Skip navigation

Nytt läsår, nya tag

För oss lärare innebär återgången till arbetet också början på ett nytt läsår och en ny verksamhetsperiod. Höstterminen inleds med nya elever, lärarkolleger och ofta också många förnyelser och förändringar.

Vad kommer den nya hösten att föra med sig? Den största förnyelsen är att läroplikten förlängs, vilket framför allt inverkar på andra stadiets utbildning. Den förlängda läroplikten omfattar alla som är födda från och med 2005. De förändringar som berör undervisningspersonalen riktas i synnerhet till studiehandledarnas uppgifter både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Lagen om småbarnspedagogik preciserades beträffande personaldimensionering 1.8.2021. Kommunerna ska säkerställa att det finns tillräckliga och fungerande vikarie- och reservarrangemang inom småbarnspedagogiken, också när det gäller hastig och överraskande frånvaro bland personalen. Utöver detta träder avtalsändringen för lärarna i kraft 1.9.2021. Äntligen får behöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndare flytta över till UKTA-avtalet!

De nya kommunfullmäktigeledamöter som valts i juni inleder sin mandatperiod på fyra år under de närmaste dagarna. Under fullmäktigeperioden, i början av 2023, kommer kommunernas uppgifter att förändras och social- och hälsovårdstjänsterna att överföras till välfärdsområdena. Efter detta komma service inom fostran och utbildning att vara kommunernas klart största verksamhetsområde, både när det gäller personal och utgifter.

Coronapandemin har påverkat vårt liv redan i ett och ett halvt år. I början av juni genomförde OAJ en enkät över sina medlemmars situation under coronatiden. Totalt 1 900 personer svarade på enkäten. Tre fjärdedelar av lärarna och cheferna upplevde att undervisningssektorn klarat coronapandemin på ett respektabelt sätt. Belastningen har emellertid varit stor och en tredjedel av lärarna har funderat på att byta bransch. Av cheferna har upp till 84 % upplevt att arbetsbördan varit orimlig.

I enkäten framkommer samtidigt att majoriteten av lärarna bedömer att det uppstått ett underskott i lärandet hos eleverna. Dessutom berättade lärarna att de konstaterat att ångest och oro ökat bland eleverna och att i synnerhet gymnasieelever och universitetsstuderande upplever stress och utmattning.

OAJ har bett landets regering och kommunala beslutsfattare om konkreta åtgärder för att ta igen underskottet i lärandet. För de barn och unga som lidit av coronatiden kunde fostran och lärande stödas genom att öka antalet lärare, minska gruppstorlekarna, koncentrera sig på grundläggande verksamhet (paus från utvecklingsprojekt) samt genom att erbjuda tilläggs-/stödundervisning. Det är bra om kommunens beslutsfattare kunde komma ihåg dessa metoder till exempel i samband med budgetberedningen för 2022.

Jag önskar alla lärare ett gott nytt läsår och alla OAJ-aktiva energi att driva intressebevakningsfrågor i vår region!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten