mig att stanna upp och tänka på vad OAJ-medlemmarna egentligen förväntar sig av sin organisation och dess aktörer. Platsannonsen löd enligt följande:
“Uppgiften består av att en gång för alla ställa saker och ting till rätta för att säkerställa medlemmarnas tillfredsställelse och självrespekt. Personen som väljs för tjänsten bör villkorslöst uppfylla samtliga följande krav:
– Bjässe
– Längd minst 2,00 m
– Vikt minst 140 kg
– Påtaglig karisma
– Förbehållslös stresstålighet, särskilt nattetid
– Outtröttlig förhandlare och påtryckare
– Logopediskt bevisat djupt basregister och volymnivå på minst 80 dB i en vanlig konversation
– Sökande som uppfyller kraven behöver inte ge mer detaljerade kontaktuppgifter. De vet naturligt att söka sig till rätt person. Platsen fylls genast.
För länge sedan kunde arbetstagare ha fått intrycket att en organisationsledare måste vara som den som beskrivs ovan. Om det skulle finnas sådana personer skulle vi nå resultat å det snaraste! Sanningen är naturligtvis en annan.
Många av oss aktiva OAJ-aktörer har hört frågan: varför gör OAJ ingenting? I fråga om den låga löneökningsnivån, stora elevgrupper eller i allmänhet lärarnas ökade arbetsbörda, för vilka ingen ersättning betalas. Dessa frågor är i sig legitima, det är ostridigt. Jag har besvarat medlemmens fråga och berättat om vad OAJ gör och vilka olika åtgärder fackorganisationen vidtagit. Många gånger har dock medlemmen inte varit tillfredsställd med mitt svar.
Uppfattningen att “OAJ inte gör någonting” är delvis relaterad till svårigheten att uppfatta vad OAJ kan och inte kan förhandla om. OAJ har möjlighet att direkt påverka frågor där organisationen agerar som avtalspart. Ett exempel är de nationella kollektiv- och tjänstekollektivavtalen där en överenskommelse bör nås. Ingåendet av ett avtal påskyndas alltid av det faktum att båda parter drar nytta av avtalet.
Anställningsvillkoren för lärare innehåller många brister. Medlemmar undrar ofta varför de inte kan rättas till eftersom bristerna är så uppenbara. Förenklat är tanken att när arbetsgivaren uppmärksammas om ett fel, åtgärdas felet automatiskt. En överenskommelse förutsätter dock ett godkännande av bägge parter. Ibland när man talar med medlemmar får man intrycket att skillnaden mellan överenskommelse och diktering inte alltid förstås.
Det finns emellertid många angelägenheter och felaktigheter som rör lärare och deras arbete som inte kan påverkas genom avtal. Det viktigaste av dessa är de skyldigheter och förändringar som kommer genom lagstiftning. Lagstiftning som står under suverän parlamentarisk styrning kan inte direkt påverkas av OAJ. Detta innebär dock inte att OAJ inte försöker påverka hurudana lagar som berör lärarnas arbete. OAJ och dess experter påverkar aktivt ministrar, riksdagsledamöter och ovannämndas assistenter samt andra tjänstemän vid ministeriet. Påverkansarbete innebär ständig kommunikation. I påverkansarbetet betonas sakkunskap och goda relationer med olika beslutsfattare. OAJ har ett gott rykte, och vår organisation uppfattas av beslutsfattare som en erkänd och respekterad sakkunnig vars åsikter det lyssnas noggrant på.
Lagändringar ger också upphov till ändringar i avtalen. Här ligger ett stort problem: ett avtal kan aldrig tillgodose alla de behov som lagändringarna medför. I allmänhet kan ändringar göras först under följande förhandlingsrunda.
Dessutom måste lärare också uppfylla andra skyldigheter än de som direkt utgår från lagstiftningen. Ett aktuellt exempel är bestämmelserna från Studentexamensnämnden. Genomförandet av studentexamen under coronaepidemin har dramatiskt ökat arbetsbelastningen för gymnasielärarna. I avtalet för utbildningssektorn anges dock inte direkt hur detta ökade arbete borde kompenseras. I fjol beviljade landets regering ett litet extra anslag för ersättningar. Detta anslag skulle inte ha beviljats utan OAJ:s påverkansarbete.
Jag är säker på att många skulle vilja ha en organisationsledare som den jag beskrev i början. Att verka på arbetsmarknaden handlar numera om att förhandla, avtala och påverka, det vill säga ett mödosamt arbete. En erfaren aktör har därför konstaterat att förhandlande är som att tolerera smärta. OAJ arbetar dagligen för att bevaka lärarnas intressen – trots den återkommande våndan.

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten