Skip navigation

Vi formar framtider!

De fullmäktigeledamöter som representerar OAJ:s medlemmar har varit bekymrade för lärarnas förmåga att hantera stress, och uppskattningen för läraryrket och förstärkandet av den har varit en central del av OAJ:s strategi. I början av kampanjen för att öka uppskattningen för läraryrket har man också frågat medlemmarna vad de är stolta över och om de skulle vilja att finländarna förstod deras arbete bättre än i nuläget. På så sätt har man kunnat få medlemmarna delaktiga och deras röst hörd. Under kampanjen, som pågår fram till 2022, lyfter man fram olika medlemsgruppers arbete ur flera perspektiv. Målet är att förstärka uppskattningen för läraryrket och få beslutsfattarna och medborgarna att se det viktiga med lärarens arbete.
I mars startade kampanjen Vi formar framtider. Genom berättelser om engagemang har lärare på olika utbildningsstadier berättat om betydelsen av deras arbete, deras värden och frågor som de har förbundit sig till att främja i egenskap av lärare. Dessutom publicerar OAJ bloggen ”Painava sana” där lärare och chefer modigt lyfter svåra frågor på bordet.
På internationella lärardagen den 5 oktober 2021 inleddes en kampanj där man uppmuntrar var och en att tacka en lärare. Genom den effektfulla kampanjen vill man påminna varje finländare om hur värdefullt alla lärares arbete är.
Förutom att tacka lärarna är det också viktigt att beslutsfattarna och arbetsgivarna hittar metoder för att lätta den börda som anställda inom utbildning bär på. I offentligheten hr OAJ på ett ingående sätt tagit upp oron för hur lärarna ska klara av sitt arbete. Samtidigt har man tagit upp hurdana gärningar som behövs av beslutsfattarna och arbetsgivarna för att lärarnas belastning och arbetsmängd ska kunna minskas och för att kompetenta lärare ska kunna tryggas även i framtiden.
OAJ bedriver sin kampanj synligt och stödjer intressebevakningen genom att lyfta fram hur krävande och belastande lärararbetet är och genom att göra allt fler medborgare och beslutsfattare medvetna om detta.

Margareeta Verronen
yrkeslärarnas sektion